Holberg, Ludvig BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen FRA: Holberg, Ludvig (1721-08-02)

BREV TIL HAGEN
DATERET 2. AUGUST 1721

Egenhændigt; i Vidensk. selskabs bibliotek i Trondhjem (Thorv. Boecks manuskripter).

Trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg. 1858) og i Dania IV.

Holbergs andet brev til Hagen er helt i forretningsstil. Holberg sender Peder Paars til Hagen »efter begiäring«, ligesom en købmand sender et parti varer til en kunde »efter æret ordre«; han giver besked om, hvor mange exemplarer han sender, på hvilken måde de sendes, og hvad de skal koste.

Nogen egentlig tak for den tjeneste, Hagen havde gjort Holberg ved at skaffe prænumeranter på Peder Paars, indeholder brevet ikke. Udtryk for sin erkendtlighed giver Holberg dog ved at tilbyde Hagen et friexemplar af Peder Paars, »eller meer om ham behager«; så gavmild plejede Holberg ikke at være med sine bøger; i fortalen til 1. bind af komedierne (1723) siger »Hans Michelsen«: »saasom jeg skriver noget ofte, er jeg at ansee som andre Kiøbmænd, hvilke hvor resolute de end ere, forære de dog icke gierne bort noget af de Varer som de idelig drive Handel med«.

Påfaldende er den lange tid (over 7 måneder), der ligger mellem Holbergs første og andet brev til Hagen. Har Holberg ikke ment at burde udsende Peder Paars før så langt hen på året 1721, eller er det kun afsendelsen af exemplarerne til Trondhjem, der er bleven så meget forsinket?

En lille sproglig ting kan der her gøres opmærksom på. Holberg bruger et par gange i dette og de følgende breve tiltaleordet »De«, som ellers er sjældent i hans værker; endnu langt ned i det 18. år hundrede s. 56var det en høfligere tiltaleform end »I«, for ikke at tale om »han« og »hun«.

Mon tr es Cher Amj

Jeg tiiskikker dem efter begiäring 98 exemplarer 1 af Per Paars. De koste her 4 & 2 stykket uindbundne, men ieg vill udj Trundhiem ikke regne indbindingen efterdj de have den godhed at modtage saa mage. Min Herr er saa god at beholde et exemplar for sig selv eller meer om ham behager, hvilket skall väre mig en fornöielse, saa velsom at kunde tiene dem igien i alle optenkelige maader. Jeg forbliver nest tienstlig hilsen til alle goode vener sär Bormester Lingaard deres

tienstskyldigste ven og
tiener
L Holberg

Kiobenhavn d 2 Aug:
1721

Jeg haver skikket cassen med bögerne til Helsignör, hvor den bliver levered til den galliot 3 som komer fra Dantzig.

Udskrift (med Holbergs hånd):
Kongl Mayestets Velbestalter Krigs Bogholder
Hr Aage Rasmusen Hagen
å
Trundhiem

Franco
Christiania