Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1730-01-21)

BREV TIL HAGEN
DATERET 21. JANUAR 1730

Efter Botten Hansens udgave (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg); originalen skal have tilhørt boghandler J. F. Dahl (ᾠ1877) i Christiania; men hvor den nu er, vides ikke.

Holberg har fået flere prænumeranter på Danmarks og Norges beskrivelse, end han havde ventet, så mange, at oplaget måtte gøres større, efter at begyndelsen af bogen allerede var trykt; denne blev derfor trykt på ny, og ved denne lejlighed blev der gjort nogle få indskud i texten. Af bogens begyndelse findes der altså i virkeligheden to forskellige udgaver, som begge har trykåret 1729; men af slutningen (fra side 577) findes der kun ét tryk, da Holberg har forøget oplagets størrelse, før trykningen af bogen var til ende.

At Holbergs ord om »et nytt oplag som ieg har ladet trykke denne vinter med noget tillægg« bør forklares således, tænkte allerede Botten Hansen sig som en mulighed, og det er senere blevet bevist af Carl S. Petersen (»Et upaaagtet Holbergtryk« i Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen. Årg. VI. 1919). Til bedste for Holberg-samlere oplyser Carl S. Petersen, at man let kan kende de to tryk fra hinanden, når man ser på overskriften til kapitel 1 (side 1); 1. tryk har her »art og egenskab«, 2. tryk »Art og Egenskab«.

Høitærede k Ven

Jeg takker skyldigst for den godhed han har haft for mig at forskaffe mig nogle prænumeranter. Jeg haaber at der ere faldne nogle siden og at Hr Krigs s. 77Raad har den godhed at lade mig vide hvor mange ieg til foraaret kand skikke til Trundhiem. Han maa ikke regne sit exemplar med som ieg forærer ham. De som ieg skikker til Trundhiem er et nytt oplag som ieg har ladet trykke denne vinter med noget tillægg. Det er tids nok at ieg for 1 notification derom til foraaret, naar leilighed kand gives til at faae bøgerne op til søes. Imidlertid vill ieg altid have tilbedet mig det gamle venskab forblivende stedse

Kiøbenh d. 21 Jan.
1730

Velædle og Velb Hr Krigsraads
tienstskyldigste tiener
L Holberg.

Udskrift:
Velædle og Velbyrdig
Hr. Krigs Raad
Aage Rasmusen Hagen
a
Trundhiem

Franco
Christiania