Worm, Jacob MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES OG KONGES EVANGELISKE PAASKE TANCKER

MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES
OG KONGES
EVANGELISKE PAASKE TANCKER

om den bedrøvede, Jacob og andre Smertefulde
Jesu Discipler.

Er nu min Jesus Sød opstanden fra de døde,
Da vil ieg frelsse dend som Sorgen gaar til møde,
Nu Christi Lius og Liff, har døden undertraad,
Af dend bedrøved Siæl Jeg drager Sorgens braad,
Er det en Paaske-fæst, en udgang af Ægypten,
Jeg recker [ham min] Haand, som sidder fast i gryfften,
Og Sorgens henge dynd, at dødsens Morder Magt,
Ham icke Skade kand, som giver paa Gud agt,
Dend Jordiske Sabbath og huile er forgangen,
Thi skal og Sorgen gaae fra dend Som Sidder fangen,
At hand med Christo skal en Paaske hvile faae,
Og Rigets freds Sabbath med Kongen nyde maa,
Jeg seer dend Qvinde flock og dend Matrone Skare,
Gaar flux til Jesu Grafv og Agter iche fare,
Med Nardus, Alöe og dyrebare Lugt,
At Salve Jesu Liig, Som anstod dennem smucht,
Saa skal ej Fengsle Grafv og ej Arrestens Hule,
Betynge meer dend Siæl som beer om Naadens Smule,
Min Naade Nardus er, min Mildhed Alöe,
For det forkrammet bryst som føler dødzens wee,
Jeg veed saa tung en steen, oppaa hans hierte Ligger,
Ret som paa Christi Grafv, som tit min Naade tigger,
Jeg Velter Sorgens steen fra hans forkrammet bryst,
Som Sexten Ugers tiid af fengsel er for kryst,
Dend unge Engle karl ved Grafvens høire Side,
Bær gode tidinger, hand Qvinderne Lod viide.
At Christus Nyss opstod dend Lifsens Seyer-Heldt
Og [dødens] fengsel slet ved Christum var omvelt.
327 Jeg Danner Kongen vil og Vere naadens Engel
Mod dødsens flyend Lod og Modgangs Snuble gengel,
Jeg gode tidender Guds tiener skicke vill
At hand helbred og Lif ej skal saa sette till,
Jeg seer dend engle Post er iført Præste klæder,
Og Lammets hvide rock som Aron bær til hæder,
Jeg veed at Jesus har og givet Lifsens brød
Som hand forhverved oss, ved Kaarsens haarde død,
Liv, Frihed, Klæder, brød ieg dend bedrøved skiencker,
Og paa dend Levi Søn til Gunst og Naade tencker,
Hand leeder effter mig ved ydmygst bøn og buck
Og hand mig finde skall med sine Hierte Suck.
Jeg hører Qvinderne er Englens Secreterer
Att sige Peder det at Christus atter Lever
Saa skal og Jacob faae fra mig et Naade bud
Der ved hand frelses skal fra modgangs skam og skud.
Ach Naadigst Konge Lad saa dine tancker være,
Og min half døde Siæl til Lycke Liff og Ære,
Saa skal du settes paa Guds fingers tanckering
Og aldrig føle skal ulyckens stød og sting.