Christian 4. BREV TIL: Winstrup, Peder Pedersen FRA: Christian 4. (1637-10-05)

5. Oktbr. 1637.
Hofprædikant Peder Winstrup.
Kongen sender Peder Winstrup Stephan Klotz’s Betænkning angaaende Holger Rosenkrantz’s Bog med Befaling til at forelægge den for de teologiske Professorer. Han er enig med Klotz i dennes Gendrivelse af Rosenkrantz’s Lære om Menneskets Retfærdiggørelse. — Afskrift i det Deichmanske Bibliotek [Nr. 49 4°), Oslo 3).

Salutem in Chro Jesu, Kiere D. Docter, Ieg sender eder her hvos Doctoris Glodtzii Iuditium offver Holger Rossenkrantzis s. 429baag 1), hvilckid y D. Brochnanno 2) och dy andre theologis skal lade sehe och dennom pa myne [Vegne] lade forsta, at y Er befallid ad erfahre deris mehning derom Oc mig derom giøre Relation, naar gud viill, Ieg kommer tiil eder igien. Man haffver lenge siiden taalid om en baag, som samme Rossenkrandtz haffde for, hvorepther Ieg med andre haffver y lang tiid lengtis epther (!) att faa att Sehe, som nu er kommen for en dag. Hvad nu voris Theologij derom viil indicere, det giffver tyden. Ieg for myn person Er i den Mehning, att D. Glodzius ex fundamento haffer Refutherit den Punct, oc att samme præfation, saavydt et mennisker(!) Iustificatio angar, bør att Refutlieris, Saatt folck den kand Sehe oc Erfahre, ad der findis dy y verden, Som tør lade hannem forstaa, ad hand løbber gaal myt y all hans store viisdom. Vale. Aff flensborger hus d. 5 Octobris Auno 1637.

Christian.

Udskrift: Hoffprædikanther tiil hande.