Aakjær, Jeppe EN BETLE HAAR.

EN BETLE HAAR.

HER sejjer a, en betle Haar" -
haa - haah!
og smumrer gued Turnipsblaad
haa - haah!
Æ Suel skjarer i mi Yw,
a er saa glaad, som Haar ka blyw,
haa - haah!
Haahaahaa - haahaa - haah!

Her vil a sætt mæ te imaar -
haa - haah!
or her er Fred og ingen Faar
haa - haah!
Ih hwa, nu klør mi venster Ør;
ih, skuld en faa nø ild aa spør!
aa - haah -
aahaahaa -haahaa - haah!

Dér lister Lâs saa laangs æ Laad -
haa - haah!
og paa hans Nakk han haar en Spaad
aa - haah!
- - - Der skydes? Her! Aae Jess og Jøss!
saa war den Spaad en rædle Bøss!
aa - haah!
aahaahaa - haahaa - haah!

Og laangs den vejstest Turnipsraad -
aa - haah -
nøj springer paa en Mynd si Maad
aa - haah!
Aae, bette Bjen, nu op og rend,
som om det gjaldt jer Verdens End -
aa - haa -
aahaahaa - haahaa - haah!"

* 85

Saa spænd, og sprang den usle Haar
aa - haah!
saa beggi Ører laa sæ flaad
aa - haah!
For hwer en Spring, en Drip der drap,
for hwem ka løf med Hawl omkap ?
Aahaah!
aahaahaa -haahaa - haah!

Det war i'æ Sid en haaj si Skaad
aa - haah!
og det kund ingen Renden klaar,
aa - haah!
Med jet saa flid en om og død,
saa holdt æ endle op aa blød
aahaah -
aahaahaa - haahaa - haah!

Æ Fowl bløw ved aa syng saa glaad
haa - haah!
æ Vind den spøjt mell Turnipsblaad
haa - haah!
og men æ Haar laa der og død
æ Suel den strøg si laange Ør:
"aa - haah!
aahaa - aahaa - aah - haah!"

19/4 1912.