Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-04)

4. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
En i København bygget Baad skal føres til Frederiksborg. Ulfeldt skal forsøge at afhænde Børsen til en af Kreditorerne. Kancellisekretær Philip Bornemann skal begive sig til Frederiksborg. — R. A.

s. 407Wogenmeiisteren skal befahliis at skaffe den Baad henaff frede:, som M: Suend 1) haffuer giiordt och staar huos dii Baade, som biggis y dy huelffuinger ued Prouiandthussit.

Du skaldt Erfahre, om nogen aff Creditorene wil Accordere med dig om Börsen y betalling for billigt at antage 2).

Phiilip Borneman skal begiiffue siig henad frede: och der forrette, huiiss hannem befahlis. Vale.

Frederigsborg den 4 Ianu: Ano 1648.

Christian.