Sthen, Hans Christensen Maria hun er en Iomfru reen, etc. Christelig foruent, IEsu Christo til Loff oc AEre. M. H. Tom.

Maria hun er en Iomfru reen, etc.
Christelig foruent, IEsu Christo
til Loff oc AEre.
M. H. Tom.

MAria hun er en Iomfru reen,
Som Skrifften monne beujse,
Hun fødde en Søn foruden meen,
Hannem skulle wi loffue oc prjse,
Hand haffuer oss alle aff Synden løst,
Hand giffuer oss trøst,
Oc Himmerigis euige Lise.
Vaare Verdsens Mestere paa een sted,
Det vaar saa favr en Skare,
De kunde ey alle met deres Kloghed,
Hans Godhed aabenbare,
Saa er IEsus met Naaden fuld,
Hand være oss huld,
Naar wi aff Verden skulle fare.
Propheterne aff den hellig Aands Naade,
Deres Ord met skæl beujste,
At IEsus Christus fra syndsens vaade,
Fra død oc Dieffuelsens liste,
Dem frelser alle som paa hans Naffn,
Sig til stor Gaffn,
Troer hiertelig vden Tuiste.
O Iesse Rijß oc Davids Quist,
O Iacobs liuse Stierne,
Det est du HErre IEsu Christ,
Dit Naffn loffuer ieg saa gierne,
Du løste naadelig Verden all,
Aff Adams Fald,
Du vilt oss styre oc verne.
O kunde ieg alskens Tungemaal,
Oc Skrifftens dyb besinde,
144 Oc vaar min Tunge giort aff Staal,
Oc Engle Maal der inde,
Da vilde ieg paa mine Knæ falde,
IEsum paakalde,
Vel hundrede tusinde sinde.
Mine synder ere som Sand i Strand,
Mangfoldig som Soel i strimer,
Gud løse mig nu aff Syndsens Baand,
Oc heldst i Dødsens time,
Gud lade mig aldrig være fortabt,
Som mig haffuer skabt,
Giff mig aff Naaderne dine.