Kingo, Thomas Samlede skrifter 3

THOMAS KINGO
SAMLEDE SKRIFTER
UDGIVET AF
HANS BRIX * PAUL DIDERICHSEN
F. J. BILLESKOV JANSEN
III

C. A. REITZELS BOGHANDEL A-S
KØBENHAVN 1975

IV

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1975.
ISBN 87 87504 17 0
Sats: Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S 1939.
Offset-reprint: Krohns Bogtrykkeri A-S 1975.

V

INDHOLD
THOMAS KINGOS AANDELIGE SIUNGE-KOOR

FØRSTE PART

  1. Udgave 1674.

 • Samtykke til Trykken af Johan Wandal. ................ 4
 • Tilskrift til Kongen .................................. 5
 • Til Læseren ......................................... 7
 • Kongelig Naadigste Friihed. ........................... 9
 • Æredigt af H. S. L. .................................. 11
 • Da siunges Psalmen best: Da sødist Echo høres
 • Melodi til de tre første Sange ......................... 14
 • Dend første Morgen-sang ............................. 15
 • Rind nu op i JEsu Naun
 • se iøvrigt Originalens Indholdsfortegnelse S. 110.
 • Trykfejlsliste ......................................... 111

  2. og 3. Udgave 1677 og 1680.

 • Titelkobbere, Titelblade, Portræt....................... 113
 • Melodihefte 1680 .................................... 121

ANDEN PART

  1. Udgave 1681.

 • Approbatio af Joh. Baggerus ........................... 132
 • Tilskrift til Dronningen ............................... 136
 • Kongelige Naadigste Frjhed ........................... 139
VI
 • Æredigte ............................................ 141
 • Af V. Bering....................................... 142
 • Hactenus altisoni rhythmos & carmina Risti
 • Af J. Brunßmand .................................. 143
 • Mange sig med laante Fiere
 • Af Henr. Harderus ................................. 145
 • Dania tolle caput, reliqvis accepta remitte
 • Af Jens Pederssøn
 • Af hver en Tøddel i GUds Ord mand kand opdrage...... 145
 • Antistes venerande, cohors, dum cantica profers........... 148
 • Af Isaach Enochi................................... 149
 • Jam mihi me videor Bichoralem audire Magistrum
 • Erindring til de Music-elskende........................ 156
 • Dend første Sang. Andægtigheds Opmuntring ........... 157
 • Op, op med Himmel-stemme
 • se iøvrigt Originalens Indholdsfortegnelse S. 151-154 og
 • det alfabetiske Register S. 267 f.
 • Trykfejlsliste......................................... 268
 • Melodier ............................................ 269
 • Danielis Paulli Advarsel til den Kiøbende............... 278
 • Titelblad til Optryk af Udgaven 1681 .................. 279

FØRSTE PART
Fierde gang trykt og forbedret med nogle trøstelige
Morgen- og Aften-Suk til alle Morgen- og Aften-
Sange. 1684.

 • Kongelige Naadigste Frihed ........................... 282
 • Samtykke til Trykken................................. 284
 • Tilskrift til Kongen .................................. 286
 • Til Læseren ......................................... 288
VII
 • Portræt med Æredigt af Johannes Rasch................ 290
 • Grande decus generosa capit mens, & generosam
 • Æredigt af H. S. L. .................................. 292
 • Da siunges Psalmen bedst: Da sødist Echo høres
 • Melodier (Titelblad) .................................. 293
 • Dend 1. Morgen-Suk ................................. 295
 • Nu staar jeg op i HERrens Navn,
 • se iøvrigt Originalens Register S. 406 f.
 • Morgen- og Aften-Bøn (1680) ......................... 402
 • Bøn efter Prædiken................................... 403
 • Titelblad til Optryk af 4. Udgave 1684 ................. 409

FØRSTE og ANDEN PART

  5. og 2. Udgave, Odense 1686.

 • Titelblade ............................................ 410
 • Morgen- og Afften-Bøn............................... 412
 • Titelblade til Optryk af Udgaven 1686 ................. 414
VIII