Holberg, Ludvig BREV TIL: Winderslef, Lars FRA: Holberg, Ludvig (1749-04-05)

UDTOG AF ET BREV TIL RIDEFOGDEN LARS
WINDERSLEF
DATERET 5. APRIL 1749

Efter afskrift ved Lars Winderslef; i det danske rigsarkiv.

Her trykt efter Holeer Hansens (Hjelholts) aftryk i Danske Studier 1912, s. 14.

Oberstløjtnant Rohweder havde i henhold til Holbergs opgørelse af 5. okt. 1748 og hans brev af 19. novbr. 1748 sendt Holberg 170 rdl. i bankosedler; de manglende 13 rdl. 5 & 4 β havde han bedt om at måtte betale til »en her i (Slagelses-)Egnen« — det havde nemlig ikke været oberstløjtnanten muligt at skaffe flere bankosedler til veje end de 170 rdl. Både Rohweder og Schnabel bad meget om at få Holbergs koncept til obligationen for det ny lån i Søgård. Rohweders brev er dateret 19. december 1748, altså efter terminen. Men flere måneder går, og der kommer intet svar fra Holberg. Den 3. april 1749 skriver Rohweder da et nyt brev til baronen for at gøre opmærksom på, at alt er gået i stå med hensyn til den endelige ordning af Schnabels overtagelse af Søgård; den ny obligation kunde først udstedes, når Holberg havde »foranstaltet«, at den gamle blev udleveret. — Og hvor kan det være, at Holberg, efter hvad en pålidelig mand har fortalt Rohweder, skal have sagt, at han havde fået 15 rdl. »for meget«? Efter Rohweders mening skulde Bülows bo betale Holberg renterne af lånet den 11. december 1748, og i så fald havde Holberg krav på 13 rdl. 5 & 4 β. Schnabels rentebetaling skulde efter oberstløjtnantens mening først begynde fra 11. december 1748 at regne (Brevene i Danske Studier 1912, s. 13).

Holbergs brev til ridefogden giver os løsningen på gåderne: hans sendrægtighed med at udlevere Bülows gamle obligation og udtalelsen s. 139om, at han havde fået 15 rdl. »for meget« af Rohweder; han har ikke villet lade den gamle obligation »udløse«, før han havde fået at vide, om det var boet eller Schnabel, som skulde betale renterne til 11. juni 1749; med andre ord: han havde altså beholdt de 15 rdl. som pant, indtil han fik sikkerhed for, hvem der skulde betale renterne fra 11. dec. 1748 til 11. juni 1749.

Schnabel udstedte sin panteobligation 11. juni 1749.

Holbergs forsigtighed havde unægtelig været stor.

Extract af mit Herskabs
Hr. Baron Ludvig Holbergs Skrivelse
Dateret den 5 April 1749.

Hr. Oberst-Lieutenant Rohweder maa strax tilkiende gives dette, at saasom Obligationen er dateret d. 11 December 1747, saa kunde mig til 11. Dec. 1748 ikke tilkomme meer end et Aars Rente af 1100 Rdr., som giør 55 Rdr., hvorudover, saasom mig blev skikket 70 Rdr., saa var da de 15 for mange, hvilke jeg ved min Ankomst til Slagelse inden Kort tiid skal levere fra mig, hvis Schnabel og ikke Stærvboden svarer til det halve Aars Renter af de tilbagestaaende 1000 Rdr., som jeg til nestkommende 11te Junii 1749 har til gode, og som hæfte paa dend gamle Obligation, hvilken strax kand blive udløset, naarjeg faar nye igien.

L. Holberg.

Saaleedes rigtig ligelydende bevidnes af

Datum Brorup d. 7 April 1749.

Lars Winderslef.