Holberg, Ludvig BREV TIL: Holm, Peder; Konsistorium, Københavns Universitet FRA: Holberg, Ludvig (1751-04~)

BREV TIL KONSISTORIUM
UDATERET (APRIL 1751)

Egenhændigt; pakken »Academica ¼ 1748—1768« i universitetets arkiv (Københavns universitetsbibliotek); har forhen været i Kalls samling på det kongelige bibliotek i København.

Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler. V (1875), s. 295.

Holbergs forbitrelse har nu sat sig. Vel holder han fast ved sit ønske at blive af med kvæstorforretningerne; det havde han jo allerede udtalt, da han skrev Ep. 446. Men sit ironiske forslag at gøre prof, theol. Holm til kvæstor kommer han ikke mere med. Holberg har derimod nu talt med den bekendte retslærde Henrik Stampe, som den gang var professor i filosofi, universitetets sekretær, generals auditør m. m., og har fundet ham »ikke uvillig« til at passe kvæs sturen ved siden af sine mange andre offentlige hverv.

Holbergs forslag at overdrage kvæstorembedet til H. Stampe blev tiltrådt af hele konsistorium, og i skøn enighed takkede de alle Holberg for hans »ved Qvæsturæ vindskibelige Administration beviste tieneste«. En særlig taksigelse udtalte professor Stampe: »For resten takker jeg Hr. Baron Holberg for hans hidindtil viiste vigilance for Universitetets tarv, og vilde ynske, i fald jeg skullde have dend ære, at succedere ham, jeg da og derudi kunde imitere ham«.

Magnifice Rector Hoistærede
Herrer Consistoriales

Saasom ieg snart maa 1 reise til mit gods, og ieg agter at levere for min bortreise alle sager Qvæsturam s. 173angaaende til min successor, saa ombedes tienstligen de gode Herrer at de strax vilde udnævne en Qvæstov i mit sted. Jeg haver talet herom med Hr. General Auditeur Stampe 2 som findes ikke uvillig dertil og som haver capacitet baade udj regnskabssager og Jurisdiction som hertil behöves: Jeg haver ogsaa foredraget Patronen 3 det same, og har fundet hans approbation. Jeg takker ellers de gode Herrer kiærligen for deres mig hidindtil beviiste assistance og affection. Forblivende stedse

Deres
forbundne tiener
L Holberg

At hr General Auditeur Stampe endnu en kort tid haver med secretariates forvaltning at bestille kand ingen hinder her udj giöres 4 hos en habil mand, helst saasom endeel af de sager som befattes under Qvæstura tilforn af Secretario blev forretted

Udskrift (med Holbergs hånd):
Magnifico Perillustri, Nobilissimo
et Amplissimo Senatui Academico