Sthen, Hans Christensen 7. En anden Bøn om Morgenen

7. En anden Bøn om Morgenen

4-7 O.. Vaade] jf. beslægtet passage 8,4-8. - 7 Vaade] jf.5,4. - 11 Vilt] vil. - 13 hende] hænde, ske. - 16 Raad] plan, beslutning. - 18 At] så at. - 18 legger vind] gør mig anstrengelse. - 19 altid] paa altid. - 20 Huad heller] hvad enten. - 20 Land eller Vand] lands eller vands. - 21 faare] for. - 24 Stat] stå. - 27 Raad] vilkår, evne jf. Kalk.III 640b;jf.8,24; 17,8; 19,17; 19,35; 37 str.1,5. - 28 Naar...din] gængs vending i datidens elegiske elskovsdigtning og deraf inspireret salmedigtning. - 32 Velfærdt] if.6,90. - 33 befaler] betror. - 34 Tuist] uoverensstemmelse, kontrovers. - 35 Klaffer] sladder. - 35 Bagtaler] bagtalelser. - 36 salig Affgang] god dødstime, jf.6,96 - 37 tid] skæbnetime, dødstime, jf.6,96. - 42 vende mig alting] styre alting for mig jf.Kalk.V 1167b; jf.Hb89 Alphabetum Biblicum str.4,4.

Optrykt BH 251; BrandtUdvalg 21, begge steder strofeinddelt uden hjemmel i kilden. Malling IV 101 og Dal 111 salmer 9. Litt. Frandsen 107; Thuner 487, ThunerSuppl.17; Schiørring 37, 189, 193; Malling IV 101-102.

Ustrofisk digt i hele Vb-trad. Optaget i Gryd2 i 10 fireliniede strofer (str.7-8 er stadig sammenhængende). Samme inddeling i Tyghus (str.2-3 trykt ud i ét), hvor også »Gassenhowers Melodi« anføres. ArreboPs 1623 har ved Ps.126 mel.henvisning til »O Gud skee loff til euig tid, for sin, etc.« 2 udg 1627 er med noder

Optaget i Gryd2, Tyghus, Gryd3, M2T, APs, Udk42, M-C, AM 425, Paulli, KGr med flg varr : 5 sin] din Gryd2. - 6 hafuer] har Udk42 - 9 Gud] Fader Gryd2; fadir AM 425. - 12 oc Sorg] oc Sorrig M2T; fra sorrig Paulli. - 12 fra wlycke] U-lycke KGr. - 14 mig] lad mig M2T. - 16 Hierte, Raad] Hierte met Raad APs. - 17 ingen] intet Paulli. - 17 skillie] stille APs. - 19 at følge] følger Paulli. - 22 Holt mig fast] Mig fast holdt Paulli. - 23 at forsuare] forsuare M2T. - 24 dem] dennem Paulli. - 24 veldig mact] Velde oc Mact APs. - 25 ville] vil Gryd2. - 29 skade?] skade, Gryd2; skade: APs. - 31 som mig] mig APs. - 31 monne] mon Gryd2. - 32 Velfærdt] velfart Gryd2. - 33 trolig] trolige M2T; troligen Paulli. - 36 fra] af APs, Udk42. - 43 Guds] sin KGr. - 43 reene, Amen] den reene M2T; det reene, Amen Tyghus. Allerede Tyghus og M2T benævner digtet »En Morgen Sang« I KGr placeret under tirsdag formiddag ved den daglige korsang i kirken. I SømændsPs foreslået til lørdag morgen.

Pa svensk i adelsmanden Broms Gyllenmars' visebog (af B.R. Jonsson dat. 1630-1645) nr. 10 med 10 strofer a 4 linier. Overskrift og 1.str. lyder »En skon Morghen och Afthen visa at siungha vti nodh och Farlighet O Gudh ske 242 lof till Euigh tidh/ for sin godhet och nadhe/ som hafuer migh medh storsta flit/ i dagh bevarat fra vade«, hvor, som det ses, »Nat« (lin.7) er udskiftet med »dagh«, og »dag« (lin.10) med »nath«, så teksten fremstår som en aftensalme (aftrykt i A.Noreen & H.Schuck: 1500- och 1600-talens visbocker bd.I, Stockholm & Uppsala 1884, 120-21) En helt anden - forkortet - svensk overs. er gjort af Arvid Brynolphi, der studerede i Kbh. i 1598 og i sin »anteckningsbok« fra samme år har gengivet lin.4-7, 12-15, 8-11, 20-21 +2 frie linier, 28-30+23, 27+25-27, 36-39 af Sthens tekst, ialt 7 strofer a 4 linier. 1 str. lyder:«Jagh tackar gudh fadher ij Himmelrijck/ for sin godheett och nadhe/ som migh haffuer beuarat medh storste flijt/ i thenne har dagh (natt) ifran wådhe«. Teksten fungerer her som både morgen- og aftenvise. Det samme gælder en tredie svensk version, som bl a. indgår i »Then Swenska Psalm Booken, Och en Appendix medh månge Andelige Loffsånger« Åbo 1673 228, hvor teksten er opdelt i otteliniede strofer for at kunne synges til dagvisens mel Endelig har Haquin Spegel, superintendent over Gotland, i begyndelsen af 1680erne skrevet en morgensalme »Gud hafwer nu solen igen upsat«, der skal »siunges som. O Gud skee lof til ewig tijdh etc «, og hvis tekst synes at have haft Vb 7 som forlæg Litt.: L.Linder. A.Brynolphi's anteckningsbok, i: Studier tillagnade Henrik Schuck, Sthlm 1905 35, Liedgren 234, Belfrage 52-53. Det kan tilføjes, at en svensk overs. af Vb 7 tidligst kendes pa tryk i Manuale, Gotheborg 1668, og derefter sst.i Manuale 1673 og 1679 med denne str.1: »GUdi skee Loff til ewigh tijdh/ For sin Godheet och Nåde/ Som migh hafwer bewarat med flijt/ I thenna Dagh (Natt) for allan Wåde.« Ogsa trykt sst i Ett Lijtet Manuale 1674 og Een Nyttigh Hand-Book 1675