Holberg, Ludvig BREV TIL: Bjerre, Frederik FRA: Holberg, Ludvig (1748-10-04)

BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE
DATERET 4. OKTOBER 1748

Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. aug. 1814.

Originalen tabt.

Af dette brev ser man, hvad der for resten også vides andensteds fra (se fx. de tre følgende breve), at Holberg lånte sine penge ud mod pant i faste ejendomme. Han pålægger her ridefogden at undersøge, hvor stærkt de tilbudte panter allerede var belånte; hvis lånene på 1. prioritet var for store, vilde Holberg ikke give noget lån på 2. prioritet. Det må opfattes som et stærkt vidnesbyrd om Holbergs gode tro på ridefogdens agtsomhed og troskab, at udlånet af de 200 rdl. således blev lagt i hans hånd.

For resten handler brevet om de samme ting som det foregående, der kun er en måned ældre: Holbergs frygt for Winderslef (i Høsts aftryk kaldet »Wimmorble«) og for kvægsygen; det har sikkert været af hensyn til smittefaren, Holberg lod sit kvæg overføre fra Brosrup til Tersløse, og rimeligvis af samme grund er det, han beder ridefoged Bierre sælge så mange lam, får og svin som muligt; når de først var smittede, var de usælgelige.

A Monsieur Mons Friderik Bierre
Ridefoget ved Terslöse

Oberste Rampe 1 begiærer 200 Rdr til laans og vill sætte anden prioritet udi Skafteløvgaard og Brome Kirke 2. Men I maa informere eder nøie om der er tibforn ikke formeget laanet: thi hvis ingen fuldkommen sikkerhed er laaner ieg ikke 3:1 faaer at selge saa mange s. 133lam og faar som I kand, og Svin fra Olden. Jeg er bange for Wimmorble naar han merker at gaarden er forpagtet. I maa hemmeligen efterforske hans Forhold: Intet halm eller høe maa bortselges 4 og kun lidt halm udkastes efterdi ieg i vinter lader føre Brorups qvæg til Terslöse. Jeg forbliv b 5

Eders beredvillige
L Holb.

Kiøbenh. d 4 Oct
1748