Sthen, Hans Christensen Bøner for Maaltid

Bøner for Maaltid

DIg bede wi Børnene dine,
O Fader HErre Gud,
Formindsk vor sorrig oc pijne,
Giff oss vort daglige Brød,
Opholt vort Liff oc Leffnet,
(Som du oss selffuer haffuer giffuet)
Indtil wi det euige faa.
Velsigne met din Tale,
Huad du oss haffuer bered,
At det kand oss hußuale,
Druis oc formeris der ved,
I din Tienist lad oss leffue,
Oc Kierligheds Gierninger offue,
Altid imod huer mand.
Vilt din Kierlighed beujse,
Oc alleene skaffe Trøst,
119 Alle Hungerige bespjse,
Oc naadelig mætte foruist,
At wi dig alle loffue,
Dine gode Himmelske Gaffuer,
Met Tacke bekiende altid.