Worm, Jacob KONG CHR. 5. NATIVITET OG GLÆDES-FØDSELS DAG

KONG CHR. 5. NATIVITET OG
GLÆDES-FØDSELS DAG

kortelig beskrefvet og offererit dj 15. Apr. [1676]
aff Jacob Worm Da Rectore udi Schlangerup-Skole.

Blinck op, o Naade-Sool, Du Landsens ære Fader,
Blinck op med Gunst og Glands! Din Mildhed mig tillader
Imod Din Horizont at kiige Lidet op,
Skienck mig En Straale aff Din Naadis Stiærne-Trop!
Blinck op paa denne Dag, men Jeg for Kongens Throne
Nedsætter mig i Støv med Bønners Ønske-Thone
Lyck-ønske-Offer Jeg paa Kongens Fødsels Dag
Frembærer, Gid at det maae være till Behag!
Jeg troer, At Huer Planet Lychsalig haver været
udi Din Føde-Stund, og Det Minut har Æret,
Da Daner-Konge-Soell tog første Luffte-Drag,
Og aff det Dronning-Bryst drack første Sucker Smag.
Jeg troer Det Soele-Lius og Alle Stierners Lamper
Har peeget paa det Gulv og paa De Fliise-Kamper,
Hvor Dronning-Moder har Din Vugge-Giengell satt
Og Himlen med den Melck har Naadis [Slok] indlatt.
Jeg troer At Huer Comet Sit True-Riis monn' dempe
Oppaa Din Fødsels Fæst, At Tidernes Ulæmpe
Skuld ey Formørckelsser indføre i [det] Aar
Den Store CHRISTIAN Sitt Alders Maall opnaar.
Tilstæd mig, At Jeg Din Nativitet maa stille
Nu effter Himlens Lob og De [Planeters] ville
En ævig Almanack Jeg om Din Føde-Soel
Nedlegge vill i Dag ved Foeden aff Din Stoell.
J Dag er Du i Aar med CHRISTO, Der Hand vilde
Anfange Embedet, og Helved-Magt forspilde:
Paa Himlen da randt op Hans Soell Den 30te,
Din Soell Den 30te seer vi i dag at lee.
285 Vill Du igiennemgaae De Tredeve Calender,
Paa Livets Riime-Stock, Du visselig bekiender
Att GUD Dig Sielv har leedt og styret dine Trinn,
Ved Ordets Lygte og ved Aandens Øye-Skinn.
Som at Din Fødsels Sooll i Oxens Tegn logerer,
Og Hornet-Oxens Huuss Din Vugge herbergerer
Ved HERRENS Alter-Horn Saa est Du vell bevahrt,
Og Læbers Øxen Du for Gud ey haffver spahrt:
Udi De Andre Tegn Din Sooll har Glad fremvundet
Guds Ansigts Sooll for Dig paa Himlen ey har blundet,
For Soolens Ansigt der vell graener titt en Skye,
Som dog forsvinder, naar Att Soolen frem vill gry.
Lad Lyckens Influentz opjage Mulm og Taage,
Lad og en Huirvell-vind aff Hendes Krinckell-Kraage
Udi Dit Levnets Kreds udpuste Lidt Uveyr,
Saa skall dog Jacobs Lius omkring Dig slaa sin Leyr.
Gud læss Sielv Din Planeet, Lad Ham faa Læbers Kalve,
Det Heele Hierte Hand begiær, og ey det Halve,
Hand er Din Polus og Din Siæles Øye-Meed,
Hand hâr opreyst for Dig Sit Hoorn i Salighed.
Du Mand af Oxens Tegn skall Øxen-Offer bære
For Gud aff Hierte-Fæ ved Ordets reene Lære,
Guds Frygt, Rætfærdighed affværge skall fra Dig,
De Fienders Had og Horn, som stanger Svigelig.
Guds Frygt, Rætfærdighed er Alter-Hoorne Tvende,
Som mod Hver Fiende-Horn kand Dyst saa tapper rende,
De er et Hierte-Span paa Din Gud-Sooren Siæll,
Som dig bepryder fra Din Jsse till Din Hæll.
Komm, Naadig Konge, Kom, og lidet mig geleide
Udi Din Aare-Gang: Huer Tegn Jeg overveyde,
Og fandt, At Soolens Glandtz oppaa Din Hoved-Top
Udgyder Salighed, og velder Naade op.
Thi først i Vederen, og udi Buckens Bolig
Gud krohner Aaret, og giør Kongen Rask og Rolig,
286 Som Fæde Kalve-Hiord fremvoxer Kongens Huus,
Der Fra Gud vælter Sielv Huer Anstøds Steen og Gruus.
J Tvillingen har GUD Dig Tvitting-[Riger] skæncket,
Og Dem i Ævig Fred og Forbund lagd og Læncket,
Dem styrer Du ogsaa ved Tvilling Dyders Skiold:
GUDS FRYGT, RÆTFÆRDIGHED er Kongens Værn og Vold.
Hans Seyr og Salighed med Krabben ey tilbage
Bortviiger, men Guds Gunst mod Kongen skall tiltage:
Uvenners Traadtz og Treck skall staae i Krabbens Tegn,
Og skall tilbage gaae aff Kongens Arffve-Egn!
Omkring Kong Salomon opvarted' Tolfv Sølfv-Løver:
Omkring Kong CHRISTIAN (Att Jngen Ham bedrøver)
Staaer Engle-Løver Fleer, Som aff Tiennistagtighed
Er Hans Liiff-Guard' oppaa Huer Konge Vey og Fiæd.
Ved Kongens Løve-Vagt En Jomfru, er Guds Kircke,
J Jomfru-Reenheds Tegn lâr Hand Guds Ære vircke,
Thi den Religion, Som er En Jomfru Reen
Handthæves Kydsk og Karsk foruden Rynck og Meen:
Der maae ey gives Kald ved Guld, ved Gunst, ved Gaffve,
Thi det er Kongens Bud: Huo Kircke-Kald vill Hafve:
Ved Lærdom og ved Dyd luck Kircke-Dørren op!
Om Du vilt regnes blant Den rette Præste-Trop.
Guds Frygt en Jomfru er i Kongens Hierte-Tempell
Rætfærdighed Den er En Konge-Vægt og Stempell:
Guds Reene Dyrckelse i Første Veye-Skaall
Er lagd, og Rætten i Den Anden har Sit Maall.
Saa Scorpionens Stiært og Gifft-bestrøgen Hahle
Slætt intet skall formaae: Huo, Som vill handle, tale
[Mod] Kongens Stooell og Spiir aff Scorpione-Mund
Ved Scorpione-Braad skall trædes need i Grund.
287 Guds Bue-Skyttere skall Kongens Hær beskytte,
Som har Sit Hov'dt-Qvarteer i Kongens Tældt og Hytte,
Som lærer Kongens Haand at spænde Buen rætt,
Og udi Skyttens Tegn at dræbe Fienden Slætt.
J Fisk- og Vand-Mands Tegn De Søe-Casteeler seyler,
Gud Sielv er Admiral, Hans Ord-Compas ey feyler
Stadt JESU Sielv till Roors mod Fienden stærck og strunck,
Att Kongen giffve kand paa Hannem Fyr og Funck.
Saa signe Himlens Gud vor Konges Aar og Alder!
Den Konge, Som Gud Sielv blandt Kongerne befalder,
Den Konge, Huis Gemyth kun lutter Fromhed er,
Som Ald Rætfærdighed beviisser mod Enhver.
Gud Lad Hans Fødselsdag vell komme 100 Gange
Ræt som en Jubel-Fæst! Hans Aar de vorde mange!
Hans Lycksom Dagis Tall skall være Gylden Tall,
Og Huer Hans Lefve-Stund, J Himle, signe skall!!!

288