Sthen, Hans Christensen Naar du far aff sted, da giør først IEsu Christi Kaarsis betegnelse for dig, oc sig:

Naar du far aff sted, da giør først
IEsu Christi Kaarsis betegnelse
for dig, oc sig:

PAa Fredsens Vey til Lycksalighed,
Ledsage oss den hellig Trefoldighed:
Guds H.Engel som Tobiam følge vilde
Hand være vor Ledsager baade aarle oc silde,
Gud beuare oss naadelig fra all Fare oc vaade,
Gud styre for oss oc altid raade:
Gud Fader, Søn oc den hellig Aand,
Være vor Skytzherre til Land oc vand, Amen.