Sthen, Hans Christensen Den Troende Sielis Aandelige Brudsang, om IEsu Christo, hendis Himmelske Brudgom

Den Troende Sielis Aandelige Brudsang,
om IEsu Christo, hendis Himmelske
Brudgom.

AF Høyheden oprunden er,
En Morgenstiern saa klar oc nær,
Fuld aff Sandhed oc Naade:
Du Davids Søn aff Iacobs Stam,
Min Konning god oc min Brudgam,
Fryder mig offuer maade:
Lifflig, venlig,
Skøn oc herlig, Stor oc hedrlig,
Rijg paa Gaffuer,
Liuß oc Liff ieg i dig haffuer.

2.

Du lille Barn, deylig oc skøn,
Gud Faders oc Mariæ Søn,
O du høybaarne Konning:
Du est mit Hiertis Lilium,
Dit hellig Evangelium,
Er sødt som Melck oc Honning:
Kiere, HErre,
Hosianna, Himmels Manna,
Dig til ære,
Glad i Aanden vil ieg være.

3.

Du skinnende Iaspis oc Rubjn,
Indleg vdi mit Hiertis Skrjn,
Til dig Kierligheds Brynde:
169 At ieg maa dig aff Hiertens grund,
Elske oc ær' i allen stund,
Oc faa hoss dig god Ynde:
Dig skee, Christe,
Brudgam kiere, Prijß oc ære,
Som monn' ville,
Mig fra Synd oc Sorrig skille.

4.

Min Siel i Gud da fryder sig,
Naar du til mig seer mildelig,
Met din Miskundheds Øye:
O IEsu Christ min Frelser god,
Dit Ord met Aand, Legem oc Blod,
Mig Salighed tilføye:
Tag mig, venlig,
Vdi din Arm, At bliffue varm,
Aff din Naade,
Paa dig vil ieg mig forlade.

5.

O Gud Fader O HErre blid,
I din Søn du aff euig tid,
Saa inderlig mig elskte:
Din Søn haffuer troloffuet mig,
Ieg er hans Brud saa inderlig,
Hand mig til Liffuit frelste:
Eya, Eya,
Hand det giffuer, At ieg bliffuer,
I stor Glæde,
Hoss dig i Herligheds Sæde.

6.

Frisk op met Instrumenters Liud,
Zitter oc Lut met Lyst oc Fryd,
Lader eder nu høre:
At ieg met dig O IEsu kier,
Min Brudgam skøn i Tuct oc ær,
Kand mig ræt lystig giøre:
170 Siunger, Springer,
Iubilerer, Triumpherer,
HErren prjser,
Som oss slig Ære beujser.

7.

Ieg er nu glad oc meget fro,
Min Frelser er Alpha oc O,
Begyndelse oc Ende:
Som mig fører met Loff oc Prijß,
Til Himmerig til Paradjß,
Fra Iammer oc Elende:
Amen, Amen,
Kom O milde, IEsu lilde,
Tøff ey længe,
Lyst til dig mit Hierte mon trænge.