Christian 4. BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz FRA: Christian 4. (1648-01-25)

25. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal gennemføre den af Kongen befalede Ordning, hvorefter Arbejderne i Pukmøllen skal staa under Tilsynsmanden paa s. 416Smeltehuset og intet have med Holmen at gøre. Jørgen Prytz’s Lønning skal fastsættes, og der skal sørges for Boliger til Folkene paa Smeltehuset. — R. A.

Epthersom Ieg for mange vgger siiden befahlede Admiralen pa holmen 1), at hand skulle udtage aff holmmeens folck Otte personer, som med Mølleren y Puchmøllen 2) kunde forrette, huis der kunde uerre at forrette, Dog at dy uar under Ingens commando vden vnder hans, som Smeldthussit befahlit Er 3), Och tage derris betaling aff kammerit.

Da haffuer Ieg Endnu indted kundt fa ded y hans hoffuit, at ded kan ske, at dysamme totaliter indted haffuer med Holmen at skaffe, Huorfor du skald bringe samme werck y den skiick, Epthersom du mercker myn mening derom at verre.

Med Iørgen Priis uyl gørris En wiisshed Om hans Besolding, Tii hand tør Indted tencke, at ded uyl aldtiid gaa sa lett til, som ded nu En tydlang gangen Er. Naar dy fiihre Offuen, som y Smeldthussit Er anlagde, kommer y derris fulde gang, da uyl der andit tiil.

Der skal sees en pladtz ud til En hab waninger til ded folck, som skal ware pa Smeldthussit vngeferlig der, som tolleren Nu haffuer syn werrelse, Saat lengden aff samme husse wender sig hen ymod cordegarden ued Smeldthussit. Vale. Frederigs: den 25 Ianu: Anno 1648.

Christian.

Du skaldt lade mig uyde, huor uydt ded Er kommen m[e]d den Nii Smeldtoffuen pa Rossenborg 4).