Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1729-09-10)

BREV TIL HAGEN
DATERET 10. SEPTEMBER 1729

Efter en afskrift af P. Botten Hansen (i det norske rigsarkiv); originalen skal (1867) have tilhørt litteraturhistorikeren Hartvig Lassen ( ᾠ1897) i Christiania; men hvor den nu er, vides ikke.

Tidligere trykt i Dania IV.

Dette brev er en slags forsinket efterskrift til det foregående. Holberg siger nu, hvad den ny bog skal koste: 8 &, hvoraf prænumeranterne betaler halvdelen forud. Bogen kaldes her »Etat om Danmark og Norge«, hvad der vist er en skrivfejl for »om Danmarks og Norges Etat«; værket kom til at hedde »Danmarks og Norges Beskrivelse«; men på den ny udgave, som udkom 1749, var titlen ændret til »Dannemarks og Norges geistlige og verdslige Staat«.

Holberg fortæller dernæst (endda to gange), at bogen er i kvartformat; alle hans tidligere værker havde været i oktav; kun hans større historiske værker (Danmarkshistorien, Almindelig kirkehistorie, Den jødiske historie) er i kvart. Folianter har Holberg aldrig skrevet.

Höitærede kiære Ven

Jeg tog mig den frihed at skrive ham til med forrige post, og at tilbede mig den godhed at han vilde hverve nogle prænumeranter til mig i Thrundhiem til den Etat om Danmark og Norge in qvarto, som ieg haver under trykken in qvarto. De prænumerere den halve deel som er 4 & og den anden halve deel betales, naar de faaer skriftet, og Hr. Krigs Raad beholder s. 75pengene hos sig til videre. Kunde jeg faae et tilsträkkeligt tall udi Thrundhiem saa bliver der ikke et 1 saalt men allene bestilt. Jeg forlader mig paa hans godhed hvorpaa ieg tilforn har haft mange pröver og forbliver stease

Kiobenh d 10 Sept
1729.

velädle og velb Hr Krigs Raad 2
L Holberg

Udskrift:
Velædle og Velbe
Hr Krigs Raad Hagen
`Trunhiem