Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1724-03-11)

BREV TIL HAGEN
DATERET 11. MARTS 1724

Efter P. Botten Hansens udgave i »Nogle utrykte Breve af L. Holberg« (1858); Holbergs egenhændige brev fandtes 1858 i det norske rigsarkiv, men haves nu ikke mere.

Ved dette brev bør man begynde med at læse efterskriften, i den står nemlig det, som egentlig ligger Holberg på hjerte: han vil trække en vexel på Hagen, hvis han ikke snart får de penge, som han allerede for et år siden begyndte at kræve.

Om andet bind af komedierne, som udkommer snart, siger Holberg, at han ikke vil sende flere exemplarer, end Hagen selv bestiller; altså Holberg vil ikke mere bære sig ad, som han gjorde med Skæmtedigtene, uopfordret at sende Hagen et større antal exemplarer på halsen.

Mon tres cher Ami

Jeg har den heele vinter ventet et trøsteligt brev fra ham. Men jeg kand troe at andre forrettninger kand have hindret ham udj hans gode forsätt, hvorfor ieg nu tar mig den frihed at fornye min forrige erindring 1 og tilbede mig et svar. Jeg hafde ikke dristed mig at incommodere ham saa ofte, hvis han ikke selv ved sin sädvanlige godhed og egen begiering hafde liigesom interessered mig dertil. Isär som ieg ingen leylighed har haft at beviise ham nogen tieneste igien, hvilket skulde väre mig en fornøielse om han vilde behage at sätte prøve paa mig. Til Paasche kommer ud en s. 66anden tome af 6 comoedier 2, om han forlanger et lidet antal deraf skall de skikkes indbundne med første leylighed; men ikke uden saa mange som han selv forlanger. Det er en stoor ulykke for Respublica literaria at Munck 3 er død; thi han drak bøger i sig som iorden drikker vand. Jeg recommenderer mig stedse i hans gode affection og forbliver Hans

5

tienstskyldigste ven og tiener
L Holberg

Kiøbenhavn d 11 Martii 1724.

P S Mons Frauen 4 som har forsikred mig om at min Herre har kun manqvered leylighed paa at faae penge remittered, har raadet mig at träkke en vexel, men ieg har altid holdt det for dristigt førend ieg fik at viide deres egen gode villie.