Worm, Jacob ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD
OG KRÆMERS HAFN.
1679.

en ærlig Fugl J vor gaard och den Skal vere
sagt Andet om hannem: thi hand hafver Aldrig
saa vit wi hafver fornummet om hannem,
wi Alle gaardsens tienere [och] ere Skyldige till
kand Aldrig føre nogen J mistancke om hannem
Forløstelse J Hannem, men Jngen Skade eller
wenlig klucken och Skraben, doch en fiende Jmod
Hvem kand sige hannem det efter, At
waar hand wel ofte hos tilstede, men icke
end med sin egen husbondis høns
tenckte hand Jeg kand faae noch hiemme
da giorde hand det At spare paa sin husbondis
men At de blefve strax vdreddede Jgien
Hand er derfore wel werd At eye J sin gaard
losen for loftet, da wille wi Altid speckke
men it frychter wi høyligen for, At
ey Allene for hæs for de lange natter, men och
Jmod Allis wor willie och forhaabning, och
Gud bevare hannem den Stackel derfore.

finis
christian friderichssøns
tienere Egen haand.