Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1722-12-02)

BREV TIL HAGEN
DATERET 5. DECEMBER 1722

Egenhændigt; har tilhørt fhv. generalkonsul Valdemar Glückstadt. Første gang udgivet af Carl S. Petersen i Tilskueren. 1913.I. s. 7; her trykt efter fotografi i Det kgl. bibliotek i København.

Holberg havde endnu ikke fået noget svar, hvoraf han kunde se, om Hagen var villig til at lade sig prakke varer på, som han ikke havde bestilt (Joh. Nordahl Olsen i Holberg Aarbog 1920 s. 168); ikke des mindre går Holberg ud fra, at han stadig kan gøre regning på Hagens tjenstvillighed.

Det ny værk, som Holberg har besluttet at udgive, men som endnu ikke var trykt, da brevet blev skrevet, var det berømte bind, som indeholder hans fem første komedier: Comoedier sammenskrevne for den nye oprettede Danske Skue-Plads ved Hans Mickelsen. Første Tome. Tryckt 1723. — Som ægte forretningsmand omtaler Holberg sin vares udmærkede egenskaber: komedierne er morsomme, og prisen er mådelig (moderat): 2 & 8 β pr. exemplar. Men boghandler Holberg har ikke taget munden for fuld; nu til dags vilde dommen lyde, at større mesterværker end de fem komedier gives der ikke på vort sprog, og prisen (lidt over 80 øre) vilde vi kalde latterlig lille; hvor meget et exemplar af komedierne i originaludgaven nu vilde koste, er vel noget nær ikke til at beregne.

Holberg siger ganske vist her, at han ikke vilde have vovet at ulejlige Hagen med den nye kommission, dersom han ikke havde vidst, at Hagen frem for alle andre »var en patron« af noget sådant (ͻ: ynder af komisk poesi eller særlig af komediedigtning?). Men nogle år efter sender Holberg på lignende måde Danmarks og Norges beskrivelse, skønt det jo er en bog af en helt anden art.

s. 60Hoytärede gode ven

Jeg 1 er komen nu i saadan vane ikke at takke ham for en hofflighed uden tilliige med at begiere en nye. Nu har ieg resolvered at lade trykke den forste tome af mine comoedier, nemlig 5 hvor af den forste heeder Den Politiske Kandestöber 2 Den Wegelsindede (3) Jeppe paa Bierged eller den forvandlede Bonde 4 Jean de France eller Hans Frandsen 5 Mester Gert Westphaler eller den snaksome Barbeer hvilke vill giore et temmelig bind in 8tvo, som ieg 2 vill selge for 2 & 8 β til samen og er en maadelig priis. Nu tor ieg ingenlunde lade dem trykke, uden ieg er forsyned med saa mange inscriptioner at ieg kand vere skadeslös, vill derfor ydmygst beede min Herre ved gode venner procurerer mig nogle udj Trundhiem og ved leilighed skikke mig en opskrift 3 derpaa. Troe mig. J skall faa latter nok for de halvtredie mark, havde det väret andre sager, saa havde ieg ikke driste mig at incommode re dem 4 saa ofte der med. men ieg veed, at det er noget som min Herre er fremfor andre en patron af. Jeg tilbyder min ringe tieneste igien i alle muelige maader og forbliver

Hans tienestskyldigste
L Holberg

Kiob d 5 Decembr
1722.

Udskrift (med Holbergs hånd):
Kongl Maysts velbestaldter Krigs Bogholder
Sr Aage Rasmusen Hagen
a Trundhiem.