Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1724-05-24)

BREV TIL HAGEN
DATERET 24. MAJ 1724

Egenhændigt; i det norske rigsarkiv (se Maal og minne 1913 s. 108); har tidligere tilhørt rigsarkivar Chr. Lange og provst J. F. Lampe.

Tidligere udgivet bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg 1858); her trykt efter fotografi i Det kgl. bibliotek.

På en skæmtefuld måde taler Holberg i begyndelsen af dette brev om, at terminen står for døren, og så skal man tænke på at få sine pengesager bragt i orden; nogen særlig grund til, at Holberg netop nu vil have sine penge, har der næppe været.

Indholdet af brevet er ellers ikke spøgefuldt; det tyder på, at Holberg nu er led og ked af at minde Hagen om at betale, og uden at skyde sig ind under »Mons. Frauen« melder han kort og godt, at han har trukket en vexel på Hagen. Han giver dernæst en hel oversigt over, hvad Hagen skylder ham, nemlig:

efter bestilling sendt 98 exemplarer af Peder Paars — betalt uden bestilling sendt 50 exemplarer af Skæmtedigtene — ikke betalt

efter bestilling sendt »et vist tall« (d. e. 60 expl.) af komedierne — ikke betalt;

regningen kommer da til at se således ud:

for Skæmtedigtene . 8 rdl. 2 &

for komedierne . 25 rdl. ialt. 33 rdl. 2 &

5*

s. 68Men vexlen lyder kun på 30 rdl., da Holberg ikke ved, om Hagen har kunnet afsætte alle exemplarerne af Skæmtedigtene. Skulde de 30 rdl. være for meget, vil Holberg »staae til ansvar at erstatte hvad som er for meget enten med penge eller med andre bøger, som han kand forlange«. Man kan her se, hvorledes professor Holberg ved sin autoritet hjælper købmand Holberg i hans forretning (Joh. Nordahl-Olsen i Holberg Aarbog 1920 s. 170).

Af enkeltheder i brevet kan mærkes, at det viser sig, at Hagen har sendt Holberg to breve med bestilling på ialt 120 exemplarer af Peder Paars, men Holberg har kun sendt de 98 exemplarer, som Hagen havde bestilt i sit første brev; det kan vist kun tydes således, at Peder Paars er bleven udsolgt i den tid, som var gået mellem Hagens første og andet brev, hvorfor Holberg ikke kunde effektuere den senest modtagne ordre.

Ret forbløffende virker de ord, Holberg bruger som undskyldning for, at han driver sit tilgodehavende ind ved hjælp af en vexel: »Jeg forhaaber at saasom han selv har givet mig anledning til alt dette og ieg intet har giordt uden efter hans begiering at han ikke tager det ilde op at ieg träkker denne vexel«; efter disse ord skulde man tro, at det var Hagen, som havde bedt Holberg om at være så venlig at sende ham bøgerne, medens forholdet jo er det, at det var Holberg, som først havde henvendt sig til Hagen og havde begæret hans assistance; og for Skæmtedigtenes vedkommende havde Holberg end ikke nogen begæring at holde sig til.

Hoitärede ven

Saasom den forfärdelige 11 Junij er for haanden paa hvilken dag ieg og andre Guds börn skall giöre regnskab for det vi har giordt aaret igiennem saa lader ieg nu mine breve circulere om til alle gode venner s. 69som ieg har regninger med. Jeg har skrevet min Herre adskillige gange til men han har forglemt at svare mig. I det sidste brev som ieg skrev udj Febvu= ario 1 lood ieg mig merke 2 at ieg hafde i sinde at träkke en liden vexel paa ham. Men som endnu intet svar er fuldt derpaa udtolker ieg hans taushed lige som han vilde siige: träk i Guds navn. Vexelen er kun paa 30 Rigsdaler thi ieg har ikke turdt sätte den heele sum for de 50 indbundne skiemte Digte saasom det er de böger hvoraf han selv ikke har forlanget noget vist tall som af de andre. Af Per Paarser forlangede han selv udj tvende Skrivelser 120 exemplarier men ieg skikkede ham kun kun 98 hvilke han strax hafde den godhed at betale mig. Af Comoedierne forlangede han ogsaa et vist tall 3 som ieg strax lood indbinde efter begiering og skikk ham. Jeg forhaaber at saasom han selv har givet mig anledning til alt dette og ieg intet har giordt uden efter hans begiering at han ikke tager det ilde op at ieg träkker denne vexel, sär som ieg udj mit sidste brev intinnerede 4 min intention derom. Skulde der väre nogen irring udj sumen, saa haaber ieg dog at han honnorerer min vexel saasom ieg skall staae til ansvar at erstatte hvad som er for meget enten med penge eller andre böger som han kand forlange. Jeg forbliver stedse nest flittig hilsen til alle goode venner Hans oprigtige ven og tienstskyldigste tiener

L Holberg

Kiobenhavn d. 24 Maij
1724

s. 70Udskrift:
Kongl Mayests Velbestalter
Krigs Bogholder udj Norge
Seign Aage Rasmusen
Hagen
a
Trundhiem
Franco Christiania