Holberg, Ludvig BREV TIL: Hersleb, Peder FRA: Holberg, Ludvig (1740-08-02)

SKRIVELSE TIL SJÆLLANDS BISKOP
DATERET 2. AUGUST 1740

Egenhændigt; i Sjællands landsarkiv (Sjællands stiftsøvrigheds arkiv, kommunesager. Slagelse).

Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924 s. 9; her efter fotografi i Det kgl. bibliotek.

Af J. S. Bentzon havde Holberg købt Havrebjerg sogns kirketiende (»jus vocandi undtagen, som Hans Majest, sig ved sælgningen haver forbeholden«); Havrebjerg kongetiende hørte derimod til Slagelse hospitals indtægter og blev den 2. august 1740 ved auktion udbudt til bortforpagtning. Holberg var den eneste, som gjorde bud, og han fik derfor tienden tilslået.

Samme dag, som auktionen havde fundet sted, skrev Holberg brevet til Sjællands biskop, der i forening med stiftamtmanden var hospitalets direktion. Når Holberg havde så stærkt hastværk med at fortælle bispen, hvor godt hospitalet kunde være tjent med det bud, han havde gjort, var grunden sikkert den, at han vidste, at hospitalets forstander borgmester Wohnsen fandt »dend anbudne afgift ickun ringe«, hvad han et par dage efter udviklede i en skrivelse til stiftsøvrigheden.

Holbergs bud blev dog godkendt af stiftsøvrigheden, og ved fæstebrev dateret 28. august 1740 fik han Havrebjerg kongetiende overdraget for et tidsrum af 6 år (se derom dr. Hjelholts oplysninger i Holberg Aarbog 1924 s. 8; jf. Holbergs brev af 28. juni 1749 nr. XXXIII).

Hoiædle og Hoiærværdige Hr Biskop 1 Havrebierg kongetiende blev mig tilslagen paa det bud som de nærværende alle meenede at deres Hoi ærværdighed s. 92gierne vilde approbere. At man derudj ikke kunde gaae videre kand deres Hoiærværdighed slutte deraf, at endskiönt tienden er nær og beleiligt for Slagelse borgere 2 saa har dog ingen af dem villet giöre saadant bud. Jeg har alleene resolveret mig dertil formedelst en slags commoditet, som derved kand være for mine bönder, efterdj ieg har kirketienden. Jeg har ellers ingen anden regel haft at gaae efter. end det som mig ved Brorups kiob af Tostrup 3 blev sagt nemlig at Havrebiergs kirketiende blev beregnet til 50 Rigsdalers importance. Naar ieg regner skatten og de fiorten læs brænde med bliver den aarlige afgift 64 Rdr., og kand deres Hoiærværdighed ar forrige aars administration best slutte om dette mit bud ikke er gandske tilstrækkelig. Jeg for min part drister mig ikke til at giöre mindste tillægg: og ingen anden vill eller kand gaae saa vit. thi 40 tonder hart korn paa de 3 store Blesinge marker have aldrig importeret meere end til skatternes betalning; og i aar ligge de gandske udorkede. Jeg forventer deres Hoiærværdigheds behagelige resolution og forbliver

Velædle og Hoiærværdige Hr. Biskops
Ydmygste tiener
L Holberg

Brorupgaard d 2 Aug: 1740

Udskrift:
Hoiædle og Hoiærværdige
Hr Biskop P Hersleb
a
Kiobenhavn

s. 93