Worm, Jacob . - [1968]

NOGLE TEXTER

Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene der sammesteds, som endelig vilde overtale Pafven, at Hand skulde legge Franciscaner-Sogn till den Tvilling-Spiiret Kircke. Huilcke Texter Pafven endelig for sin Samvittigheds skyld rettelig og eenfoldelig vilde hafve forklaret, før end Hand vilde samtyche i Munckens Begiering. Anno 1680 .

Textus 1.
Prov: 22. v: 28.

Du skalt icke flytte De Gamle Skielsteene, som Dine Forfædre hafver giort.

Textus 2.
Psalm: 69. v: 10.

Nidkierhed for Ditt Huus, haver [ædit] mig.

Textus 3.
Hag: 1. v: 4.5.6.

Er det nu tid? At i skulde nu boe i panelede Huusse, og dette Huus skall nu vere øde? Og nu, saa sagde Den Herre Zebaoth: Giffver agt paa Eders Veye, i saaer meget, og fører lidet ind; i æder, og bliffver icke mette; i dricker, og bliffver icke drukne; i klæder eder, og bliffver icke varme; og huilcken, som leyer sig bort for Lønn, faaer Løn udi en brudden Pung.

Textus 4.
2. Macchab: 3. v: 39.

Den Historie om Heliodoro, som lagde haand paa Jerusalems Tempell. Ordene ere disse: Gud, slaae og forderffve dennem, som kommer at giøre Hans Huus skade!

277

Textus 5.
1. Petri: 4. v: 17.

Dett er Tid at Dommen skall begyndes aff Guds Huus, Skall nu Dommen begyndes aff Guds Huus, da er det at befrygte, at den skall endes paa vort Huus.

P. S. Der Muncken haffde læst Disse Texter, kom Hand icke meree till Pafven, mens blev stungen aff en forgifftig Worm, og døde 3 dage dereffter.