Worm, Jacob TIL GYLDENLØVE II

TIL GYLDENLØVE

Velkommen Gyldenløw, vort Riges Priis og Ære,
Saa nødig kand vi dig som Himlens Soel ombære
Hver Dag var fuld af Suck, hver Time fuld af Sorg
Saa lenge som du varst fra os i Oldenborg.
Velkommen Gyldenløw Naturens Mester-Stycke
Du Landets Lov og Løst, du hver Mands Liv og Lycke,
Du Kongens Huldtro Mand, du Dyders Perspectiv
Som kand en halv Død Siæl indgive Aand og Liv.
Velkommen Gyldenløw Guds Kirckes Ære-Støtte
Gid Lycken fra dit Hoff ey nogen tid maa fløtte,
Nu var ieg hart ad død, men der ieg hørte dig
Min Aand fick Liv igien og kom igien til mig.
Fra Wiborg har ieg dig toe Riime-Suck tilsendet
Jeg troer du har til mig din Gunst saa Naadig vendet,
Mit Logement nu er her udj Fridrichshavn,
Gud lad ey lenge mig her holde Sted og Stavn!
Min Naadigst Konge har mig i Castellet skicket
Og Modgangs Snerre-Garn mig saasom har omstricket
Om Kongens Naade ieg dog ingenlunde tvil,
Lad Lycken kun see suurt, hun gîr igien sit smiil.
O! Gud skee Lov og Tack! at Gyldenløw er kommen
Her bliver anden Lyd af Piben og af Trommen,
Thj Gyldenløw hand er min Velfærts Støde-Stav
At ieg ey legges skal i Sorgens Smerte-Grav.
O! Gud skee Lov og Tack om Gyldenløw ieg hører
Hand mig til Fred og Fryd udaf Castellet fører,
Gack Hierte Gyldenløw til Kongens Huus og Gaard
En Naadig audiens, ieg veed, du sicker faar.
Og vil du spørge ad: Hvad har du Orm dog syndet?
At Lycken har dig ey saasom hun burde yndet,
304 Hvad er din Fejl og Faut? Hvad er din Far' og Fald?
At du nedstyrtet er af Løckens Ære-Hald?
Høybaarne Gyldenløw ieg meer ey har pecceret,
Endog at Løcken har mig saasom exploderit,
End Schuppius hand har med sit Regenter-Speil
Forseet sig, saa er og mit Fald, min Faut og Feil.
Lad det passere nu, ieg kiender ieg er skyldig
Mit [Riime-straffe-skrift] er ey for døden gyldig,
For Kongen derfor ieg har ydmygst giort afbit
For Førsterne ieg og vil deprecere tit.
Hielp, hielp nu Gyldenløw min Velfærts Soel og Stierne
Giv Raad, giv gode Raad af Himmel-kloge Hierne
Ved hvilcke at ieg kand befries fra Arrest
Det er din Ævig Priis du hjalp en Herrens Præst.
En fire Ugers Tid min Lyckes Soel har lidet
Formørckels', og med Sorg ieg kummerlig har stridet
Saa lenge har ieg her nu været i Arrest
Søg nu din Priis og Roes og hielp en Herrens Præst.
Gack Hierte Gyldenløw til Kongens Naade-Sæde
Der ved min Traurighed kand vendes om til glæde,
Tal, tal hos Kongens Bord du Løve for en Orm
Sig: Gack udaf Arrest, min knægt, du Jacob Worm.
Gack Hierte Gyldenløw til Kongens Naade-Throne
Skaf mig forlov at gaae til Kald, til Huus og Kone
Jeg troer min Hustrue er af Sorgen lagt i Muld
Jeg veed mit fattig Huus af Klage-Graad er fuld.
See! mine Kirche-Faar af trengsel hart ad dødes,
De meen' at deres Præst af Modgang slet skal ødes
Men naar de hører at Hr Gyldenløw kom hiem
De troer du hielper mig af Sorgens Huus og Klem.
Jeg har til Hareboe fremskicket Sucke-Breve
Nu i Castellet ieg i Sorgens Lufft maa sveve,
305 Hand lover at hand dem til Kongen bære vil,
Men Gyldenløw hand kand stor Naade sette til.
Hielp søde Gyldenløw, hielp mig til Fred og Naade,
Hielp mig udaf Arrest, hielp mig af Modgangs Vaade,
Hielp mig til Huus og Kald, hos Kongens Naade-Stoel
Din Lycke blive skal som Himlens Fryde-Soel.
Jeg tencker ret at Gud dig har til os hiemskicket
Nu at ieg Modgangs Skaal til Bonde har maatt dricket,
Hielp mig till rette nu Høybaarne Gyldenløw,
Jeg ligger hos din Stoel i ydmygst Muld og Støv.