Aakjær, Jeppe Digte 1908-1918. - 1918

NOTER.

S.3.

"Sang fra Gruben". Tr. i "Vestjyll. Soc.-Dem.' " Julenumer 24. Decbr. 1908.

S.4.

"Til en rejsende Brud". Frk. Helga Axelsen, Datter af Højskoleforst. Axel Axelsen, Jebjærg; rejste til Sydamerika. Tr. i Skive Folkeblad" 26. Oktbr. 1908.

S.4.

Til "Peter Nansen". Sendt fra Jenle til Nansens 25 Aars Forfatterjubilæum 26. Oktbr. 1908.

S.11.

"Til en Plovkammerat". En Bondesøn fra mit Nabolag.. Hans Navn vil jeg fortie, da han paa det sidste har vist sig at være en ualmindelig skidt Knægt.

S.11.

"Viggo Hørup". Skrevet til Afsløringen af Willumsens Hørup-Statue (Kongens Have) Søndag 22. Novbr. 1908. Tr. i "Pol." samme Dag.

S.13.

"Dorres Sang". Den første Halvpart efter en gammel Folkevise blandt Almuen. Se "Ulvens Søn" (1909), S. 15.

S.14.

"Limfjorden". Tr. i "Skive Folkeblads" og "Aarhus Amtstidendes" Julenumre 24. Decbr. 1908.

S.16.

"Svalen". Tr. i Fugleværneforeningen Svalens Aarsberetning 1908 S. 2. Nogle Aar sad jeg i denne Forenings Bestyrelse.

S.17.

"Der so tow Kragger". Tr. i "Klods-Hans" literære Tillæg 14. Febr. 1909 S. 317. Se ogsaa Nr. forud.

S.20.

"H. F. Feilberg". Tr. i "H ø j skolebladet" 15. Jan. 1909 i Anledning af Feilbergs 50 Aars Forfatterjubilæum.

S.21-24.

"Ved Engsøen", "Ringen", "En lystig Sang" og "Bonden og Skrædderen" trykt i "Tilskueren", August 1909, S. 173-78. "En lystig Sang" er en fri Omdigtning af Robert 282 Gilfillans "A canty sang". Se Peter Ross: The Songs of Scotland. 3. Udg. 1893, S. 433.

S.24.

"Autografsamler". Meyer, en Forvalter paa Nørgaard, havde længe overhængt mig for at opnaa en Autograf til en af sine Bekjendte.

S.25-26.

"An Væver" og "Trines Ko" ; i begge Digte er der tænkt paa en ensom gammel Kvinde, An Fisker, hvis Hus ligger i Randen af Jebjærg Mose. Sml. S. 29. Se I. 85 Noten. "Trines Ko" trykt i "Skive Folkebl.' " Julenumer 23. Decbr. 1909.

S,30.

"Foraarstegn". Tr. i "Politiken" 25. Marts 1910.

S.30.

"Paa kjære Grave". Udkast til de Linjer, der kom til at staa paa den Mindesten, der 1910 rejstes paa mine Forældres Grav paa Fly Kirkegaard. Nr. l blev foretrukket.

S.34.

"Ved Bjørnsons Dødsleje". Trykt i "Politiken" 4. Febr. 1910 ved Efterretningen om Bj. Bj.' haabløse Dødskamp; han udaandede i Paris 26. April 1910.

S.44.

"Søndag i Morgen". Tr. i "Politiken" 20. Juni 1910.

S.51.

"Den døde Lærke". Trykt i "Svalens" Aarsberetning 1909 og samtidig i "Skive Folkeblad" 12. Marts 1910.

S.53.

"Dr. S. Rambusch". Sunget ved et Afskedsgilde i Skive 30. April 1910. Kort efter trykt i "Aalb. Stiftstid."; 21. Maj 1910 trykt i "Skive Folkeblad". S. Rambusch, som er født 1861, var Distriktslæge i Sjørup (Vroue Sogn, Viborg Amt) fra 1889-1910, derpaa Amtslæge i Aalborg indtil 1918. I hans Hjem i Sjørup har jeg skrevet det meste af Fri Felt og Rugens Sange foruden flere af mine Fortællinger.

S.54.

"Militarismen". Tr. i "Politiken" 16. Juli 1911. Skrevet 1910 under en Enquete om vort Forsvar.

S.56.

"Da æ Bjærmand kam". Daugbjærg Daas med Hønemose ved sin Fod; Daabjærg Graw = Daugbjærg Kalkgrave; Per Smed (Sml. S. 61), Jens Bruus (Sml. S. 114), Kræn Haabro, kjendte Originaler; Chr. Hagebro (eller Rosgaard) i mange Aar Ejer af Hagebro Kro ved Karup Aa.

S.60.

"Til Sallings Husmænd". Sunget ved Jenlefesten 10. Juli 1910.

S.64.

"Høstmarch". Se: "Naar Bønder elsker" S. 8.

S.64.

"En Julegjæst". Tr. i det dansk-amerikanske "Nordlysets" Julenumer 22. Decbr. 1910, sml. "Pol." 6. Jan. 1911.

S.66.

"Juleaften". Tr. i "Roskilde Tidende" og den øvrige radikale Presses Julenumer 1910. Sml. Hagemanns Kollegiums Aarsskrift 1911, S. 6.

283

S.67.

"Juleneg". Tr. i "Pol.' " kolorerede Søndags-Tillæg 25. Decbr. 1910.

S.70.

"Piger paa Engen". Tr. i "Jydsk Maanedsskrift" , Maj 1911, S. 264. Sml. "Naar Bønder elsker" (1911), S. 79.

S.71.

"Nytaar". Tr. i Almanakken "Danmark" 1912, S. 3.

S.71.

"Kræn Dejler". Tr. i "Morskabsbladet" 24. Decbr. 1911. S. 73. "H. F. Feilberg". I Anledning af hans SOaarige Fødselsdag 6. Aug. 1911. Tr. i "Festskrift til H. F. Feilberg", 1911, S. 820. Sml. "Hobro Avis" 5. Aug. 1911.

S.73.

"Ensom". Da min Huslæge Clausen og Hustru 1911 flyttede fra Vihøj, Grinderslev Sogn, til Sorø.

S.74.

"De Fattiges Jul". Skrevet til "Politikens" "De Hjemløses Jul". Tr. i "Pol." 25. Decbr. 1911.

S.74.

"Julehilsen til "Naverne" i Zürich". Trykt i "Navernes" Medlemsorgan "Den farende Svend" (udgivet i Zürich), Julen 1911. Sml. "Pol." 21. Decbr. 1911.

S.76.

"Storken". Tr. i "Svalens" Aarsberetning, 1911, S. 2

S.77.

"Kaalfolk". Tr. i "Skive Folkeblads" Julenumer, 1913, S. 11. Under Titlen Fir' Fjandbo-Saang udkom til Jul 1915 hos Bogtrykker Niels P. Thomsen, Holstebro, som Manuskript disse Dialektdigte: Vrød-i-Vront og Mari Stont, En betle Haar, A glemmer æ aalle i mi Dow og Kaalfolk. Oplaget var paa 100 Exemplarer, deraf 25 paa japansk Bøttepapir.

S.80.

"Ræbild-Kantate". Skrevet til den Fest, som Dansk-Amerikanerne 4. Aug. 1912 fejrede paa Ræbild Bakker ved Skjørping, efter at de der havde kjøbt 140 Td. Land Hede til Fredning, den saakaldte "National-Park". Aftenen forinden - 3. Aug. - toges Forskud paa Festen i Tivoli, hvor Kantaten med Komponisten Carl Busch som Dirigent blev sunget af Studentersangforeningens Kor. Tr. i "Politikens" Kronik 4. Aug. 1912. Brugt som Indledning til "Hedevandringer", 1915, S. 70.

S.84.

"En betle Haar". Tr. i "Aalborg Venstrebl" 19. Septbr. 1912. Sml. "Svalens" Aarsberetn., 1912, S. 56.

S.85.

"Sang til Demokratiet". Skrevet til Jenlefesten 14. Juli 1912.

S.87.

"Svampejagt". Trykt i Maanedsskriftet "Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme" , 2. Hæfte, 1912, S. 11.

S.88.

"Til en Møllerdatter". Frk. Karen Touborg, Kloster Mølle (Gudum), der tjente paa Jenle et halvt Aar som Husholderske.

284

S.88.

"Til Peter Sabro". Skrevet foran i "Tidsbølger". Tr. efter Sabros ulykkelige Død paa Jærnbaneskinnerne ved Bramminge (Søndag 27. Juli 1913) i "Aalborg Venstreblad" samme Dag.

S.89.

"Zachæus". Tr. i "Tilskueren", Jan. 1913, S. 1.

S.93.

"Vrød-i-Vront og Mari Stont". Tr. i "Vestjyll. Soc.-Dem.' " Julenumer 24. Decbr. 1913.

S.95.

"Børn fra Gyden". Skrevet til Børnehjælpsdagen, 1913. Solgt som Postkort med Musik af Arnold Nielsen Børnehjælpsdagen 14. Maj 1914. Tr. i "Åalb. Venstrebl." 15. Maj 1914.

S.96.

"Sædemand". Tr. i Landmands-Almanakken" , 1914, S. 3.

S.98.

"Gammel Jehannes hans Nøjesvis". Trykt som Manuskript hos Niels P. Thomsen, Holstebro, Julen 1916 i en Bibliofiludgave. Oplaget var 100 Exemplarer.
Gammel Jehannes - d. e. Johannes Villadsen - levede i et lille Hus i Aakjær, som nærmeste Nabo til min Fødegaard. Huset er nu forsvundet, og det er Johannes ogsaa med alle hans herlige "Æmper" ; han døde 1904 over 80 Aar gl.

S.102.

"Hans Kaarsberg", den kjendte Forfatter og Amtslæge i Sorø; sendt ham i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag. Tr. i "Venstres Folkeblad" (Ringsted) 26. Jan. 1914.

S.103.

"Landarbejder-Sang". Skrevet til Jenlefesten 5. Juli 1914. Tr. i "Arbejdernes Almanak", 1915, S. 17.

S.105.

"Lille Edith". En 6aarig Adoptivdatter af Læge Kæmpegaard, Skive, som under et Besøg paa Jenle 5. Aug. 1914 uden forudgaaende Sygdom faldt død om midt under sin Leg. Tr. i "Skive Folkeblad" paa hendes Begravelsesdag 10. Aug. 1914.

S.106.

"Bryllup", Esper Andersens (nu Aalestrup, tidligere min Vært i Jebjærg), 24. Septbr. 1914. Tr. i "Hobro Avis" 25. Septbr. 1914.

S.107.

"Sølvbryllup", Kr. Touborg-Jensens, Kloster Mølle, 11. Oktbr. 1914. Tr. i "Skive Folkebl." 12. Oktbr. s. A.

S.108.

"Ved Susaaen". Til en Ungdomsveninde Frk. Kirstine Bransager, nu Tandlæge Fru Timmermann, Sorø.

S.109.

"Godt Mod!" En Sølvbryllupslykønskning til Boelsmand Hans Jespersen og Hustru, Bostrup Thinghøj. Tr. i "Skive Folkebl." 12. Novbr. 1914.

S.109.

"Militaristen taler". Tr. i "Pressens Magasin" 15. Oktbr.

1916,

S. 10.

S.111.

"Salme". Se "Jens Langkniv" (1915) S. 366.

S.112.

"Hilsen til Esbjærg", 20. Marts 1915 ved Socialdem. 285 Forbunds 25 Aars Jubilæum. Tr. i "Vestjyll. Soc.-Dem." 22. Marts 1915.

S.113.

"Niels Bransager", Redaktør af "Venstres Folkebl." i Ringsted; skrevet til hans Begravelse 6. April 1915. Sml. "Politiken" 7. April s. A. Danner Indledningsdigtet til Mindebogen: Niels Bransager: Artikler og Taler (1916), udg. af Aage Sachs og N. Timmermann. - Bransager og jeg havde delt Lejlighed sammen i Kjbh. i flere Aar; han hørte til mine intimeste Venner. Han blev kun 42 Aar gammel.

S.114.

"Jens hans Hywlbor". Jens Bruus var en Original, som boede i et Hus paa Koldkur Hede; han døde i 90'erne. Trykt i "Ringkjøbing Amts Avis'' 9. Oktbr. 1916.

S.116.

"Sej mæ ska vi mej i Kri". Skrevet til Jenlefesten 1. Aug. 1915. Tr. i "Politiken" 1. Aug. s. A. Lidt omarbejdet og sunget ved Indvielsen af Esbjærg Arbejderhøjskole 7. Jan. 1917.

S.117.

"Barn og Mor". Tr. i Julehæftet "Deilig er Jorden", Kristiania, 1915, S. 40.

S.130.

"Jens Hvas". Landsdommer. Leved paa Kaas, der blev brændt af Skipper Klement. Leded Skatteoppebørslen i Viborg Stift under Frederik 1. Sluttede sig i Grevefejden til Skipperen og brød den Ed han havde svoret Christian 3. Dette fik farlige Følger; han og Skipperen skal have strakt Hals samme Dag paa Viborg Torv, 9. Septbr. 1536. Tr. i "Dansk Jul", 1916; ogsaa i "Skive Folkebl." 1. Maj 1917.

S.139.

"Majnat". Tr. i "Pol." 7. Maj 1916.

S.139.

"Broen". Her er tænkt paa Broen, der ved Trevad Mejeri gaar over Karup Aa. Jeg mindes som et Æventyr, at den Bro byggedes engang i 80'erne.

S.141.

"Havren". Trykt i "Pol." 3. Septbr. 1916; ogsaa i det svenske Ugeblad "Det nya Folket", Nr. l i Jan. 1917.

S.143.

"Paa Sallings Jord". Skrevet til en af vore Pigers Bryllup. Tr. i "Skive Folkebl." 17. Aug. 1916.

S.144.

"Povl med den tunge Skovl". Tr. i "Tilskueren", Jan. 1917, S. 40. Ogsaa i "Foraarsbogen" (Aschehoug), 1917, S. 7 og i det norske Julehæfte: "Arbejdets Jul", S. 14-16.

S.151.

"Gylden Sol". Tr. i "Pol." 15. April 1917.

S.152.

"Humlebien". Tr. i "Pol." 25. Juli 1917.

S.153.

"Landsbysmeden". Tr. i "Arbejdernes Almanak", 1918, S. 28.

S.154.

"Efteraar". Tr. i "Politiken" 5. Novbr. 1916.

S.156.

"Fred!" Skrevet til Jenlefesten 8. Juli 1917; tr. i "Pol." 8. Juli s. A.

286

S.157.

"Evald Tang Kristensen". Indledningsdigt til Jubilæumsværket "Troldesagn og dunkel Tale". Festskrift paa Ev. T. Kr.' Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler 31. Decbr. 1917. Ogsaa tr. i "Pol." 2. Decbr. 1917.

S.158.

"Spurvene ved Helliggejst". Skrevet til Værket "Det skønne København", 1917 (redigeret af Kai Friis Møller), S. 103. Ogsaa trykt i "Pol" 5. Decbr. 1917.

S.160.

"En Landsby døbes". En Snes Ejendomme - deriblandt Jenle - udstykkede fra Herregaarden Nørgaard siden 1906, laa sydligst i Grinderslev Sogn uden anden Betegnelse end "dem derude paa Nørgaards Mark". Paa mit Forslag har Beboarne nu godkjendt Navnet Nørrevejle, et Navn, hvormed Astrup Vig betegnes i et Dokument fra 1546. Ved "revnet Kloster-Klokke" sigtes til Grinderslev Kloster, der ligger en god Fjerdingvej mod Nordvest. Tr. i "Skive Folkebl." 31. Maj 1918.

S.161.

"Historiens Sang". Skrevet til Historisk Samfunds Møde i Skive 5. Juni 1917. Tr. i "Skive Folkebl." 6. Juni 1917. Se ogsaa Omslaget af Vejle Amts Aarbøger 1. Halvbind 1917 og talrige andre Steder.
NOTER TIL OVERSÆTTELSERNE.

S.165.

Min første Kundskab om Rob. Burns gaar tilbage til Læsning af Th. Carlyle (1889-90). I Midten af 90'erne lærte jeg mig selv Skotsk; i 1897-98 begyndte jeg at oversætte ham. - "Burns om sig selv". Han fødtes i Alloway i Vestskotland (som i gammel Tid hed Kyle) 25. Januar 1759 († 1796). Hans Far William Burnes var en fattig Farmer, hvad ogsaa Sønnen blev.

S.171.

"Hellig Wolles Bøn", handler om en skotsk Tartuffe William Fisher, der (1785) fik rejst Kirkens Tiltale mod Bums' Ven Gawn Hamilton; Processen holdtes i Byen Air; Hamiltons Forsvarer var Robert Aiken; Modpartiets Fører var Fishers Ven Præsten Auld. Fisher tabte Sagen mod Hamilton, og Burns føjede Spot til Skade med sit Digt, der gik ud over hele Skotland.
Af de her oversatte Burnsdigte har tidligere været trykte: "Trods alt det" i "Vestjyllands Soc. Dem." 23. Marts 1901. "Født til Graad" i "Vestj. Soc. Dem." 2. Febr. 1900 (i Anledning af at jeg i Esbjærg holdt tre Foredrag om Burns). "Hellig 287 Wolles Bøn" i Det ny Aarhundrede, Aug. 1908, S. 799. "Der boed en Bonde", tr. i Morskabsbogen (L. C. Nielsen), 1902, S. 7 (under Titlen Rappenskralden). - "Findlay". Tr. i Verdensspejlet 16. Oktbr. 1904. "Jenny i Rugen". Tr. i Verdensspejlet 7. Decbr.1902, S. 278. "John Anderson". Tr. i "Vestjyll. Soc. Dem." (Julenumer) under Titlen: De Gamle, 22. Decbr. 1907. - "En Skrædder i Sengen". Tr. i Aftenbladets Lystige Historier (Axel Wessel), 1903, S. 39.

S.199.

Oliver Goldsmith, f. 1725 † 1774. "Den nedlagte Landsby" er kun et lille Stykke af Goldsmiths store Digt "The deserted village", oversat paa Opfordring af min Ven Kontorchef Henrik Pedersen til Brug for en Afhandling. Se Nationaløkonomisk Tidsskrift 1909, S. 460.

S.199.

Percy B. Shelley, f. 1792 † 1822. "Til Englands Sønner" , trykt i C. E. Jensens og Borgbjærgs "Socialdemokratiets Aarhundrede, I, 1904, S. 61-62.

S.201.

Thomas Hood, f. 1799 † 1845. "Sypigen" efter "Song of the shirt" i "Punch" 1843. Denne og en lille Snes andre Oversættelser af sociale Digte blev trykt i J. P. Sundbos Blad "Vestjyllands Social-Demokrat", 1901. Serien fortsattes i samme Blad, 1908, ialt 26 Digte af dette Binds Indhold. Se "Socialdem. Aarh." I. S. 65 og Aarsberetning for nødlidende Kvinder 1908-09. S. 3.

S.204.

James Thomson, f. 1834 † 1882. Vanden regime" skrevet 1867. Tr. i Sundbos Blad (Esbjærg) 22. Juni 1901.

S.206.

Gilbert Keith Chesterton f. i London 1874. "Da Godsejerne appellerede til Folket". (Af "Daily News", Efteraaret 1910: The appeal of the Peers). Tr. i Bransagers Blad "Venstres Folkeblad" 13. Decbr. 1910 og i "Politiken" 7. Juli 1914.

S.208.

Robert Lewis Balfour Stevenson f. i Edinburgh 1850, død af Tæring 1894. "Det syge Barn", tr. i "Pol" 8. Decbr. 1907.

S.208.

Rudyard Kipling født i Bombay 1865. "Lille min Mor", fra The Light that failed; Dedication:
"If I were hanged on the highest hill,
Mother o' mine, O Mother o' mine!"
Tr. i "Vestjyll. Socialdem.'" Julenumer, 23. Decbr. 1905.

S.209-13.

William Morris, f. 1834 † 1896. "Mit og dit". Tr. i "Vestjyll. Soc.-Dem." 5. Juni 1901; "Nyaarsgry" i samme Blad 13. Juli 1901 og atter 2. Jan. 1902.

S.213.

Jean Pierre de Béranger, f. 1780 † 1857. "Den gode Gud", digtet omkring 1825. Tr. i "Vestjyll. Soc.-Dem." 9. Juli 1901; 288 og i "Arbejdernes Almanak" 1916. S. 35-36. Anm. under Titlen er af Redaktionen.

S.215.

Jean Richepin, L 1849. "Moderhjærtet". Oversat 16. Oktbr. 1902 i Anledning af Arthur Jørgensens Modermord; tr. bl. a. i "Soc.-Dem." 12. Novbr. 1902.

S.218.

Af Heinrich Heine (1797-1856) oversatte jeg meget i min grønne Ungdom; det meste er forbleven utrykt; en Del fandt Optagelse i "København" 1897-98, saaledes: Hold dog op, Filantropen, Dueller, Jammerdal; dette sidste paany trykt i Sundbos Blads Julenumer 1900 under Titlen "To arme Djævle". "Rotterne", tr. i "Vestj. Soc.-Dem." 1901.

S.229.

Alexander Pétøfi, Ungarns berømte Digter, fødtes 1823 og faldt i et Slag 31. Juli 1849. Hans Digte er ikke oversatte fra Grundsproget men fra Tysk.

S.236-43;

alle Digtene her har været trykte i "Vestjyll. Soc.-Dem." 1901 og 1908.

S.250.

Carl Michael Bellman (1740-1795). "Tre bibelske Viser", tr. i "Arbejdernes Julealbum", 1907 (med Tegninger af Niels Wivel).

S.258-62.

Fredrik August Dahlgren, f. i Värmland 1816 † 1895. "Kjærestehandel" og "Stines Parasol", tr. i "Extrabladet", Efteraaret 1904.

S.263-80;

alle disse Digte har med Undtagelse af det hidtil utrykte "Daarskabens Tale" staaet i "Vestjyll. Soc.-Dem." 1901 og 1908.

S.274.

"Jens Jensen og Pæ Krænsen", i noget anden Skikkelse tr. i "Arbejdernes Almanak" 1910, S. 27 (Tegninger af Alfred Schmidt).