Worm, Jacob EEN VIISE

EEN VIISE

Forfattet i fængslet.
Siunges som
O Gud! skee Lov til ævig Tiid.

1.

Som hidsig Hiort til flydend Vand
Min Siæl til Dig forlænger,
Du er een Kilde for hver Mand,
Som trøster dend der trænger.

2.

Som Hest og Bæst i Mølle-Aag
Omdrives og omløbe:
Jeg ligesaa; min Gud lad dog
Ophøre Pidsk og Svøbe!

3.

Til Dig, o Sødest' Brudgom kiær!
Staar ald min Hiertens Længsel;
Men see, hvor arrig Verden er:
Mig holder her i Fængsel.

4.

Jeg er dit Leer: Du af mig giør,
Min Herre! Hvad Dig lyster:
Jeg blîer igien, som jeg var før,
Til Støv, naar Hiertet bryster.

5.

Uroelig Verden, fâer da vel!
Til Himmel-Roe ieg haster;
371 Du beed mig her udi min Hæl:
For Thronen ieg mig kaster.

6.

Forventendis een Naadig Dom,
At høre Herrens Stemme:
O Himmel-Salig Siæl! nu kom
At roe i Himmel-Giemme.