Richardt, Chr. H. L. Martensen

† H. L. Martensen.
19. Aug. 1808 - 3. Febr. 1884.

Nu drog det Forhæng sig tilside,
hans Hjertes Længsel stunded mod,
361 det stjernesaaede, høje, vide,
der dølger Livets sande Flod!
Men Tak skal tone ved hans Grav
for Alt, hvad Gud i ham os gav!

En Mester, som os frem har stillet
med Mejsel-Kunst saa reen og skjøn
i Ordets Svøb et Christus-Billed,
af Tro undfanget, født i Bøn!
De Brudd, han hented Marmor fra,
var Thabors Bjerg og Golgatha.

En Høvedsmand i Luthers Kirke,
som kjendte ej til Fejgheds Aand!
En Lyttepost paa Troens Virke!
En Vilje, ingen Vidjevaand!
Da han sit Øje lukked fromt,
da blev et Dommersæde tomt.

Men her og hist en udvalgt Hyrde
med Tankens Klarhed, Aandens Magt,
der trofast deelte Hjordens Byrde,
og slumred ej paa Nattevagt!
der Davids-Slyngen sikkert svang,
men i hvis Røst var Strengeklang.

- O giv ham, hvad han higed efter,
vor Overhyrde, Herre Christ,
at smage Evighedens Kræfter,
at skue Dig i Lyset hist!
362 Og sign i Danmarks Menighed
hver Hyrdestav med Kraft og Fred!