Holberg, Ludvig BREV TIL: Rohweder, Adam Otto FRA: Holberg, Ludvig (1748-11-19)

BREV TIL OBERSTLØJTNANT A. O. ROHWEDER
DATERET 19. NOVEMBER 1748

Egenhændigt; i det danske rigsarkiv.

Tidligere trykt af Holger Hansen (Hjelholt) i Danske Studier 1912, s. 12. Her efter fotografi i Det kgl. bibliotek.

Oberstløjtnant Rohweder havde i et brev af 17. novbr. 1748 (trykt i Danske Studier 1912, s. 12) erkendt modtagelsen af Holbergs »Beregning over det udi Søegaard tilgodehavende«. Men kun af andre havde oberstløjtnanten hørt, at Holberg havde lovet købmand Poul Schnabel, som havde købt Søgård, at lade 1000 rdl. blive stående i gården. Om dette løfte havde boets exekutorer ikke hørt noget fra Holberg selv; Rohweder ønskede besked derom i så god tid, at sagen kunde være i orden til den 11. december 1748.

Holberg svarer omgående, at Schnabel har fået lov til at lade 1000 rdl. blive stående i Søgård, dersom han til den 11. december 1748 betaler 155 rdl., hvilket er resten af den lånte kapital med et års renter.

Hoiædle og Velb
Hr. Oberst Lieutenant

Jeg haver tilkiende givet M Schnabel 1 at naar han betaler til 11 Decembr 155 Rdr som er det ovrige af 2 den laante Capital med et aars rente saa kand 1000 Rdr blive staaende udj forrige pant, og er det saadant s. 137som ieg her med haver den ære at notificere til de Herrer Commissarier. Jeg forbliver stedse

Hoiædle og Velb
Hr Oberst Lieutenants
Ærbødigste tiener
L Holberg

Kiobenh d 19 Nov
1748

Udskrift:
A Monsieur
Mons: A O Rohweder
Colonel Lieutenant au Regiment
du General Kaas 3
à
Slagelse

Franco