Sthen, Hans Christensen En Bøn til Christum

En Bøn til Christum

ALleene til dig HErre IEsu Christ,
Staar all mit Haab paa Iorden,
Ieg veed du est min Trøster vist,
Du est min Frelser vorden:
Fra Verdsens første tid ey kom,
Et Menniske paa Iorden saa from,
Der i min Nød kunde hielpe mig,
Ieg raaber til dig,
Til dig mit Hierte fortrøster sig.
Min Synd er stor oc gantske suar,
Der aff er Sorgen mine,
O HErre giør mig fra dem klar,
Alt for din død oc pijne.
Oc sige det til din Fader god,
115 At du mig frelste met dit Blod,
Saa bliffuer ieg aff Synden løst,
HErre vær min Trøst,
Giff det du loffuet met din Røst.
Giff mig aff din Barmhiertighed,
En Christen Tro til ende,
At ieg saa maatte din Sødhed,
Ræt inderlige kiende,
Oc offuer alting elske dig,
Min Næste ligeruijß som mig,
Stat mig bj i min sidste end,
Din Hielp mig send,
Oc Diefflens list saa fra mig vend.
Gud Fader skee Loff, prijß oc ær,
Som oss alt got monne giffue,
Oc IEsu Christ vor Broder kier,
At hand hoss oss vil bliffue,
Disligest oc den hellig Aand,
Som er vor Trøst oc Hielper sand,
At wi Gud tiene met Hiertens Fred,
Her i denne Tid,
Oc effter Døden i Euighed.