Holberg, Ludvig BREV TIL: Kammerkollegiet FRA: Holberg, Ludvig (1740-12-07)

KLAGE TIL KAMMERKOLLEGIET
DATERET 7. DECEMBER 1740

Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Rentekammerets sjæll. Stiftskontor 1740; bilag til journal nr. 308).

Tidligere udgivet af Jul. Bidstrup i Museum 1891 II, s. 181.

Holbergs pengekasse var ingenlunde tømt, da han havde købt Brorupgård; endnu i samme år købte han på en auktion, som blev holdt i Slagelse den 3. juni 1740, en del jordegods i Årslev by (øst for Havrebjerg, hvorfra det skilles ved Tudeå). Godset, der hørte til det kgl. strøog forbeholdne gods, blev af Holberg betalt med 4026 rdl. 43 β courant (For Literatur og Kritik IV, 1846, s. 174).

Den forsømte tilstand, som godset var i, har vel nok også voldt den ny ejer mange udgifter, så man kan godt forstå, at han, dels af denne grund, dels af forsigtighed over for Bentzon, ønskede at få lov til at vente lidt med at betale sine skatter. Som det er oplyst af Jul. Bidstrup (Museum 1891 II, s. 180), henvendte Holbergs fuldmægtig på Brorupgård sig til amtsforvalterM. Raben i Kallundborg og bad ham ved skrivelse af 29. oktober 1740 om et par dages henstand med betalingen af skatten for oktober kvartal. Men amtsforvalteren synes at have været »en hastig Mand«; i steden for svar sendte han nemlig (ved skrivelse af 31. oktober 1740) 1 korporal og 2 ryttere af generalmajor Kaas’s kavalleriregiment til Brorup, hvor de skulde blive, til skatten var betalt; imidlertid skulde korporalen have for sig og hesten to mark og hver af rytterne for sig og hest 18 β om dagen.

Kammerkollegiet misbilligede dog helt og holdent amtsforvalterens optræden, i det kollegiet fandt, at »den herudinden brugte Omgang ikke kan anses for nogen Nidkjærhed for de kongl. Kontributioners s. 95Inddrivelse, men mere for en partikulair Animositet, at paalægge den ene Proprietair, frem for den anden, Execution, især da Assessor Holberg ufejlbarlig havde indfundet sig med Betalingen strax, naar der var bleven svaret, at ingen Dilation kunde erholdes«. — Kammerkollegiet henviste desuden til en skrivelse, som det året forud havde sendt Raben, og hvori han i den skarpest mulige form havde fået at vide, at »det er ikke tilladt strax efter Terminen at overfalde en eller anden Proprietair i Særdeleshed med Exekution og allermindst dem, som alletider have været de promteste med at klarere Skatterne for deres Gods i Amtstuen«.

Deres Excellence
Hoiædle og Velb Herrer Deputerede ved de
Kongl Financer, og Coitterede
udj Camer Collegio

Deres Excellence og Hoie Herrer kand af indlagde begiering og forespörsel hos Amtskriver 1 Raben samt strax paa fölgende execution gunstigst erfare, hvor vit ieg kand være beföied til at besværge mig over ham. Jeg beder udj october maaned om nogle dages dila= tion, men i steden for at bekomme et svar, hvilket den allerringeste kunde vente sig, overrumples ieg dagen derefter med execution. Dette kand ikke andet end være empfindligt for en mand der aldrig tilforn har ladet sig kræve af nogen. Jeg veed at det er min pligt at aflægge de kongl skatter udj rette tid, hvilket i fremtiden ikke skall 2 feile, og skall ieg stedse herefter forud betale til Callundborg amtstue ror ikke at give amtskriver Raben leilighed til at tilföie mig oftere nogen spott. Men ieg haaber, at DeresExcellenceogHoie s. 96Herrer kand af omstændighederne herved see at denne execution er ikke skeed af frygt for promte betalning men heller af animositet, eller anden motif: og kunde dette disbedre oplyses, hvis saa er, som foregives 3, at adskillige udj amtet staae endnu til bage med Octobr qvartal, og dog af Amtskriveren have være 4 umoleste= rede. Jeg vill tilstille 5 Deres Excellence og Höie Herrer selv hvad de finde forgott at dömme herudj, forblivende stedse

7

Deres Excellences Hoiædle
og Velb: Herrers
Allerydmygste tiener
L Holberg

Kiobenh d 7 Decembr
1740

Udskrift:
Deres Excellence
Hoiædle og Velb: Herrer Deputerede
ved de Kongl Financer
Samt
Committerede udj Camer Collegio