Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1731?-01-27)

BREV TIL HAGEN
DATERET 27. JANUAR (1731)

Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har ligesom det foregående brev tilhørt kgl. fuldmægtig Boeck (ᾠ1900), bureauchef E. Lassen og pastor Lassen i Daviken).

Tidligere trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af L. Holberg); faksimile i H. Jæger, Illustreret norsk Litteraturhistorie I (1896) 327.

Med dette brev går Hagen ud af sagaen. Hvad enten han ikke har svaret, eller han har rådet Holberg til at henvende sig til en anden i Trondhjem, har Holberg næppe mere skrevet til ham, og han forsvinder derfor fra vor synskreds.

Velædle og Velbyrdige Hr Krigs Raad

Jeg tog mig den frihed at skrive ham til for nogen tid siden ikke udj tanke at bemoie ham selv; men til at formaae ham at erhverve mig en god ven udj Trundhiem der kunde skaffe mig nogle prænumeranter til de 5 tomer af Comoedier som allereede sterkt avancere under trykken, saa at det heele verk kand blive færdigt til Paasche. Jeg vill ydmygst beede Hr Krigs Raad vill have den godhed at notificere mig noget derom, at ieg nogenledes kunde tage mine mesures derefter. Jeg beder at han ikke tager min dristighed ilde op og forbliver stedse

Velædle og Velb Hr. Krigs Raads
Tienstskyldigste Ven og Tiener
L Holberg

Kiobenh d 27Januarj 1

s. 83Udskrift (med en kontorhånd):
Velædle og Velbyrdige
Hr. Krigs Raad Aase Rasmusen Hagen
å
Trundhiem

Franco Christiania

6*