Worm, Jacob STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER
STEEGERS-PRÆSIDENTER,
GAARD-WISITEURER OG
HUUS-KAARS.

Det er,

Ammernes Compas og Contrafait, udi hvilcket deres Basilische-Fromhed, Crocodile-Qvaliteter, Scorpione-Dyder og Otter-Slange Gudfrygtighed kortelig afskildres; Dog efter Personernes Meriter kuns med een slet Pensel og gemeen Farve, med Sort paa Hvit, men icke dend tusende Deel saa fuldkommelig, som ieg burde og ieg vilde, beskrevet først af een Rørdrum i Hare-Skov, dernest forbedret af een Nachtigal i Krage-Skov, siden approberet af een Soelsort i Borgeveile, og endeligen befodret til Trøcken til gemeene Mands Gavn og Nytte af een Kramsfugl og een Bogfincke i Dyre-Haven dj: 31. Febr. ½ 23. Styl: nov: Synges som Kommer i Cimbrische Heldte etc:

1.

Kommer og maler med Farve og Pensel
Hvo der kand ridse hand kommer her hid
Skildrer et Mønster til Skam og til Skiendsel
Kaster det først ud med kull og med krid
Jeg vil et Øgle Parti her beskrive,
Skam faa det Pack! [ia det Gud dennem] give!

2.

Jeg har min Penne-Fiær artig beskaared
Har og tilreede Papiiret med Bleck
Et Dievle Svogerskab Pennen har kaared
Til at afridse hver skiendige Seck
Som iblant Ammerne har deres Navne,
Men deres Lyder skal mand icke savne.

414

3.

Lucker op Øren i dyderig Qvinder
Som Gud har Ægte-Frugt naadig forundt
Jeg med min Pensel her eder paaminder
Alt det ieg meener ieg siger udrundt
Holder ey Ammer om i kand undvære,
Hader det Selskab, kand i dem undbære.

4.

Hvi har naturen saa Konstigen svaret
Eders toe Brøste, dend Paradiis Frugt
Venus de æbler paa eder har parret
Jordbær-rød Worter der sidder paa smugt
At de skal være for Fost'ret Livs Kilde
Tørsten og Hungeren til at formilde.

5.

Mange af Kielenskab tit holder Ammer
Gidder ey selv givet Fosteret die,
At de kand være behagelig' Dammer
Pudret og pyntet kun til courtasie
De lâr Monsieurerne Brystene kramme;
Thi de til Barnet har hiemme en Amme.

6.

Andre dog nødes til Ammer at holde
For deres Melcke-Brynd er bleven tør,
Disse til Ammer maa skatte og tolde
Og de maa leye de Menneske-Kiør
Saadanne Qvinder min Pen har forskaanet
Og de af ingen skal være forhaanet.

415

7.

Kommer hid, kommer i Helvedes Fruer
Kommer i Lucifers opdegget Pack,
J som bag Ovnen tit sidder og snuer
Ved dog til alle Mand Lyde og Lack.
Kortelig ieg eder for til beskriver
Men eders Bagdeel ieg Bøddelen giver.

8.

Større Fortræd mand i Huuset ey lider
End det forgifftige Amme U-krud
De med sin Klaffer-Tand Tiunderne slider
Med deres Tungers Salpeter og Luud
De mellem Egte-Folck U-fred opvecker
Thj de veed tusende Satanske Trecker.

9.

[Amtmænd] i Stuen de Secke vil være
Taler mand et Ord, da svarer de tie
Saadanne Barne-Røvs Frøckener meere
Sig monn' indbilde end Old-Fruer Nie
Fader og Moder de icke stort agter
Som ieg kand slutte udaf deres Fagter.

10.

De udj Huuset er som Procureurer
Og de vil være et Amme-Stue-Raad
[De] over Tiunderne er Jnspecteurer
Paa dem udskyde de Fisseltuds Braad
Naar som at Fader og Moder udreyser
Meener de Gaster at de ere Keyser.

416

11.

De udj Kiøckenet er Præsidenter
Over hver Gryde, hver Kiedel og Spand
Melcken de sluger og Vand igien spenter
Pigerne dennem forhindre ey kand
Udj hver Potte og Pande de snager
Som nogle Ugler og Beelsebubs Krager.

12.

Paa deres Bug-fierding daglig de fylder
Smør udj got Øll tillige med Miød
Fløden de slicker af Melcken paa Hylder
Dermed de specker sit Hore-kaad' Kiød
Hvad som de peeger paa faaer de altsammen
Thj Mand for Barnet jo tit elsker Ammen.

13.

Naar der kand levnes fra Bordet et Stycke
Steeg eller Fersk-Fisck med Saad eller [grød]
Barne-Blee-Fruen hun effter sit tycke
Setter da Fadet strax oppaa sit Skiød
Børnene stundom der over maa miste
Eller den Seck med sin Nacke mon' hviste.

14.

Hun siger at hun kand icke faae Patte
Uden hun stedse maa specke sin Vom
Thj naar at Hungeren Maven monn' kratte
Brøsterne ere fra Melcken da tom,
Moder tit mister det Ammen fortærer,
Hun for sit Lille Noor Skiøgen saa ærer.

15.

Sød-Grød med Socker og Egge-Melck, Moder
Flyer hende, at hun skal give sit Nudtz
417 Da sidder Ammen i Maden og roder
Bruger saa mange Practicher og Pudtz
Faaer end dend lille en Skie-fuld af hende
Tie derimod i sin Hals lâr hun rende.

16.

Barnet derover saa mager monn' være
Sluncken, sperlemmet og icke ret frisk
Ammen kand derimod Fleske-Krop bære
Laar-sterck hun springer saa karsk som en Fisk,
Maden saa lenge til Barnet hun tygger,
Jndtil at Snedkeren Lig-Kisten bygger.

17.

Pigerne settes af hende til rette
De maa jo giøre hvad som hun befal
Kirsten og Karen med Lutze og Mette
Grethe, Johanne med fleere i tal
For hende stedse maa løbe og strippe
Og deres Gierning maa de lade slippe.

18.

Barne-Bleer gidder hun selv icke tvette
At hendes Melck og Die ey skal gaa bort
Det er med Nød at hun Ryggen vil lette
Saadant det falder dend Stackel for haart
Barnet hun til sig om Natten monn' tage
For hun med Vuggen sig icke vil plage.

19.

Der med hun offte det unge Liv qvæler
Mangen et Foster hun ligger ihiel
Livet af Barnet hun Røver-viis stieler
Og giør Forældrene største u-skiel
418 Saadanne Føde-Øg burde mand jage
Veck udaf Staden med Knippel og Stage.

20.

Hun udj Kielderen er en Forvalter
Karlene gîr hun fuldt op udj Neb
At hun kand faae dem udj i sine Palter
Hende de snavser med Fleb imod Fleb
Peder og Povel, Mads, Ole og Jeppe
Skiencker hun, naar at de skal hende kneppe.

21.

Hver Rende-Kierling tien hende for Terne
Og gaaer af Døren med Posse og Seck,
Mangt et pund Smør naar at Pigerne Kierne
Snapper hun bort, ey en gaas siger kieck
Kort sagt, hun være vil Pande og Potte
Hun dog i Huuset er verr' end en Rotte.

22.

Om hendes Hore-Glut end er i Live
Da gaar der meget af Huuset til den
Skiorter og Sercker tit borte monn' blive
Dog tør hun sverge om Hille Guds men
At hun er Engle-reen og uden Lyde,
Viisnæset Ord hun og Moder tør byde.

23.

Harmen paa Barnet hun offte monn' hevne
Naar som at hende gaar noget imod,
Uden at Moder vil slette og jevne
Saadan Fortred, og derpaa raade bod
Ellers hun Barnet tit sticker og niber
Og siger: Orme-vrid Maven saa kniber.

419

24.

Tiunderne hende kun lidet maa tacke
Om dem hun Løgne-Aviser har trøgt
De med U-venskab sig offte skal packe
Om de end Husbondens Gavn haver søgt
Ammens Couranter fast heller maa høres
Derfore Tiunderne svig'lig beføres.

25.

Saadanne Stue-Fiscaler mand skulde
Skiencke med Edder, med Galde og Gifft
Megen u-fred de i Gaarden kand volde
Mangen U-lempe de offte har stifft,
De paa det sidste faaer skam dog til tacke
Naar som at Barnet kan æde og snacke.

26.

Kommer en fremmed Mand og vil besøge
Verten, og tager der Leye en Nat
Hand maa pensere discret til dend Skiøge
Ellers hand siden er ilde omlat,
En halv Sletdaller er icke til tacke
Og faar hun mindre hun selv vel tør pracke.

27.

Jeg vil den gyldne Tid meere ey spilde
Paa denne Dievle-Trop og Compagnie
Dog at de skal sig ey meget indbilde
Saasom de vare fra Lasterne fri
Haver ieg skrevet hvad dennem monn' feyle
Her i kand de sig om Søndagen speyle.

28.

Dyd-ædle Fruer og ærbar Mandinder
Optager dette i Fromheds gemyt
420 J ey fortørnes for ieg ier paaminder
Det er jo icke u-rimeligt nyt
Legger jer Foster op til egne Brøste
Saa skal det Hore-Pack Barnet ey krøste.

29.

O du min Siæle-løst Himmel værd Pige
Hvilcken ieg elsker i Liv og i Død
Svige mig Himlen, naar ieg dig vil svige
Soelen udøsse alt got i dit Skiød,
Lad dette Amme-Spejl vel dig behage
At du paa Ammer ey siden skal klage.

30.

Hører i Himle, o hører ieg sucker
Hører i Stierner som tusend' i Trop,
Udj Melck-Veyen af Himmel-pragt pucker
Hører mit Ack, som til Himlen gaar op
Slig influentzer og Stierne-skud giver
Jomfruen min, at hun Frue snart bliver.