Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1869-09-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 29. September 1869.

Da Hrr. Geheime-Etatsraaden saa tidt har været besværet med mine Bekymringer i Henseende til Statens Affairer, saa kan jeg ikke undlade at meddele at jeg igaar fra Bille modtog et Telegram om Tillægsconventionens Forlængelse, 1) hvilket jeg anseer for et Lysglimt paa den ellers mørke Himmel: Hvis De vilde gjøre mig den Fornøielse at besøge mig imellem 1 og 5 i Udenrigsministeriet, vilde jeg endvidere forevise Redactionen af Throntalen, item et Brev fra D. G. Monrad, som Ven af D-d. —

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.