Holberg, Ludvig BREV TIL: Bjerre, Frederik FRA: Holberg, Ludvig (1750-01-23)

BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE
DATERET 23. JANUAR 1750

Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. august 1814.

Originalen tabt.

I Holbergs breve finder vi mange udtryk for hans mistro til de mennesker, han havde at gøre med; sin tillid til dem taler han sjælden om.

En undtagelse er Jessen. Han havde sammen med fiskemesteren Martens forpagtet Brorup (brev nr. XXVIII); men Martens lod nu til at ville opgive forpagtningen. Jessen havde derimod lyst til at overtage den alene. Og Holberg havde i den tid, han havde kendt Jessen (i sept. 1748 var han endnu ikke sikker på hans navn), fået så gode tanker om sin forpagter på Brorup, at han, hellere end at forsøge sin lykke med en ny, uprøvet mand, tænkte på at overlade forpagtningen til Jessen alene, skønt han ikke kunde stille nogen kaution for sig; men det ser Holberg bort fra, da han ved, at Jessen »er en god ærlig mand«. Altså var der dog to mænd i Holbergs tjeneste, som han stolede på: Bierre og Jessen.

For resten taler Holberg igen om kvægsygen, og han beder Bierre om at lade ham vide, hvad der foregår i forhørene under sagen med Lars Winderslef m. m.

Hvis Karlen 1 ikke 2 vil give 10 Rdr til fæste 3, maa han faae gaarden, dog saa at han betaler strax 4. Kornet kand overlades med rugen for omskrevne priis. Hvis for havren kand faaes 4 Rd. hieme kand den blive, hvis ikke maa den føres til Kiøbenhavn. Hvad s. 158forpagtningen 5 angaaer, da har ieg endnu ingen opsigelse faaet af Martens 6. Jessen 7 vil nok helst blive ved alleene. Han kand ingen caution skaffe, men byder sig til at levere Kornet fra sig ligesom det træskes 8 til forsikring item at pandsætte sin boe 9. Jeg har lovet at betænke mig derpaa helst som han er en god ærlig mand, og man veed ikke hvad den anden forpagtning vill give. Det er vel nok 10, at fleere Svin fædes 11. Jeg meener at faaer og lam efter denne qvægsyge skulde komme udi nogen priis. I melder intet om Stillingetiendens fæste 12, ei heller om vidners videre forhør 13. Man faaer alleene blive ved hovedposten 14. Jeg haaber at Jürgensen 15 giør god reede for mine Melkekiør. Jeg igientager hermed hvad jeg tilforn har erindret og forbliver

E. beredvillige
L. Holberg

Kiøbenh. d. 23 Januarij 1750.

Udskrift:
A Monsieur
Mons: Frid Bierre
Ridefoget ved Baronniet af Holberg
a
Terslösegaard

11

s. 159