Holberg, Ludvig BREV TIL: Bentzon, Johan Severin FRA: Holberg, Ludvig (1740-12-20)

SKRIVELSE TIL KANCELLISEKRETÆR J. S. BENTZON
DATERET 20. DECEMBER 1740

Verificeret afskrift i Landsarkivet for Sjælland m. m. (pakken nr. 448 I. »Sorø Akademis forvalter. Nordre distrikt. Skøder og adkomstdokumenter m. v. 1675—1804«).

Tidligere udgiven af adjunkt i Sorø C. H. Loren zen i For Literatur og Kritik. Et Fjerdingaarsskrift udg. af Fyens Stifts literære Selskab IV (1846) s. 175.

Efter at have undertegnet købekontrakten af 13. april 1740 (se brev nr. XVIII) var Holberg bleven ejer af Brorup gård med flere jordejendomme, som Johan Severin Bentzon havde solgt ham, og den 1. maj 1740 havde Holberg tiltrådt ejendommen. Ikke des mindre varede det længe, før skødet kom i stand, og skylden var visselig ikke Holbergs: pengene havde han, og et »project« til skødet, der har været kort og klart, har han, sikkert i god tid, sendt Bentzon. Men Bentzon ændrede Holbergs »project« og sendte ham en ny »concept« uden at lade Holberg få det oprindelige udkast tilbage.

Ved en nøjere undersøgelse af dokumenterne i landsarkivet vil man måske kunne få hele sagens gang fuldt opklaret; her må det være nok at omtale nogle hovedpunkter.

De her aftrykte brevskaber viser tydeligt, hvad Holberg er vred over. Bentzon havde lavet om på Holbergs udkast, således at skatterne for tiden fra 13. april til 1. maj 1740 blev kastet over på Holberg; han havde udtrykt sig således, at Holberg kunde blive krævet for nogle »løse effecter«, som Holberg aldrig havde haft i sit værge. Holberg mistænker Bentzon for at ville tilegne sig noget af den landgilde, som fæstebønderne stod i restance med den 13. april s. 981740; den var nemlig indbefattet i den købesum, som Holberg skulde udrede for godset. Bentzon havde ikke udleveret godsets arkiv (skifteprotokol, fæsteprotokol, genparter af bøndernes fæstebreve og jordebogen over godset); Holberg vil have de originale skøder og lignende adkomstbreve, da Bentzon godt kunde nøjes med afskrifter, når deres rigtighed var bevidnet af Holberg selv.

Især gør Holberg dog indsigelse mod, at Bentzon ikke klart og tydeligt havde udtrykt, at det var med fuld ejendomsret, godset var overdraget Holberg, og at der ikke var nogen anden, som kunde gøre fordring på noget af det solgte. Og Holberg havde grund til at tro, at der var lumskerier ved handelen; han havde nemlig ved attest fra landstinget skaffet sig at vide, at der var tre panteobligationer på det solgte gods, som den 17. december 1740 endnu ikke var udslettede: 1) en obligation (af 11/6 1708) på 14000 daler, udlånte af Roskilde jomfrukloster mod pant i Brorup gods m. m. 2) en obligation (af 11/11 1732) på 600 rdl., udlånte af Slagelse herreds provst og præster mod pant i Jernebjerg bys hele hartkorn, 3) en obligation af 12. januar 1733 (? — snarere 11. juni 1732) på 1000 rdl., udlånte af købmand Lorentz Petersen i Skelskør mod pant i en bondegård i Blæsinge samt i Havrebjerg kirke, dens tiende og kirkegods. — De to sidstnævnte panteobligationer er Holberg villig til at indløse, hvis de virkelig er sagt op (hvad han åbenbart ikke tror, at de er); men pengene må da trækkes fra de 8200 rdl., som Holberg skal betale Bentzon.

På alt dette ønsker Holberg fyldestgørende svar; ellers bliver det til proces.

Velædle og Velbyrdige Hr. Secreterer!

Da ieg afkiöbte Dem 1 Brorup gaard tænkte ieg ikke at tilkiöbe mig nogen Process mod Dem, som ieg dog nu maa see at ieg trues med. Det project tilSkiöde som s. 99ieg sendte Dem venter ieg tilbage for at conferere med Deres mig tilsendte Concept, i det mindste vil ieg ingenlunde, at mit project i Rettergang skal allegeres 2 imod mig og derfor æsker 3 det tilbage. I Deres project er een og anden expression, som ieg ei kand modtage, i sær 4 pag. 2. lin. 1. 2. forekommer en forklaring over den mig med Godset solgte Restantz 5, som nödvendig maa saaledes anföres, at Min Hr. Secreterer er ex= clude ret fra at inddrive nogen Restantz som til d. 13 april sidst kunde være indestaaende hos 6 Godsets Besiddere 7 , og ibdm lin. 3. 4. 5. 6. er anfört en reservation 8 som ei er antagelig nemlig at ieg skulde svare de Skatter, som fra d. 13de april til 1ste may kunde paa drages, jtem at ieg skulde være ansvarlig for nogle mig ubekiendte löse effecter, da mig dog intet til forvaring er betroet. Den i projectet indfördte parenthesis om reluitions Ret 9 antages ingenlunde, saa som ieg vil og bör have et liige saa reent Skiöde, som min betaling har været og skal være reen. De godset tilhörende documenter bör mig og udleveres, og naar Mhr. Secreterer faaer Copie under min Haand af hvad Breve mig leveres ere de i henseende til Hiemmel mellem Dem og mig lige saa gode som originaler 10. Men detgaaer ikke an 11 mellem mig og Tredie Mand 12 . Med adskillige fleere Erindringer 13 ieg haver fundet nödig at giöre ved Deres project som her indsluttet communiceres. Jeg veed ei om De endnu er istand at forsikre, at paa godset intet viidere 14 Hæfter. Men for at præcavere viidere disputer, saa tilkiendegives hermed, at jeg i Dag lader udj Banquen 15 deponere for min Hr. Secreterers Regning og risico 8200 rdr. som til Dem skal udbetales, naar mig et Lovlig og antagelig s. 100Skiöde vorder meddeelt, og til mig tillige vorder udleveret den ved Godset behövende Skifte Protocoll Fæste Protocoll med reversal Fæste Breve 16 og Jordebog, som endelig 17 fornödne requisita. Hvad Mag. Barschers 18 og Sr. Lorentz Petersen 19 i Hænde havende Pante Obligationer angaaer, som ieg skal indlöse, da kand de paa ovenmelte 8200 rdr nyde anviisning naar de sig om betaling anmelder, men da derfor endnu ingen Erindring 20 fra dem er giort, saa kunde ieg have aarsag at tvivle om og Opsigelsen til dem er giort, hvilket bliver en Sag imellem min Hr. Secreterer og dem, mig uvedkommende. Som ieg gierne vilde have mit Skiöde for dette vigtige Jordegods skrevet noget Ziirlig og tydelig, og ikke vilde vove det dertil kiöbte Stemplede Papiir til at spildes, saa bliver det best at lade det skrive paa slet 21 papiir og derom lægge det Stemplede, som med deres Segl dertil hæftes. Skulde nogen fare her udi synes, da bliver den for min Regning alleene. forblivende

Velædle og Velbyrdige Hr. Secreterers
skyldige tienere 22
L Holberg

Kiöbenhavn d. 20. Dec. 1740

At dette er udi allemaade en lige liudende copie af det Brev, Hr. Assessor Holberg af Dags dato haver bortskikket til Hr. Secretair Bentzon og at begge ere af mig nøye confererede, ord fra anden, testerer Anno, loco et die ut supra.

H. P. Anchersen 23

C Hansen 24

Testeres ligeledes af mig

s. 101På et vedliggende blad opføres (med en skrivers hånd) de vigtigste punkter i Bentzons udkast til skødet, som Holberg vil have ændret:

pag. 1 lin: 3. Velbaarne lege Velbr 25.

lin. 4. 5. hvorom forhen er sluttet Contract af dato 13 26 april sidstleden 26, udgaaer som ufornöden, thi her er quæstio om Skiöde og ikke om Kiöbe Contract.

p. 2. lin. 1. 2. med all den restantz som paa godset kunde hæfte indtil d. 13 april sidstleden, hvormed ieg mig ikke haver at befatte, og fri for alle Kongel. Skatterestancer og publique byrder til dette aars lste may 27.

lin. 3. hvorfor til
lin. 6. fornöielse for
lin. 10. for resten udgaaer 28

lin. 21. parenthesis, udgaar aldeles 29, saa som Kiöberen ikke vil viide af nogen ved Contracten Ham forborgen reservation, men paastaaer fuldkommen Hiemmel for det hand haver kiöbt.

pag. 3. lin. 12. haver ikke villet negte 30, erkiender mig pligtig at meddeele Hr. Assessor Holberg vidimeret Copie af de mig paa godset givne Skiöder, samt i Hænde havende godset vedkomende Domme, Tingsvidner og andre Acter, saa og Ori= ginalerne deraf til Ham paa forlangende extradere.

lin. 14. Men for at föie & c. saa forsikrer ieg og inden förstkommende l.ste May 1741 31.

lin. 19. Hvis originaler &. udgaar, derimod sættes, dog at Hr. ylssessor Holberg tilstiller mig vidi= meret Copie af de originale Breve, som ieg til Ham extraderendes vorder 32.

s. 102 s. 103