Worm, Jacob 10. Post scriptum Tragicum

10. Post scriptum Tragicum

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 76v
B1 Add. 113,8° p. 97
B2 Nks. 355,2°, III p. 112
B3 Coll. 536,4° p. 72
C Nord. 1170 p. 31
D1 Gks. 2404,4° p. 21
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 54
E Berg. Mu. 84,8° p. 49
F Nid. 308,4° p. 33r
G1 Coll. 538,4°, I p. 185
G2 Add. 167,2° p. 833
H1 Kall 395,4° p. 285
H2 Add. 483,4° p. 72
H3 Coll. 516,4° p. 125
I Gks. 2526,4° p. 289
J1 Gks. 2403,4° p. 122
J2 Add. 160,2° p. 62
J3 Add. 484,4° p. 133
J4 Rothe3, II p. 42
J5 Nid. 549,8° p. 21
J6 Oslo U. B. 624,4° p. 60
K K. Brahe E II, 4 p. 12
L1 Thott 742,2° p. 13r
L2 Nks. 819c,4° p. 132
L3 Add. 249,4° p. 207
L4 Oslo U. B. 260,4° p. 96
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 13
M2 Add. 248,4° p. 112
M3 Nks. 4493,4° p. 121
N1 Nks. 405,2° p. 186
N2 Nks. 999,8° p. 49
N3 Nks. 829,8° p. 17r
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 208
N5 Ulld. 528,4° p. 53
N6 Århus 331,4° p. 57
N7 Hertel, II p. 58
O Add. 190b,4° p. 18
P Thott 1975,4° p. 153
R Thott 1528,4° p. 158
T1 Nks. 2817,4° p. 89
T2 RiA. (II) p. 54

Ua

U1 Add. 247c,4° p. 223
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 19
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 21
U4 Stockh. Vn 88 p. 9r

Ub

U5 Ulld. 447,4° p. 200
U6 Nks. 819b,4° p. 250
U7 Thott 1527,4° p. 24
U8 Nks. 818b,4° p. 91
V RiA. (I) p. 84

470

69. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 76r ff. - Overskrift: 2 et] seu J1-5L4 ÷ J6L3N6-72-3 et Prophetiæ Complementum] ÷ K L1-2M2-3P V - Digtet: 2 Som] At B1N O mod] B-H J L-R T Ua,6-8V imod K med A I U53 styrte] styrtet B2-3C-H J-R T U V 4 nep] ey G1H1-2J6L M U 5 Siel] Soel M U6-8 sind P R V 6 Jeg] og G J1-5N47 nep] ey P 8 slige Raad] slig uraad J K L1-3N P R T sig u-raad M 9 Stig .. Soel] Slig veed ald Verdens Soel P 10 og] ÷ O 11 whørlig] u-læslig M 13-16] ÷ Ub 14 snære] B1-2C-F H I J K L4M N5-7P R T U være G1 suærre A B3G2L1-3 N1-4O 16 forraade] forlade C vor] Din J2-5N konges] B-L N-R T Ua V Konge M Konning A konges arfue blod] Arve kongis blod D J1-5L N O V Arve Konge Blod M 17 Din] Du C 19 Speile] Soele B * som] for J2-5N 20 dog] du F 21 troet] tenckt L M N 23-144] ÷ T223 hafde] kunde L M N tenckt] tro L M N troed H træck] breck B verck O T124 wocted] frygted I agted D brod] brand D L M N1O breck] træck B O strek R Ua Streg Ub 25-32 anbragt efter 114, som tilføjelse til 24 J625 wil du] vilde F L3-4 dog] du F 26 Kong'] B-F G2I J L M1N-R T1U Konger K Lou G1 konge A M2-3 Kong' og Første] Kongen første H1 herrens første H2-327 Fiende] Fiendens B H3O R mord] vold H3O P haand Ua 28 Som..er] Som dog ey andet er J1-5L M Som iche andet er E K R U Som intet andet er G2J6N 29 dit] B E F G2H I J1-3,5L1,2,4M1-2N1,3,4,6,7O U1-5V din D G1J4,6L3R U6-8 det A C K M3N2,5P T130 har] B-V ÷ A

70. 31 af] og B3F U roed] raad B3M * 32 landsens] mss. Landes A1 Sielle] Siæl og D H3L M salte Ub Soele Ua 34 det] du L M Ed] een U 35 Falschheds] falske J4-6 Falschheds stricker] faldestrikker I 36 det i] udi J L4N2-7O U2-4,6-8 * 36 brand] Band M N2-3,5-7 baand L 38 saa] paa H3N2-7O 39 brystet] hiertet G N6-7Ub * 40 hafde] hafver L2N 41 Cronen] B-T1Ub V Crone A Ua Salved] B-M2N-V Salfue A M342 hierte] B-V hiertis A Sorrigs] farlig C 43 Som] Hand L M N sat oppaa] B-G H1,3I-R U satte A * 44 At] Og O J idel] som i een B Springe dantz] Spring og dands L3N Ub 45-60] ÷ N545 dend] B-E G-N P R T1Ua V din A F O Ub 46 udskiude] udbredde E 47 Den] Din B G H3U6-8 stiern'] B1-2C-I J2-6L M1N1,3,4,6,7O P U2,b Stierne A B3J1K M2-3N2R T1U1,3,448 nu har] haver L1,3M N1,2,3,4,6 hafve L2,4N749-52] ÷ N551 Opblincker] Opblinchet E G2 Og blincker H1J T1 Och (Op L2) liusser L * dend] B-V det A dig] sig B-G L2-4N2-4,6-7O R U V 52 den] din H I J K L1,2,4M N1-4P 53-56] ÷ N554 Og] At L1,2,4M N1-4,6-7 Saa D H3V * børn] B-V barn A 55 de] den C H U1,3,4 een J * 56 Forrædres] J4M2-3R U5 Forræders B E F G H I J1-3,5-6K L M1N1-4,6-7P T1Ua,6-8 Forræder C D O V Forrædderens A 57-60] ÷ N557 det] dit F J2-3L3-4P U6,8 58 bær] bar B C D E G1H2-3J K L4M N7P R Ua V 59 minde] mindet E G1J K L N1-3,6-7Ua,6-8V 61-64] ÷ Ub 61 rundt] burd' J2-6 471 N1-5 grum B C D H3V * om] hos E schuld'] at J2-6N 62 burde] B C D F G H J K L M N O T1Ua V burde (burdt' I) at A I * holde] holdet B1-2D2F G H3K L M N R 63 du] da E vild'] B2G H1-2J K L1,2,4M1N2,4,5,6O T1V vilde K M2-3 vil(t) A B1,3C D E F H3L3N1,3,7P Ua styrte] styrtet D J2,3,5,6M2N1-5 *

71. 65 Vild'] B1-2D H I J L1,2,4M N2-7O P U2,6-8V wil(t) A B3C E F G K L3N1U1,3,4,5 * 66 At..Liige] Og i ditt Fødeland ey lide nogen lige L M N schuld icke] ey skulde B J2-5U2-467 Sceptret] Scepteret B C D E F H3J K M N1-3O P Ua,5-6V Riget L1,3,4 * dig..tancke] dig en tancke ogsaa G2L N1-2,4-7U6-8 dig Tancker ogsaa U5 ogsaa en] og en C D E F J K M N3P R T1Ua en] ÷ B H3V 68 indbildet] B-I J1-5K-N P R T1U indbilde A * 69 Sind] Mand E 70 recker] strecker L M U671 blæst] B D1G2H I J L1,3,4N1P R T1U5 bæst A C D2E F G1K L2M N2-7O U2-4,6-8V * O2] og G1H L3-4N O R T1U V 72 de Wiise mænd] den Visest Mand L1-3Ua den Viseste M fornum'] forvend' B H3P forvende O * 73 salved self] Salvede B D1E1H3K L M P self] ret J4-6 * omskantzer] B-V omskantze A 74 Forræders] B C D1E F G H I K L N O P T1U1-3,7-8V Forrædres D2J M U4-6 forrædersk R Forræderens A pil] spil O R Ua Dantzer] B-V dantze A 75 Engle] Ædle G 77 den] din L4M U2-4,b geistlig] Christlig L1-2M 78 du] du er (est) L N1-3,5-7 du nu E N4 udi] i E L N Norden] Verden F 79 Mirachel..est] Som et Mirackell L Som et Mirachel stod M est] og N paa] thi paa L 80 stod] sad(st) D L4M solens] kongens U skin] skrin P G1L1,2,4M U2-4,6-8 * 81 naadig] Naadigst L M 83 vere] vær' at B O 85-144] ÷ U185 nu] og C * herlig] hellig H1-2L1,3,4U6-8* 86 styrte vild'] vilde størt B F H3 styrtet saa V vild'] E H2I J1,2,4-6K L1,2,4M2-3N1-6O P U2 vilde B F H3R vil A C D G H1J3L3M1N7T1U3-4,b 87 om huilcket Gud] huor om Gud sielv L M N 88 Seraphim] B2-3C-G H2-3I-R T1U2-4,b V Seraphin A B1 * tar] B-G H1-2I J2-6M N O P R T1U2-8 har H3L1,2,4 tør A * 89-92 ombyttet med 93-96 D289 de] dend H Ub æd-bestandig] æld-bestandig J * 90 fra] for B2D1H3J6T1U591-94] ÷ H292 hvilcken] B-N6O-V huilcket A * 93 nu] B-H J-V og I ÷ A 95 bifald] befal(d) E K L1N2-7 gefald L2M * sig ventet] for ventet K L1-2 * 97 Landsens Pest] Hamons søn J 98 Hamons søn] landsens pest J de] Du J4-6M N3V *

72. 99-100] ÷ M2-3100 Opbyltet] Opløfted G J2-6N R * gad] graad F G L4M1 aad N2-7O had H2-3N1101-104 ombyttet med 105-108 J4101 har..aget] Har du titt i Careett forbi dett Raadhuus aget L M N * for] til B H3I O paa E H1J U2-4 oppaa] op i J2-6 udj B1-2H3O Ub * 102 da] dig H3L3-4M N U3-8 dog L1-2 * dig] der I L3-4M paa U2-8105-108 ombyttet med 109-112 J 4-6105-108] ÷ L4P 105 For] ved L1-3M 107 Der] Det L1-2M 108 Rhinsborrig] B1H3L2 Rhinborig D1V R(h)ensborrig 472 D2F J2,3,5,6L1N1-4O T1U5-8 Rhinborg H2 Rinborg ja baade G1 Riinsberg J1 Rhensborg G2H1I J4L3N5-7 Regensborg B2 Regnsberg og R Rhinsborg A B3C E K U2-4 Rhinsborrig..Rom] dend gandske Christendom M 109-112] ÷ L4 109-110 ombyttet U6109 frycted] frygter F H1M stød] støt D1F L1-2M N* 110 frycted] frygter F M 111 Rigens] C-G H1I J1-5K L M N2-7O P R T1U2-8 Rigetz B H2-3J6N1V Riges A Billedet] B1-2C D E G-R T1U2-8V billet det A * 112 effter] mod sin L1-3M * 113 de] din' L1-3M P breffue] Næve M 114 næve] B-L N O P R T1U2-8 Breve M neffuer A 115 Forrædisch] Forgiefves L M * 116 ære] Naade J5Ub dig] sig J4-5 bær] skiær J * 118 Løcher] Stycker C D1H3J6L3M N1 * 119 af] bort G2N * udaf] i fra N 120 Stand] sand I J1K L1,2,4M R * 122 hof] boe D1L M Kongens] B-K L3-4M N O P R T1U2-8 Konge F L1-2 ÷ A 125 med..pen] med Digte(r)-Konst J2,3,4,6L1-3M N med digte(r) pen K L4P med Pentzel, Bleck Ub * och1] med B-H O R U2,4V F(i)ædre] B-V feder A og2] med B O 126] ÷ B3 Dog] B1-2C-J O R T1U2-8V Byg A Dog..roes] Som fordum pleiede K L M N P hædre] B1-2C-U2-8V heder A 127 Men ritzer] UdRitzer K L N P Udviiser M udj] nu i K L M * 129 Stolte] store L3-4O Hore] B-R U2,b herre A * falden] faldet L M fulden U6-8130 og halden] B C D2E F H I J1N1P U2-4V og Hialden G2 ophalden K U5 ophulden U6-8 afholden T opkaldet L M N7 opkalden D1J2-6N2-6O R opholden A G1132 paa] af D1F H2-3J K L3-4O P R T1V med I L1-2

73. 133 Adels] ædle G I 138] ÷ B3 Lar] D1J P R Lad E G H1K L M N U2-8 At B1-2H3O Har A C F I T1* stande] bliver B O * 139 Tar icke] Ey tager B O kirckis] Christi I J6L3-4R Ub kircke B1,3J4-5K L1-2M N1-4,6-7 * 141 Den] Du B D2O * Siel] Sielv L-N dog] og H Ub 143 vredens] B C E F H2-3I J1-3,5-6K N1,3-7O P U2-5V Vrede L1-3M Nordens L4U6-8 Verdens A G H1J4N2T1 maa] lad B F sees] see B F en] ÷ L1-3M R naadis] Naadig B3D2E G L1-3Ub * 144 Jesum] B-F G2H I J L M N1-5,7O P R T1U2-8V Jesu A G1K N6