Holberg, Ludvig BREV TIL: Bjerre, Frederik FRA: Holberg, Ludvig (1751-10-14)

BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE
DATERET 14. OKTOBER 1751

Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 15, 27. juli 1814. Originalen tabt.

Alle Holbergs andre breve til ridefogden handler om en mængde forskellige ting; i dette sidste brev taler Holberg kun om én ting: hvad der kan gøres for en møllerenke på hans gods.

En mand ved navn Hans Larsen havde meldt sig som lysthavende til enkens hånd og til fæstet af den vandmølle, hendes afdøde mand havde drevet. Fr. Bierre synes at have fundet partiet rimeligt, således at Holberg havde fået det indtryk, at alt var kant og klart; men nu havde Holberg fået at vide, utvivlsomt ved selv at tale med enken, at hun var fortvivlet over at skulle kobles sammen med Hans Larsen, der skal have været ond ved sin afdøde kone. Holberg véd også, at Hans Larsen slet ikke forstod sig på mølleri og rimeligvis ikke vilde stå sig ved at få møllen overdraget.

Holberg beder derfor Fr. Bierre om at undersøge forholdene nøje. Indtil videre kan enken blive ved møllen, når hun blot skaffer sig hjælp af folk, der kendte til arbejdet i en vandmølle.

Holberg stoler vel på Fr. Bierre, men han overlader dog ikke afgøreisen af enhver sag til ridefogden; han ser meget på skillingen, men han ser også på beboernes ve og vel. Meningen med dette brev er at vise, at det påtænkte giftermål vilde blive til skade både for manden og for konen.

Møllerkonen 1 er færdig at døe af gremelse, om hun skall bindes til Hans Larsen 2, og lover at indgaae same s. 175vilkor som han. Dette har bragt mig udi stor tvilraadighed, saasom ieg tænkte at foreening 3 imellem dem allerede var slutted, og eftersom hun tilbyder same vilkor 4 , vill ieg saa vel som I underkastes domme om man driver hænde derfra 5 . Det meste som ellers kand staae for øiene er at Hans Larsen derved 6 selv kan blive ødelagd, saasom han alleene er vant til bondearbeide og derfore ikke kand begaae sig 7 saa vel som en der er oplærdt udi handverket. Det vill og blive vanskeligt for ham at giøre noget fordeelagtigt parti, efterdi han er kommen udi udraab at have været haard imod sin forrige kone. Jeg beder derfor, at I vill tage dette udi nøie betænkning og indeholde med fæstet indtil ieg hører eders videre tanker herom. Imidlertid indtil ieg faaer svar bliver Enken ved Møllen og arbeidet strax maa foretages ved Vandstuen 8 af saadane arbeidsfolk som kand giøre det forsvarligt. Jeg venter strax herpaa Ed betænkning og forbliver

E. beredvillige
L Holberg

Kiøbenh. d 14 Oct 1751.

Udskrift:
A Monsieur
Mons Frid Bierre
Ridefoget ved Baronniet af Holberg
a
Terslöseg:

12

s. 176