• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

Tanker over forrige Cabinets-Minister Struenses Fald den 17. Januarii 1772. Synges under den Melodie: Skal Venus med sin Søn etc.

Tanker til Fabriqvers Anleg og Vedligeholdelse, De Fattiges Fortieneste ved dem i Almindelighed, og De fattige Stiftelsers Forbedring til mere Nytte for Landet og dem selv, end hidindtil. Skreven til Fordeel for de Arbeydsomme Fattige.

Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven i København og dens nærværende Tilstand,

Tanker til Nøyere Eftertanke om Gode Love i et Land og deres nøye Efterlevelse har sin Indflydelse paa det Almindelige, samt Om Banqvens Tilstand og dens Hielpe-Midler,

Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Tanker til grundigere Eftertanke, ved de i sær Banqven anlangende udkomne Skrifters Giennemlæsning.

Tanker til høiere Eftertanke over Tobakshandelen i Dannemark. Sandfærdig fremsat af den Som frygter Gud, ærer Kongen og elsker Fædrendelandet.

Tanker til nærmere Eftertanke. Udgivet udi Bergen i Norge.

Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

Tanker ved at igiennemlæse Betragtningen over Hoveriets Afskaffelse i Dannemark.

Tanker, skrevne paa Tydsk, i September 1770, og for den merkværdigste 17de Januarii 1772 til en Erindring om begge Tider, ved Trykken udgivne. Nu paa Dansk oversatte.

Tanker. Forfattede i Anledning af en Normands Undersøgelse, hvorvit de Aarsager kan gielde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse.

Teutsches Echo, auf das Geschrey eines wahnwitsigen Scribenten, gegen die vernünftigen Verbesserungen des Staats, in der öffenlichen Schrift: De Danske Skriveres ulyksalige Skiæbne. Entworfen von Corporal PIETRO ROMANO.

Text zur Predigt auf allerhöchsten Königl. Befehl am 3 Sonntage nach Epiph. 1772. zu Kopenhagen gefeyerten Dank-Feste

Texten Til Musikken, som opføres ved Talen [holdet paa Hs. Kongl. Majestets høye Fødsels-Fest d. 29. Januarii 1774 i det Kgl. Norske Videnskabernes Forsamling], af Cantor Müller]

Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget. Indrykket i Magazinet for patriotiske Skribentere. No. 8.

Tienstlig Giensvar til den unge Pasqvillant Rosentorne kaldet.

Til Danmark og Norge paa den 17de Januarii, Deres Frelsnings-Dag. Af J***B***. [Tronhiem, den 17 Januarii 1774]

Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774.

Til Hr. Conferents-Raad SUHM i Anledning av hans Brev til Kongen Ao. 1772.

Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater.

Til Kongen.

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere.

Tilforladelig Anviisning hvorledes man med en u-udeblivelig Fordeel kan indsætte udi Tal-Lotteriet samt Underretning om hver Træknings-Stæds lykkelige og ulykkelige Tall.

Tilforladelig Efterretning om Hexegrenen eller den saa kaldte Wünschelruth, Ved hvis Kraft man kan finde alt det Sølv og Guld, som ligger i Jorden og Havet. Skreven af Thorlac Thorlacius, Magister Chymiæ & Magiæ Naturalis.

Tilfældige Tanker om Forandring i Kirkestanden. Første Stykke om Lønnen og Indkomsterne.

Tillad os at takke Dig, Du store Dannemarks og Norges Patriot! Tillad os at tegne her Dit uforglemmelige Navn, Hr. Conferentsraad SUHM! for at sætte disse Taksigelses Linier i en klarere Glands. [Uden Titelbl.]

Tillæg til Philodani første Hæfte, eller Afhandling om Handelen, og især den Islandske.

Tolv Breve, fra en Bonde til sin Herremand.

Tre Forslage og Planer til det Geistlige Reformations-Verk, som ikke kom i Stand i Struensees Tid. 1.) Om at afskaffe Geistligheden reent, og overalt indføre verdslige Præster. 2.) Om at formindske Geistligheden, og afsette den største Deel Præster. 3.) Om at klippe Geistlighedens Indkomster og ophøre Præsternes Tiende. Til Bestyrkelse for de Philopatreianske Sætninger. Opofrede den samtlig nærværende Geistlighed, af Forfatteren, forhen Præst i Wendsyssel i Nørre-Jylland.

Tre Patriotiske Samtaler imellem to Danske Reysende om Deres Fædrenelands Tilstand.

Tre fabelagtige Fortælninger om Børnetugten. 1) Den gale Hingst eller Den ulydige Søn. 2) Den sletopdragne Skade eller Den nyebagte Dommers Dumhed. 3) Katten, Kattekillingen og Rotterne eller Skolemesterne som Børnene spiller paa Næsen. Tilligemed noget om Fabelmagerie ved Jesper Tyndskiæg.

Triumph, Glæde og Seyer i Skovens Rige, eller De uskyldige, retsindige og philosylvanske Dyrs Fryd og Glæde over de overmodige og ildesindede Vanskabningers billigste Undertrykkelse. […]

Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Tvende Viiser om det vigtige, som skal tildrage sig, nemlig Sammenkomsten paa Himmelen med de fem Planeter: Jupiter, Mars, Venus, Merkurius og Maanen, som skeer i Morgenstunden d. 8 May 1774.

Tvilling-Rigernes Taksigelse til forsynet over Kong Christian VII. tilligemed Kiøbenhavns Borgeres Glæde over de vigtige Tildragelser den 17de Januarii Anno 1772.

Tvilling-Rigets Taksigelse til Hans Kongelige Høihed. Arve-Prins Frederik! Udgiven i Anledning af Hans liøye Formæling 1774.

Tvilling-Rigets Tvilling-Glæde. I Anledning af den blant Dagene velsignede 17de, som gav os den høystglædelige 29de Januarii 1772.

Tvillingrigets Glæde-Sang, paa den af Norden Høystelskede ægte Landes Moder Dronning Juliane Marie høistglædelige Fødsels-Fest den 4 September 1772.

Tydeligere Forklaring paa Tall-Lotteriet til Nytte for Lotteriet, og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning.

Tydsk Original og Dansk Oversættelse af et Brev fra J.F. Struensee til Græv Rantzau Ascheberg.

Udfald af Maanen ved Grev de Rævs Indfald udi Muusehullet. Med Devise: Den drukner ikke, som hænges skal.

Udførlig Efterretning om den hemmelige Sammenrottelse, som lykkelig blev aabenbaret i Kiøbenhavn Natten imellem den 16 og 17 Jan. 1772. da formedelst de Sammensvornes Fængslelse, en betydelig Ulykke blev afvendet [...]. Tillige en kort Berætning om E. Brandt og J.F. Struensees ynkværdige dog salige Ende og sidste udstandene Dødsstraf.

Uebersetzung einer in der Holländischen Gazette befindlichen Recension.

Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM. [Med xylografisk titelbillede.]

Ulven under Faare-Skindet, Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, afklædt ved en Borger-Mand, som elsker sin Præst, samt Kiøbenhavns Indbyggeres Erklæring imod de nedrige Beskyldninger samme Forfatter giør dem.

Ulvene og Beveren. En Fabel som forklares ved disse Tiders nyeste Historie.

Undersøgelse hvorvidt de Aarsager kan gjælde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse anstillet af en Normand.

Underviisning for Elskere af Tal-Lotteriet hvorefter enhver kan udregne sit Haab til de store Gevinster.

Upartisk Undersøgelse, om De academiske EXAMINA ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Upartiske Erindringer til Philopatreias, og Compatrioter, angaaende Deres udgivne Patriotiske Skrivter, forfattede af en Eenfoldig Borger

Upartiske Tanker om Land-Oeconomien i Dannemark, og billige Forslag til sammes ufeylbare Forbedring.

Upartiske Tanker om det Islandske Handels- Compagnie og dets farende Kiøbmænd.

Upartiske Tanker over den voldsomme Medfart, som Natten imellem den 17 og 18 Januarii indeværende Aar 1772, vederfores de mange saa kaldte Jomfru-Huse i Kiøbenhavn; i Pennen forfattet af en gammel Magister Philos.

Upartiske Undersøgninger af Tal-Lotteriet, som vil sette enhver i Stand til at indsee, om han med Grund kan eller bør haabe Fordeel af samme. Forfattet af M,

Urigtigheden i Comphilopatrejases Plan til en aarlig staaende Pengeløn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Tydelig forestillet af Philadelphus.

Urtheile der Königlichen Inquisitions-Commission über die Grafen, Struensee und Brandt, mit der darauf erfolgten Königlichen Approbation. Aus dem Dänischen übersetzt.

VI. Abschieds-Predigt über Johannis 15, 16. am 2. Sonntage nach Ostern 1775, In der deutsche Petri Kirche zu Kopenhagen gehalten,

Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Vedvarende Vidnesbyrd om Nordens Glæde over den 17de Januarii 1772. Samlet af de fleste Stræders udviiste Fryde-Tegn over den da skeete Forandring ved Hoffet.

Velfortient Apologie for Forfatteren af Planen til en aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark imod Philadelphum […] Af Comphilopatreias Minor.

Velmeent Erindring til Hr. ???????????. Af IDIOMELES. [Hr. Polypragmon]

Velmeent Svar til den Russiske Bagtalere. Af Sandheds-Elskere.

Velmeente Erindringer i Anledning af Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag til en Reformations Commission, til Anlæg af en Plan for Oeconomie- Commerce- og Finantz-Væsenet i Dannemark.

Velmeente Erindringer i Anledning af Philopatreias tredie Anmærkning om Geistlighedens Indkomster.

Velmeente Glædskabs-Tanker til vores dyrebare Monark Kong Christian den Syvende, Arve-Prints Friderich og Dronning Juliane Marie, i Anledning af den 17 Januarii.

Velmeente Tanker til nærmere Betragtning, om den danske og holsteenske Ulds Udførsel, hvilket er skadelig for Fabrikernes Handel og Landets Opkomst. Item Tanker om Toldforpagtningerne i Norge; Plan til Fabrikernes Debit ved samme Forpagtning, Promemoria og Anviisninger, hvilket ordlydende er indgivet i det kongelige Toldkammer og Commercie-Collegio 1769 og 1770.

Velmeente patriotiske Tanker, til høyere Eftertanke og ønskende Fuldførelse. [om mønt og told]

Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Verden er et Paradiis for alle, saavel for de Vantroe, som for Guds Børn, skiønt i ulige Henseende og paa ulige Maade.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

Versuch einer Lebensbeschreibung der beyden Hingerichteten Grafen Struensee und Brandt aus Zuverläßigen Nachrichten ausgezogen. Mit Ihren Abbildungen.

Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt.

Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original.

Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original. Zwote, vermehrte und verbesserte Auflage.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.

Vor Salig' Beste-Mamaes Evas Natklokke med en nye Historie om Syndefaldet i Lommen sammenflikket af Galimathias.

Vorläuffige Gedanken von dem Nuzen der Manufacturen überhaupt, besonders aber in Betracht auf Dännemark.

Vormittagspredigt in der deutschen Petrikirche in Kopenhagen, am allgemeinen Dank- und Bettage den 1sten Decemb. 1773. über Psalm. 85, 10-14. [derefter Nachmittags […] über Psalm 125, 9-12]

Vorschlag zu einer koniglichen Reformationscommission, um einen rechtschaffenen und dauerhaften Plan für das Oeconomie- Commerz- und Finanz-Wesen in Dännemark zu legen.

Vort Tall-Lotteries Historie, med Efterretning om hvad der er vundet og tabt samt hvad der endnu kan tabes og vindes derved for de Kongelige Danske Undersaatter, som spiller og ikke spiller derudi, Til Nyt-Aar 1773.

Væisenbørnenes billige Klage over deres Huses ubillige Forliis, oplyst med den Kongelige Fundats, og funden imellem Frideriks Hospitals- og Væisenhuus-Kirken.

Weissagung von der gewiß zu erwartenden Erfüllung des alten Sprichworts: Tandem bona caussa triumphat.

Zufällige Gedanken über den vor kurzer Zeit durch des Königs Gnade hocherhabenen aber bald darauf durch eigene Schuld sehr tief gestürtzten Grafen von Struensee. Entworfen von einem wahren Patrioten Dännemarks.

Zuverläszige Nachricht von der in Dännemak den 17ten Jenner 1772 vorgefallenen grossen Staatsveränderung, den Lebensumständen der merkwürdigsten Personen des königlichen dänischen Hofes wie auch der Staatsgefangenen nebst den Umständen ihrer Gefangennehmung [...] in einem Schreiben eines Reisenden zu C. an seinen Freund in H.

Zuverläßige Nachricht von der letztern Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde während Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse zu Kroonenburg eigenhändig entworfen und ohnlängst dem Grafen von *** zur Prüfung zugesandt. Nach dem Original abcopirt und aus dem Englischen übersetzt.

Zuverläßige Nachricht von der zu Copenhagen am 17ten Januar 1772. geschehenen großen Staatsveränderung und Gefangennehmung einiger Staatsverbrecher. Aus dem Dänischen übersetzt.

Zwey Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stad Bergen, an Sr. Majestet den König.

Zwey Briefe über die Academie der Künste.

Zwo Predigten. Dank-Predigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten und zum Druck gegeben von D. Balthasar Münter. Feyerliche Danksagung [...] zu Odeslohe in der St. Petri Pauli Kirche am 2ten Februar 1772 dargebracht durch Samuel Helmich

til Etatsraad og Politimester Christian Fædder [1-2] til Rector og Professores ved Kiøbenhavns Universitet [3-4; begge om Niels Prahl og foregående skrift]

Æreminde over Salig Hr. Etatsraad Nissen.