Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

T-33. En Christelig Morgensang

1,8bør] tilkommer. - 2,3 og 3,7Vaade] ulykke - 2,4Liff] legeme - 3,3siuge] bedrage. - 3,8brad . Død] jf.n.t 6,84. - 4,3Befal] overlader. - 4,7hues] hvad - 5,4Ijd] gerning, stræben - 5,5komme i] bringe til - 5,7bedrøffue] plage. - 6,4Huor.. tilgaa] hvordan alting skal gå til. - 6,8Liffuis tid] livstid. - 7,3beujser] viser imod, giver. - 7,4mangelund] af mange slags. - 8,1-8All Guds Kætterj] jf. Alterbogskollekten til 8 søndag efter trin - 8,1Tienere lære] tjenere, som os lærer. - 8,5De kunde] for at de kan - 8,8Foruden] uden. - 9,1os] også. - 9,3met de Arme] tillige med de fattige - 9,6Pestilentz] pest. - 9,7kummer] sorg, frygt. - 10,2tuile] tvivle. - 10,3vdrætte] opfylde. - 10,6forhale] opsætte. - 10,8Stat] stand. - 11,4met.. mact] af al magt - 11,5ædru] besindig.

Georg Nieges Von meines hertzen grunde i syv strofer, trykt i Creutzbuchlein, Herford 1585-87, optrykt Malling II 479f, kendes i en lang række versioner 311 med tildigtede strofer, Wack.V 248-255, hvoraf den i Greifswalder Gesangbuch 1592 har 12 strofer. Den tyske tekst, der kommer T-33 nærmest, kendes fra »Etlike Psalmen vnde Geistlike Leder, so in der Rigischen Ordeninge nicht gedrucket syn«, trykt som tillæg til Rigas kirkeordning fra 1592. Optrykt i Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga nach den altesten Ausgaben von 1530 flgg. kritisch bearbeitet und mit einer geschichtlichen Einleitung hrsg. von Johannes Geffcken, Hannover 1862 322ff. Denne tekst har 11 strofer lige som T-33 og synes nærmere på den danske overs end nogen anden tysk kilde. Men det er ikke dennes indledning VAn mynes Herten grunde, men den højtyske Aus meines Hertzen grunde, der figurerer i mel.ang. i T-33. Hvem den danske oversætter er, fremgår ikke af T-33. En navngivet oversætter kendes først i »Tuende skøne Aandelige Viser: Den ene paa Danske Ieg vil din prijss vdsiunge, etc. Den anden paa Tydske. Aus meines Hertzens grunde, etc Nu nylige vdsæt aff Tydske paa Danske aff Jacob Matzøn K. Prentet i Kiøbenhaffn, hos Henrich Waldkirch 1603.« Skillingstrykket bringer altså både en dansk overs. og det tyske forlæg og oplyser tillige oversætterens navn. Jacob Madsen København døde 19.sept 1600, så skillingsvisen er en posthum udgivelse, som Jacob Madsen ikke kan stilles til regnskab for.

T-33 og skillingsvisen er den samme overs., men dog med så mange afvigelser, at den ene synes at være en kritisk revision af den anden Men hvilken af de to er den oprindelige? De forskere, der med Brandt, Skaar og Rørdam i spidsen har tillagt Jacob Madsen æren for overs pa Sthens bekostning, negligerer, at det ikke er Jacob Madsen, der udgiver denne overs., men formodentlig nogle arvinger sammen med bogtrykker Henrik Waldkirch. Udgiverne har, sikkert i god tro, søgt at fa mest muligt ud af Jacob Madsens efterladte papirer Hvis vi nu i stedet antager, at Sthen har oversat morgensangen med forlæg i Riga 1592 eller en hermed nært beslægtet tysk version og anbragt denne splinternye morgensang i spidsen for sine andre nye salmer i Vb-T kort tid efter 1592, kan Jacob Madsen lidt senere i 1590erne have lagt T-33 til grund for en kritisk revision, idet han samtidig har støttet sig til en anden tysk version. Denne skildring af forløbet bekræftes gennem en sproglig analyse, der giver Sthen æren for oversættelsen.

Derved falder brikkerne på plads i det puslespil, der hedder tilblivelsen af Vb-T. Det er ikke en andens, men sin egen overs. af Nieges morgensang, som Sthen sætter i spidsen for T33-42, et tillæg bestående udelukkende af egne produkter.

I 17.årh. tillagde man Johannes Mathesius den tyske morgensang på Michael Praetorius' autoritet. Saledes også i KGr. Paullis initialer J.M. sigter til Mathesius og ikke til Jacob Madsen, som Malling tror Ligeledes er det en lapsus, når H.F.Rørdam tilskriver Paul Gerhardt forfatterskabet.

312

En anden overs., OGud aff hiertens grunde, er optaget i Rerav96 og optrykt i Hymn.Medd 1993 193-95.

Optrykt BH 266 efter T-33, dog i en note med Jacob Madsens anderledes 8.str.; Vb-1914 60-64 Litt.: Skaar 606; Brandt 52; J.N.Skaar i Kh.Saml. 4.rk.IV 222, Holger Fr Rørdam: Om Forfatteren Jacob Madsen Kjøbenhavn, Kh.Saml. 4.rk.IV 290-300; Paul Althaus. Der Verfasser und die ursprungliche Gestalt des Liedes »Aus meines Herzens Grunde« i Theologische Festschrift fur G.Nathanael Bonwetsch, Leipzig 1918, 80-103; Frandsen 72; Malling II 478-483, VII 52. 104f; Jens Lyster: Hvem har oversat Jeg vil din pris udsjunge?, Hymn.Medd.1993 193-209; samme: Den treenige Jacob Madsen, Hymn.Medd.1993 230-31.

Der er disse forskelle på de to versioner, idet teksten fra T-33 anføres i skarp parentes: 1,2 Morgenstund] Morgens stund. - 2,4 Baade..Siel,] Til liff ocsaa til Siæl:. - 2,8 Haffuer.. dig] Saa tit fortørnede dig. - 3,1 Du... tillige] Oc at du vilt dislige. - 3,5 Ilds vaade] Ilduaade. - 3,8 en brad oc hastig] hastig oc brad. - 4,5 Mit] Met. - 4,6 Min Ære] Ære. - 4,8 Naadigst beuar] Naadig beuare. - 5,3 bortdriffue] fordriffue. - 5,8 denne] denne her. - 6,1 maa] skal. - 6,5 Til] Paa. - 6,6 Min Siel oc Liff] Liff oc Siæl. - 6,7 Mig] Oc. - 7,4 oc] i. - 7,5 beder] bede. - 7,6 vil] vilde. - 7,7 maa altid] maatte euig. - 7,8 Hoss] Met. - 8,1-5 Alle...frj] Vor Bisp som oss mon lære/ Met Prædicanter all/ Gud naadelig hos dem være/ I deris Embede oc Kald:/ At de saa kunde frj/. - 8,6 salige] salig - 9,3 De Rige met de] Den Rige ocsaa den. - 9,4 I denne] Vdi. - 9,5 kand beuare oss] kant beskærme. - 9,8 Beskærmer] Frelsere. - 10,1 der] her. - 10,7 monne oss] oss monne - 10,8 i sin] vdi sit. - 11,3 All . Dieffuelsens] De falske Dieffuelens. - 11,7 Wi... maa] Alltid hos ham at. - 11,8 Løn, AMEN] Løn.

Medens T-33 aldrig ses at være trængt uden for Vb, fik Jacob Madsens rev. vid udbredelse. Lidt efter lidt trængte den også ind i Vb-traditionen, hvilket var.app. viser. Blev endv. optaget i Tyghus 1630, UdkS, Gryd3, Salmebog 1635, M2, Udk42, APs., M3, M7, M-C, KGr m.fl. I denne tradering udviklede der sig frem til KGr disse afvigelser fra skillingsvisen 1603: Morgenstund Tyghus = Vb - 1,4 Hiertens UdkS. - 1,8 ham] hannem KGr. - 2,8 Saa tit fortørner dig Tyghus. - 3,1 Oc at du vilde dislige Tyghus, UdkS. - 3,5 Ilduaade] Ilds Vaade Cassube. - 3,8 hastig] en hastig KGr. - 4,3 dig i] i din Tyghus, UdkS = Vb udg.S. - 4,4 det ieg] hvis jeg KGr. - 4,4 formaa:] formaar: Tyghus, UdkS. - 4,5 Met] Mit Cassube = Vb. - 4,7 Oc hues] Met huis APs - 4,8 Naadelig bevar Tyghus, UdkS - 5,3 at fordriffue] oc fordriffue Tyghus, UdkS. - 5,8 denne her] denne Cassube = Vb. - 6,2 formaa] formaar Tyghus, UdkS = Vb udg.W. - 6,5 ham] hannem Cassube. - 6,5 staar all] slaar ieg APs - 7,3 Naade] Naaden KGr. - 7,4 i] oc Cassube = Vb - 8,1 mon] skal Tyghus, UdkS. - 8,7 euig] loff oc Tyghus, UdkS. - 10,7 oss monne] monne os Cassube 313 = Vb. - 10,8 vdi sit] i sit Tyghus, UdkS. - 11,3 Den falske Dieffuels Tyghus, UdkS. - 11,4 met] aff Tyghus, UdkS = Vb udg.S. - 11,6 Naaden] naadig Tyghus; Naade APs. - 11,7 ham] hannem Cassube = Vb.

I KGr placeret til mandag formiddag ved den daglige korsang i kirken. At T-33 takket være Vb er placeret i den folkelige bevidsthed som de rejsendes morgensang, fremgår af »Nogle Nyttige oc Nødvendige Psalme-Sange . for Søfarende-Folck« Kbh.1657, hvor den fjerde af fire nye »Skibs Vandre-Vjser« har T-33 som mel.ang., ligesom den naturligvis også indgår som morgensalme i »En liden Haand-Boog.. for de Reysende og Søefarende« Kbh o. 1730 og i »Skippers Kiste« Kbh.1730.