Worm, Jacob . - [1968]

260

261 JESU KLAGEMAAL
OVER
JUDAS OG JØDERNE.

Det er:
Bidske Klaffers/
Hadske U-venners og
Underfundige Efterstræberis
Contrafait og Speil
Udpoleret og Afskildret
Effter Kong Davids model og Mynster
den 109. Psalm.
Af en uforskyldt-forhadt/forladt
forfult og Forhaanet
Guds Kirckis/Sandheds
og
Jesu Ven
Siungis som:
Hiertelig ieg nu lengis etc:
Tryct Aar 1680.

1.

OPlad din Mund og Læber
O Gud min æris Priis
Se hvor de effterstræber
Mig/ ret paa Satans viis!
Lad dem mig ey bestrikke/
Men drag dit Munde-Sværd
Min GUD du taaler ikke
Uvenners Klaffer færd.

262

263

2.

Min Lofvis GUD/ tie ikke
Jmod dend Klaffer-art
Du kand min ret beskikke
Midt i Ulyckens fart;
Ugudeliges Munde
Med Læber Svigefuld
Vil siuncke mig til Grunde
Og Jorde mig i Muld.

3.

En hadsk Mands falske Tunge
Har sig oplat mod mig.
Aff hitzig Lefr og Lunge
Udspruder hand ald Svig
Med Ord de mig omspender
Som kommer udaff Had
Ald Flid de derpaa vender
At giøre mig uglad.

4.

Foruden Sag de strider
Mod min uskyldig Siæl
Foruden Sag de bider
Mig udi Hiert' og Hæl
Med Tungers Braad og Piile
De sikter alt paa mig
Med Mord og Mact de jle /
Dog alt Løgnaktelig.

5.

Fordi Jeg Sandhed kysser
Og elsker [den] trofast
264 De sig i Synden dysser
Jeg straffer deris Last
De sig imod mig stiller
J fulde Troppe-viis
Men dog ey fra mig skiller
Min Gud/ som er min Priis.

6.

For Got de Ont beviser
Og Had for Kierlighed
Men HErrens Haand jeg priser
De være skal ham led/
Hand skal dem plat udfeye
Som Skam og Skum og Skarn
Hand skal dem slet affmeye
Og gribe dem i Garn.

7.

Sæt Vakt og Vold O HErre!
Sæt en Ugudelig
Som dennem skal besnærre
Fordi de hader dig:
Lad Satan hos hans Side
Og hos hans høyre Haand
Staa/ at hand Straff maa lide
Ved HErrens Dom og Aand.

8.

De hader/ men jeg beder
De Taler Hycklerie/
Men Sandhed jeg opleder
For Sorg er dog ey fri/
265 Lad den Ugudlig kiendis
Naar at du dømmer ham:
Ulykken lad ham hendis
Beklæd ham slet med Skam.

9.

Hans Offer det er Syndigt
Hans Bod og Bøn er Synd:
Hans Adfærd er ey yndigt
Af Vdyds henge-dynd.
Hans Dage [faa] skal blive
Og svinde som en Drøm
J fald du skal ham drive
Hen/ som en skylle-Strøm.

10.

Du Caiphas oc du Judas
Samt Zedechiæ flok
Du lunken Kircke-Theudas
Som spiller Falskheds Trok/
Hvordan har du erlanget
Guds Kirckis Bispedom?
Hvordan har du og fanget
J Sacristiet rom.

11.

En anden skal betræde
Dit Embed' og dit Kald
Som du nu mon beklæde
Dig kun til større fald;
Gack hen/ Gack hen til Strikken
Og heng dig/ Judas, flux
Med Siæle-gisp og Hikken.
Du Kircke-Reff og Fux.

266

12.

Din Hustru vorde Encke
Og Børnen Faderløs
Thi du vil kun paatenke
At være barsk og bøs
Gud lade dem uddrikke
Din Galde-gifftig Skaal/
Gud lade dig udslikke
Synd, Skam i Helved-Baal.

13.

De skal gaa om og vanke
Ja taa og tigge Brød/
De skal gaa om og sanke
Suck/ Sorrig til sin Død:
De fra fordervet Stæder
En gang skal pakke sig
Vlycken dem opleder
Alt for din Falsk og Svig.

14.

Alt hvad du haver røfvet
Skal Aagerkarlen faa
Du mangen har bedrøfvet
At Guld du kunde naa
Du Skenk og Gaver tager
Ved Hiertis Gierighed
Dig andris Brød vel smager
Du vorder dog ey feed.

15.

Aag'r Karlen skal [besnære]
Alt hvad du sanket har
267 Og Fremmet skal fortære
Dit Arbeid aabenbar:
Ey nogen skal begegne
Dig med en Miskundhed
Og intet got skal regne
Fra Himlen til dig ned.

16.

See Faderløse dine
Skal ingen Naade faa
Fordi de gierne trine
Og i din' Fodspor gaa:
Din Byrd og Børn skal rykkis
Af Velstands Grund med Rod
Og intet skal dem lykkis
De er' som du/ ey god.

17.

J andet Led udslettis
Skal ogsaa deris Nafn
Hukommelsen forgiettis
Udi din Føde stafn
Din Pract og Prunk forsvinde
Din Ære rodne skal:
Vlykkens Baand skal binde
Dig/ dine uden Tal.

18.

Forfædris Missgierning
Skal kommis dig ihu
Ved Lykkens Kast og Tærning
Du vorder [Skamfuld] blu
Din Moders Synd og Laster
Skal staa i Liuset klar
268 Thi Sandhed du forkaster
Og styrter mig i Far.

19.

Du rykkes skal af Jorden
Din Synd for HErren er
Ved Himlens Straffe-Torden
Din Lak og Last du bær/
Din Qvæcker-Art og Stamme
Din Klaffer-Smelde-Tand
Skal vorde dig til skamme/
Du Helved-blusse-Brand.

20.

Thi du komst ey ihue
At giøre Miskundhed
Din hadske Ekte Frue
J Fald mig styrtet ned:
Mig fattig du forfuldte
Og en ælendig Mand
Ved Laster Skam og Bulde
Og ved din bidske Tand.

21.

O Juda Kircke-Broder
Hvi giør du saa uret
I Klaffer-Dynd du vroder
Og bliver dog ey mæt
Ah! mit bedrøved Hierte
Du giver Knuus og Klem!
Min Velfært giør du Smerte
Din Klaffer-Snak gaar frem.

269

22.

O Juda Ven og Frende
Hvi falmer Ansigt dit
Hvi vil du mig saa skiende
Jeg ved din Tand er bit
Og udaf Jæger Hunde
Som en forjaget Hind
Forfølgis mangelunde
Som Aun for Veyr og Vind.

23.

O Juda hvi randsager
Du effter Sølf og Guld
Paa Had og Hefn du mager
Deraf dit Hiert' er fuld
Hos Jesum du ey finder
Afguders Billed-Form
Guds Straffe-ret du vinder
Ved slig Antast og Storm.

24.

Forbandelsen hand søger
Den kommer og paa ham;
Ja Himlen selff forøger
Sin Straff/ og er ham gram
Velsignels hand ey skiøder
Fra ham dend er og langt
Ham Satans Næver støder
Fordi hand taler vrangt.

25.

Forbandels' ham beklæde
Gaa ind i ham som Vand:
270 Hans Been som Olie væde
Paa Jordens Synde Land
Den tære Been og Marve
J hans forbandet Krop
V-lycken skal hand Arve
Fra Taa til Hoved Top.

26.

Forbandels' er hans Belte/
Der med hand binde sig
J Skam Gud lad ham velte
Og vorde Satan liig:
Det er hans Løn af HErren/
For hans Forræderi/
Alt for hans Falskheds snerren
Hand førte mig udi.

27.

Jmod min Siæl hand talde
Alt Ont; ald Spot og Skam
J Sorrig hand mig qvalde/
J Satans Diefle-Ham
Gud Klaffer-Trop iføre
Som i en [Cassyach]
[Guds] straffis Haand og røre
Det hadske Skumle-pack.

28.

Du HErre med mig handle
Kun for din Naadis skyld
Mod dem som ilde vandle
Befængt med Falskheds Byld:
Din Miskundhed opstiger
Flux over Himlens Odd'
271 Ved dig alt Ont bortviger
Fra Jordens snuble-Klod.

29.

Udredde mig aff Snaren
Du min trofaste Gud!
Vddrage mig af [Faren]
Fri mig fra Skam og Skud
Jeg Arm er og Elendig
Mit Hierte saaret er/
Min V-ven er behendig
Hand Satans Mercke bær.

30.

Jeg foor bort som en Skygge
Naar som den helder ned
Thi Klaffers Tand mon tygge
Mig med sin Brod og Bid/
Jeg jagis som Græshopper
For Høste-Mandens Lee:
Bortkiusis ret som Lopper/
Det giør Uvenners Vee!

31.

Min Kraft og Knæ de rave
Af Faste/ Suck og Frykt/
Mit Kiød/ mit Liv/ og Mave
Af Magerhed forrykt/
Det ingen Fædme nyder/
Min V-ven aad mit Brød/
Sin gifftig Piil hand skyder
Gud styrte ham i Nød.

272

32.

Jeg deris Spot maa være
Med Haanhed de mig see
For Gud det maa jeg kære
Min V-ven ad mig lee:
De deris Hoved ryster/
De øser Skam og Skum
J Gud jeg mig fortrøster
Er dog som Døv og Dum.

33.

Hielp mig! hielp mig! min HErre
Alt ved din Miskundhed
Lad dem mig ey besnærre
Og giøre meer ufred:
O at de kiende kunde
At dette er din Haand:
Lad deris Lycke blunde
Det giør min HErris Aand.

34.

Saa lad dem slet forbande
Men du Velsigne skal:
De blusser op som Brande
Men HErren mig husval
Mod mig de dem opreyse
Men dog beskæmmis maa/
Dem Satan skal udkeyse
At de med ham skal gaa.

35.

Din Tienner sig skal Glæde
Oc fryde sig i Gud;
273 Guds Hefn dem undertræde
For Klaffer-Piile-skud.
Modstanderen skal føris
Vdi Forsmædelse
Blant Guds Folck/ skal det høris
At Guds Haand lod sig tee.

36.

Gud klæde dem med skamme
Med evig Spee og Spot:
Oc lad dem Straff annamme
Ja blive bar og blot/
At deris Treck maa kiendis
Som de i Hiertet bær
Gid de til Helved sendis
Der deris Fader er.

37.

Jeg vil dig meget takke
Dig HErre med min Mund
Lad kun min V-ven lakke
Og lyv' af Hierte-Grund
Lad ham med Snevel Tunge
Skam/ Skade Skændsel spy
Ja alt Forgifft udsiunge
Op i den høye Sky.

38.

Lad de forpudret Hunde
Kun giø ad ærlig Folck:
Gud skal dem styrt' i Grunde
Thi Gud hand er min Tolck:
Jeg prise vil blant mange
Min evig Naadis Gud/

274

275

Aff ham ieg Hielp skal fange/
Mod Klaffers breck og brud.

39.

Hand som en Muur skal stande
Hos de fortrengtis Haand
[Mod] V-vens Braad og Bande
Mod Satans Klaffer-Aand
Fra dem/ min Siæl fordømme
Mig HErren frelse vil!
J Helved Pøl de svømme!
Som drive Klaffer-Spil.

ENDE.
276

NOGLE TEXTER

Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene der sammesteds, som endelig vilde overtale Pafven, at Hand skulde legge Franciscaner-Sogn till den Tvilling-Spiiret Kircke. Huilcke Texter Pafven endelig for sin Samvittigheds skyld rettelig og eenfoldelig vilde hafve forklaret, før end Hand vilde samtyche i Munckens Begiering. Anno 1680 .

Textus 1.
Prov: 22. v: 28.

Du skalt icke flytte De Gamle Skielsteene, som Dine Forfædre hafver giort.

Textus 2.
Psalm: 69. v: 10.

Nidkierhed for Ditt Huus, haver [ædit] mig.

Textus 3.
Hag: 1. v: 4.5.6.

Er det nu tid? At i skulde nu boe i panelede Huusse, og dette Huus skall nu vere øde? Og nu, saa sagde Den Herre Zebaoth: Giffver agt paa Eders Veye, i saaer meget, og fører lidet ind; i æder, og bliffver icke mette; i dricker, og bliffver icke drukne; i klæder eder, og bliffver icke varme; og huilcken, som leyer sig bort for Lønn, faaer Løn udi en brudden Pung.

Textus 4.
2. Macchab: 3. v: 39.

Den Historie om Heliodoro, som lagde haand paa Jerusalems Tempell. Ordene ere disse: Gud, slaae og forderffve dennem, som kommer at giøre Hans Huus skade!

277

Textus 5.
1. Petri: 4. v: 17.

Dett er Tid at Dommen skall begyndes aff Guds Huus, Skall nu Dommen begyndes aff Guds Huus, da er det at befrygte, at den skall endes paa vort Huus.

P. S. Der Muncken haffde læst Disse Texter, kom Hand icke meree till Pafven, mens blev stungen aff en forgifftig Worm, og døde 3 dage dereffter.
278