Holberg, Ludvig BREV TIL: Bjerre, Frederik FRA: Holberg, Ludvig (1749-10-01)

BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE
DATERET 1. OKTOBER 1749

Egenhændigt; i det kgl. bibliotek i København (Bøllingske brevsaml.); har tidligere tilhørt overbibliotekar Chr. Bruun.

Tidligere trykt bl. a. i Dania IV, s. 14.

Brevet handler om en mængde forskellige ting, der fremsættes hulter til bulter, efterhånden som Holberg kommer i tanker om dem.

Der tales om ridefogden Lars Winderslef; han var bleven sagt op fra sin tjeneste i maj 1749, og Holberg forlanger nu, at han »strax« skal flytte fra Brorup; hans kautionist må derfor sørge for selv at skaffe sig sikkerhed til imødegåelse af tab ved den kaution, han har påtaget sig. Holberg har åbenbart Winderslef mistænkt for at have båret sig ad ligesom ridefogden i »Jeppe paa Bierget«: »Naar vi stikker ham en Daler i Næven, giør han sin Saligheds Eed for Herskabet, at vi ikke kand betale Land-Gilde«. Bierre skal se, hvor meget han kan presse ud af fæsterne i Blæsinge og Havrebjerg, for at Holberg kan bruge det som bevis mod Winderslef under den forestående proces.

For resten tales der om vildt, som Bierre har sendt Holberg fra godset, og om (hesteeller ko-)huder, som skal sendes, om regninger, der skal betales, om de priser, tiendekornet skal sælges for m. m. På ret købmandsvis vil Holberg købe så billigt som muligt og sælge for den højeste pris, som kan opnås (se derom indledningen til nr. XXVIII).

Jeg haaber at J haver ladet Arent Dam 1 viide at han selv forsikrer sig Winderlefs effecter 2, naar han bortflytter. Bortflyttelsen maa strax skee. Jeg haaber ogsaa s. 151at man i tide tager noget korn fra de svage mænd 3 udj blæsinge og Havrebierg til skatter og en maadelig landgilde: thi det er magt paaliggende i sær i henseende til 4 Winderslef,hvis forsomelse derved kand beviises. Jeg har bekomet den unge hiort tillige med 11 agerhons og Murmesterens regning hvorpaa J kand stræbe noget at aftinge. Jeg kand ikke tænke paa den grove Præsts angivelse 5 uden at ærgre mig. Huderne venter ieg med forste leilighed, og et skriftligt svar kand fodres af Arent Dam, om han vil imodtage Stillinge korn for 4 β over kirkekiöb 6. Man kand dog först forhore hemelig hos den anden af Ronsgaard 7 omtalt kiöbmand om han vill give lidt meer. Hollensberg 8 giör prætension paa en kakkelovn. Hvis beviises klarligen kand at den hörer ham til, maa han faae den tilbage. Han skriver at Soren Jorgensen 9 har haft den til leie. Det er en sag mellem dem. Thi det er alt mig ubekiendt. Værelserne 10 maa giores til rette og hvittes mod de Places 11ankomst. Jeg forbliver

E beredvillige
L Holberg

Kiobenh d 1 Oct 1749

s. 152