Holberg, Ludvig; Steensdatter, Elsebeth BREV FRA: Holberg, Ludvig; Steensdatter, Elsebeth (1745-05-18)

KØBEKONTRAKT PÅ STILLINGE KIRKE OG KIRKETIENDE
DATERET 18. MAJ 1745

Egenhændigt; i Abrahams’s autografsamling (kgl. bibliotek i København).

Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler II (1868) s. 345.

Den 18. maj 1745 blev Holberg ejer af sin anden hovedgård, idet han den dag købte landsdommer, etatsråd Johannes Christensøns ejendom Tersløsegård (nordvest for Sorø, Merløse herred, Holbæk amt). Købesummen var 16000 Rd. Croner, samt 200 Rd. courant i »discretion« til etatsrådinden, som ved diplomatisk snildhed havde bragt forhandlingerne over et vanskeligt punkt (se herom R. Paulli i Fra Arkiv og Museum. IV. 1909—11, s. 392).

Efter at den handel var sluttet, må Holberg i følge med etatsråd Christensøn have kørt fra Tersløse til den nærliggende gård Ødemark, og der har han samme dag oprettet en ny købekontrakt, idet han for 5500 Rd. courant tilkøbte sig kirken og kirketienden i Stillinge (nordvest for Slagelse, Slagelse herred, Sorø amt). Også her fik Holberg med en etatsrådinde at gøre, nemlig med ejerinden af Ødemark, etatsråd Urban Bruuns enke.

Det er om købet af Stillinge kirke og kirketidende, det herefter følgende brev handler. Officielt er købebrevet skrevet af Elsebed Steen; det er hende, der er brevets »jeg«. Men hånden er Holbergs undtagen i efterskriften (om indkøbet af stempelpapir), der sikkert er tilføjet af etatsråd Christensøn, som også har skrevet vitterlighedserklæringen. Man har dog god ret til at give købekontrakten plads mellem Holbergs breve: den er helt og holdent i hans ånd, det er ham, der er dens forfatter. Han nævner selv (Ep. 85) sine s. 112»Skiøder, Kiøbe«Breve, Fæste«Breve og Obligationer «sammen med sine virkelige breve, de har de samme egenskaber, »ere uden sædvanlige Præludier«, er affattede med laconisk korthed, og man kan tilføje: er lige fulde af små og store fejlskrifter. Men det er ikke så underligt, at Holberg var nervøst glemsom d. 18. maj 1745 ; han havde på samme dag købt to store landejendomme, og havde, i det mindste da han købte Stillinge kirke m. m., selv varetaget alt det juridiske ved salget.

8

Dette brev har fremkaldt den mange gange udtalte misforståelse, at Holberg skulde have været ejer af Ødemark. Købebrevet er dateret Ødemark; men der tales ikke om noget salg af gården.

Jeg Elsebed Steens Salig Etats Raad Brun 1 haver saalt og afhændet den mig tilhorende kirke og kirketiende 2 Stillinge kirke kaldet med kirketiende i alt bestaaende af 128 tönder 2 skiepper hartkorn samt tilhorende kirkegods udj Osterstillinge, Kieldstrup og Næsbye byer 3 hartkorn 1 tonde 7 sk: 2 f 1 alb: med jus Patro= natus og ald anden tilhorende rettighed 4 , til Assessor Lud: Holberg for hvilken kirke med sine ornamenter 5 og ovenmældte kirkegods tilligemed materialiei 6 som der til kand være henhorte 7 Velbem: Assessor L Hol= berg til mig betaler femtusinde og femhundrede Rdr courant hvilken Summa til mig betales næstkomende 11 Dec: 1745 Og er saaledes imellem os afhandlet at ieg hæver tienden til næstkomende Martini 8 af dette aar 1745. Til Skiodets bekostning betaler en hver af os sin halve deel. Denne Kiobe Contract er af os begge underskrevet

E Steen Sahl: Bruuns
L Holberg

Ödemark d 18 May 1745

s. 113(Med en anden hånd:)

At denne Kiöbe Contract saaledis imellem os va= liderer som sluttet er, og da ei haves her paa Landet Stemplet Papir, ved haanden, saa skal, naar behages, herom et Ark Stemplet Papir efter Forordningen, vorde omlagt. Datum ut supra

L Holberg

E Steen Sahl: Bruuns

Til vitterlighed efter begiering
J Christensön
Thomas
Hanβen 9

8*