Worm, Jacob DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DELICATE DAMMERS NATURLIGE
CONTRAFEI

af Lystitudine Studentica med en dansk Pentzel
anstrøgen af de Dydige og behagelige
Jomfruers Willigste.

Huo deilig siges Skal hand Tredeve-ting skal have,
Thj saa Helena war dend himmelsendte gave:
En Pige have skal 3 Sorte hos 3 Hvide,
3 Røde, som at hun vel hos sig self kand viide,
3 Trinde Ting, og 3 vel Snevre, ia 3 Brede,
3 Smaa Ting, at hun ej skal vere blant de Leede,
3 Tynde Ting, og om hun ej skal worde Lacket,
3 Lange hun der hos skal eje med 3Stacket,
Her seer, du Læsser goed, huor mange ting og dyder,
Som en Velskicket møe i Huus og Sengen Pryder,
Men om forklaringen du herpaa vilde høre,
Da merck, thj ieg dem nu i korthed vil fremføre:

3 Hvide.

Dend første Ting, dend er Som ziirer vel en Damme,
En Hued, som Alabast saa hvid, foruden schramme,
Der nest et Smuckt Hvidt Haar, og Elphen-hvide Tender.

3 Sorte.

To Sorte øyen End paa hende ogsaa kiender,
Dend Jomfru-urte-Lund skal Sort paa blomster være,
To Sorte øyne-bryn hun have skal med ære.

3 Røde.

Kindbacker, Lipperne, sampt Negle Rød skal glandtze,
Ret som en Roesse blant de urte-wircket krantze.

422

3 Trinde.

De Lipper, som i Krat Lidt under Naffvlen findes,
Skal Smuck udtrunde frem, og om ieg ret kan mindes
Naturen Hoffterne schal trind og Rund beschicke,
Med Rumpen maa hun ej uhøflig gaa at wricke.

3Snefre.

Hun har en Snefver mund, og Snefver Jomfru Musken,
At mand ei schal for snart igiennem smutte busken,
Det er og Synderligt at were Snefver i midde,
Ret som en spitz-Roed, og en Nyes afskaaren widde.

3 Brede.

Hun er begafvet med et bredt bryst, brede Balder,
For nær hin anden ey de øyne bryne falder.

3 Smaa.

Ey hendes Hoved skal for stort og grofft udtrunde,
Mand ellers tenchte, at hun wanschabt were kunde,
Med Liden Næse sampt smaa nette-Bryste-Tipper,

3 Tynde.

Dertil og Fingre net, Subtil Haar, skiære Lipper.

3 Lange.

Paa Halsen Lidet Lang hun er, Haar Locker Lange,
Langagtig Hænder hun schal af Naturen fange.

3 Stackede.

To Stackede øren, og to kiønne Stacket Fødder,
For inden Lipperne de Stacket Tænder møder:

Hun som da saa er skabt, Hun er itt Mesterstycke,
Og den som Hende faar, Hand Priise maa sin Lycke!