Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1730-09-30)

BREV TIL HAGEN
DATERET 30. SEPTEMBER 1730

Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har tilhørt den norske bogsamler, kgl. fuldmægtig Thorvald Boeck ( ᾠ1900) i Christiania; tidligere ejedes det af bureauchef E. Lassen, som havde modtaget det fra sin broder pastor Lassen i Daviken).

Tidligere trykt bl. a. af Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af L. Holberg).

Brevet indeholder først en kvittering (og tak) for de penge, som Hagen har indkasseret for Danmarks og Norges beskrivelse, dernæst nogle mindre vigtige bemærkninger om, at Holberg har måttet lide tab ved forsendelsen af bogen til Christiania, og om, at der er udkommet en tysk oversættelse af den.

Men så kommer hovedsagen: Holberg vil føle sig for, om der er nogen mulighed for at få Hagen til at blive ved med at være hans bogkommissionær i Trondhjem, eller om Hagen måske kunde skaffe en pålidelig mand, der vilde træde i hans sted. Man får af Holbergs forsigtige ord det indtryk, at han egentlig ikke venter, at Hagen nu vil have mere at gøre med den slags kommissioner.

Den bog, som Holberg nu vil udsende, er Den danske Skue-Plads deelt udi 5 Tomer. Trykt Aar 1731. Den indeholdt »Hans Mikkelsens« forhen trykte 15 komedier og 10 andre komedier, som nu blev udgivet for første gang. Bogen blev trykt af J. J. Høpffner; men brevet her viser, at det var Holberg selv, som på sin i 10 år prøvede måde var forlægger og ledede salget.

Intet andet af Holbergs breve til Hagen indeholder så mange bemærkninger om ting, der ikke vedkommer salget af den pågældende bog; men løjerligt nok er et par af dem urigtige. Allerede Botten s. 79Hansen lagde mærke til, at Holberg har uret, når han tror, at der ikke var noget andet land, hvor man havde så mange komedier skrevne af en og samme forfatter; Moliére havde skrevet lige så mange, Shakespeare, Calderon og Lopez de Vega (for ikke at tale om Hans Sachs) endnu flere. Mere tilgiveligt er det, at Holberg troede, at hans komedier blev trykt i svensk oversættelse; en boghandler i Stockholm havde ganske vist indbudt til prænumeration på nogle af Holbergs komedier; men det trak ud til år 1735, før der blev trykt nogen svensk oversættelse af en holbergsk komedie, Jeppe paa Bjerget. (K. Warburg, Holberg i Sverige 1884 s. 17 og 20).

Af efterskriften kan man vel slutte, at Hagen just ikke stærkt har rådet sine sønner til at vælge Holberg til privatpræceptor i det håb, at sønnerne vilde nyde godt af de tjenester, deres fader havde gjort Holberg.

Hoitærede kære Ven

Jeg har bekommet ved hans Sonner de penge for 70 exemplarier som han har haft den godhed at procurere mig og har ieg dis storre aarsag at takke efterdj det gik saa vel og reent af; thi udj Christiania leed ieg skaden eendeel ved det at nogle exemplarier paa veien bleve fordervede 1, eendeel ogsaa ved det at min Commissionaire skrev efter fleere end som prænumererede vare, saa at en stor deel er endnu liggende. Den Tydske version er allerede kommen ud Gedruckt Leipzig med en lang og prægtig tydsk titel ia lige saa affecteret som min titel er simpel 2 . Jeg har intimeret udj avserne 5 tomer comædier som ved prænumeration skall trykkes til 8 & hvoraf 4 & prænumereres 3. Jeg siger dette ikke for at bemoie Hr Krigs Raad paa nye — thi det var at misbruge hans godhed; men, om han kunde s. 80skaffe mig en beqvem mand i Trundhiem dertil, vilde ieg være ham lige saa stor tak skyldig, som om han giorde det selv. Hvis ieg ikke tog dislige præcaution med prænumeration kunde ieg ikke lade trykke nogen ting og maatte da dette theatrum Danicum, som er större end man har det udj noget land af en autore, reent blive forglemt. En stor deel af mine comoedier ere oversatte paa Svensk og trykkes i Stokholm ved prænumeration. Jeg forbliver stedse

Velædle og Velbyrdige Hr Krigs Raads
oprigtige Ven og Hoist forbunden
tiener 4

Kiobenh d 30 Sept
1730

Jeg havde tænkt at hans Sönner skulde have valt mig ud til privat Præceptor 5 , men ieg merker at de ar andre ere opsnappede; hvis ieg kand være dem noget til tieneste skall det være mig en fornoielse

Udskrift (med Holbergs hånd):
Velædle og Velbyrdig
Hr Krigs Raad
Aage Rasmusen
Hagen
a
Tronhiem

6

s. 81