Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

Udgiverens brugsanvisning

Denne udgivelse indledes med teksten til Hans Christensen Sthens Enliden Vandrebog, der omfatter bade den egentlige Vandrebog (Vb) og dens tillæg (Vb-T). Teksten er stykket sammen af fire forskellige udaterede udgaver, der alle er trykt af Salomon Sartor i Kbh. 1612-44. Udg.H, et fragment fra 1612-16, danner tekstgrundlaget for hovedparten af bogen, nemlig fra bl.F 2 til Ee 6. Udg.N, et fragment fra 1616-20, leverer det meste af den øvrige tekst, og endelig giver udg.W (1620-24) og udg.S (1624-44) teksten fra de indledende og afsluttende blade. Saledes er det kun udg.S, der har et bevaret titelblad. Udgiveren har opdelt Vb i 63 og Vb-T i 48 enheder, der er betegnet med nummer i skarp parentes.

Dernæst følger udgiverens ledsagende kommentarer i flg. afsnit:

Efterskrift. Indeholder en kortfattet biografi og et forsøg pa at tegne et billede af Sthens betydning som forfatter og digter. En kort præsentation af Vb, herunder lidt om Vandrebogen som genre. Vandrebogen - et forskningshistorisk rids. En indgående analyse af Vb-T. Gennemgang af spørgsmålet om Sthen som den gamle kristelige dagvises bearbejder. Udgivelsens tekstetablering.

Kommentar. Rummer ordforklaringer, oplysende noter og litteraturhenvisninger til hver enkelt tekst-enhed. Kommentaren er ikke kun indrettet efter, hvad de lærde matte mangle, men ogsa efter, hvad de i læsning af gamle tekster uøvede brugere kunne tænkes at have brug for. Af hensyn til de sidstnævnte kommenteres der tæt i begyndelsen af bogen og mindre tæt sidenhen. For de tekster, der gik videre til samlinger uden for Vb, nævnes disse samlinger og deres afvigende læsemader.

13

Udgavebeskrivelse. Præsentation af de elleve i dag kendte udgaver af Vb og deres indbyrdes forhold. Undersøgelsen sammenfattes i en stamtavle over udgaverne. Afsnittet afsluttes med en synoptisk sammenstilling af tekst-lakuner i udgaverne.

Variantapparat. Anfører alle de læsemåder, der i andre Vb-udgaver afviger fra den etablerede tekst. Oplyser endv. om tekstrettelser. Her kan salme-, bønne- og ordsprogsforskeren præcisere kilderne til de samlinger, hvori indgår stof fra Vb.

Tradering. Oversigt over Vb's efterliv, de enkelte Vb-teksters, især salmeteksters, brug, betydning og udbredelse op gennem 1600-tallet.

Forkortelses- og litteraturliste. Litteraturhenvisninger i efterskriften og apparaterne sker næsten altid ved hjælp af forholdsvis gennemskuelige forkortelser, der finder deres fulde forklaring i denne liste.