Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1723-03-06)

BREV TIL HAGEN
DATERET 6. MARTS 1723

Egenhændigt; i universitetsbiblioteket i Oslo.

Første gang udgivet af L. Daae i (norsk) Historisk Tidsskrift III (1875) s. 95.

Holberg begynder at blive ængstelig, fordi Hagen ikke har svaret på brevet om (og sendt penge for) Skæmtedigtene; der er næsten gået et helt år, siden bøgerne blev afsendte, altså endda længere tid, end Holberg selv troede. Heller ikke har Holberg fået at vide, om Hagen vil påtage sig at skaffe subskribenter på komedierne. Hvad Holberg siger med forsigtige vendinger, kan ligefrem udtrykt gengives således: vil De hjælpe mig, eller vil De ikke? — og dersom De ikke vil hjælpe mig, vil De da ikke i det mindste anbefale en anden, der vil gøre det?

Holbergs breve af 21.okt. 1723 og af 24. maj 1724 viser, at Hagen har bestilt 60 exemplarer af komedierne; men de savnede penge sendte han rigtignok ikke; grunden dertil kan fx. have været, at Hagen ikke har kunnet finde købere til alle de tilsendte exemplarer af Skæmtedigtene, og at han har villet vente med at sende Holberg penge, indtil han havde udsolgt; men det er også muligt, at Hagen har indset, at »det er farligt undertiden at väre alt for tienstvillig«, eller med andre ord, at han har villet lade Holberg mærke, at han just ikke var ivrig efter hvert år at skulle hverve subskribenter, indkassere og afsende penge.

Hoitärede gode ven

Jeg er bange at han er bleven vreed paa mig efter som ieg ingen svar har faaet forst om de 50 smaa boger s. 62ieg toog mig den frihed at opskikke ham forgangen sommer 1. Derefter paa min seeneste skrivelse hvorudj ieg bad at han vilde have den godhed at hverve mig nogle 2 subscriptioner udj Trundhiem til den forste tome af mine comoedier hvilken tome kommer Daa 2 & 8 β. Hvis min Herre er vred paa mig saa kand lan have aarsag eftersom ieg gior ham saa ofte uleiighed, og ieg gior ham ingen tieneste igien; men ieg vilde gierne viide, om han har faaet mine breve at ieg kunde vide hans betenkende, at, i fald hans leilighed ikke var at tage derimod (saasom han, maa skee ikke stedse boer i Trundhiem eller kand have andre aarsager) ieg da kunde beede ham recommendere de sager til en god ven udj Trundhiem som baade han og ieg kiender. Jeg vill ydmygst beede at min Herre med faae linier giver mig sin tanke derom 3 forbliver midlertid

Hans oprigtige ven og beredvilligste
tiener
L Holberg

Kiobenhavn d 6 Martii
1723

Udskrift (med Holbergs hånd):
Kongl Mayests Velbestalter Krigsbogholder
Seign Aage Rasmusen Hagen
à
Trundhiem