Holberg, Ludvig BREV TIL: Æreboe, Rasmus FRA: Holberg, Ludvig (1740-12-21)

SKRIVELSE TIL NOTARIUS PUBLICUS
DATERET 21. DECEMBER 1740

Underskriften og ordene »skyldige tiener« med Holbergs, resten med en skrivers hånd; i landsarkivet for Sjælland m. m. (i samme pakke som det foregående brev).

Tidligere trykt af C. H. Lorenzen i »For Literatur og Kritik«. IV (1846), s. 177 ff.

Holberg vil nu have skødet på Brorup gård og gods bragt i orden, og efter at han i sit brev af 20. dec. 1740 med hvasse ord havde ladet Bentzon vide, hvad han forlangte, henvender han sig til Notarius publicus i København, og idet han vedlægger en bekræftet afskrift af brevet til Bentzon (d. e. nr. XXI), beder han Notarius om at overgive det til Bentzon og kræve et svar fra ham. Holberg vil selv lade skødet renskrive på stemplet papir og sende ham det til underskrift. Endvidere beder Holberg Notarius om en skriftlig fremstilling af, hvorledes forretningen hos Bentzon forløb.

Velædle, Hoistærede Hr. Notarius Publicus
Monsr Rasmus Æreboe 1!

Da det haver behaget Hr. Secreterer Johan Severin Benzon, af hvem ieg haver tilkiöbt mig Brorup gaard og gods, at tilsende mig Concept til et Skiöde paa bemelte Gods, hvilket ieg ingenlunde kand imodtage af de aarsager, som ieg i vedhæftede Copie af min til velbemelte Hr. Secreterer Benzon under gaars Dags dato tilstillede Skrivelse haver anfört, og ieg af det allerede passerede maa befrygte viidere unöttige disputer; Saa er min tienstl. begiering, at Velædle Hr. Notarius ville s. 105forföie sig til Hr. Secreterer Johan Severin Benzon logerende i Skibet 2 paa Vestergaden, og til hannem 1) insinuere 3 Copie af vedhæftede mit Brev med vedfulgte Bilager 4 , hvor af hand i gaar original haver bekommet, saavel som denne requisition og derpaa æske hans Svar. 2) 5 Ville Hr. Notarius give Hannem tilkiende, at jeg, naar mig fra hannem bliver tilstillet saadan en Concept til et Lovlig Skiöde paa Brorup gaard og gods, at ieg med hannem derom kand blive eenig, da skal ieg selv lade samme paa behörig Stemplet Papiir reenskrive og original Skiödet conferm 6 med Concepten hannem til underskrivelse tilstille.

Herom vilde Hr. Notarius Publicus behage at æske Hr. Sekreterer Benzons Svar, og, saa fremt det ikke inden Fredag 7 middag erholdes, da imod hannem for all foraarsagende Ophold og Skade, som mig ved Skiödets tilbageholdelse og ellers ved hans övrige Forhold maatte blive foraarsaget, Solenniter protestere, og til min Efterretning om hvis 8 passeret er til samme tiid een Notarial Forretning beskreven meddeele. Jeg forbliver

Velædle Hr. Notarii Publici
skyldige tiener
L. Holberg.

Kiöbenhavn d. 21. Decemb. 1740.