Quaade, George Joachim BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind FRA: Quaade, George Joachim (1868-04-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Privat og fortrolig.
Berlin, 17. April 1868.

Deres Excellence,

Baron Mohrenheim er først igaar Aftes afreist herfra, og ikke til Hamborg, men til Dresden, hvorfra han agter at s. 52vende hertilbage iovermorgen Aften, for strax derefter med sin Familie at begive sig til Hamborg. Derfra kommer han for sin egen Person atter tilbage til Berlin for endnu at træffe de sidste med Hensyn til hans Flytning nødvendige Anordninger; men hans Ophold her bliver af meget kort Varighed, saaat han venter at indtræffe i Kjøbenhavn i Slutningen af næste Uge. Han antager at Fyrst Gortchacows Svar paa den Deres Excellence under 10de d. M. i Afskrift meddeelte Skrivelse 1) vil komme ham til Hænde inden den Tid.

4*

Af min fortrolige Skrivelse af 10de d. M. 2) vil Deres Excellence have seet, at jeg ved Siden af min Mening om at en eventuel Allerhøieste Henvendelse til Keiseren af Rusland maatte fremsætte et bestemt Program, ogsaa nærede den Anskuelse at dette Program kunde uden Betænkelighed gaae ud paa Tilbagegivelse af Als, Sundeved og Flensborg. Da jeg udtalte mig saaledes kunde jeg allerede ifølge Baron Mohrenheims Yttringer i vore tidligere Samtaler forudsætte, at han var af samme Anskuelse; men for at erholde fuldstændig Vished herom har jeg efter Modtagelsen af Deres Excellences meget ærede Depesche af 9de d. M. Nr. 10 3) forelagt ham det directe Spørgsmaal, om han var enig i at, naar der eventl. androges paa Hans Majestæt Keiseren af Ruslands Mellemkomst, dette Andragende da bestemt udtalte som Formaal Tilbagegivelsen af Slesvig indtil den virkelige nationale Grændse, og dette bekræftede han med det Tilføiende, at efter hans Mening den Allerhøieste Skrivelse, hvorom der er Spørgsmaal, kunde være ledsaget af et andet Actstykke, en Exposé eller Memoire, hvori den kongelige Regjerings Program kunde fuldstændigere præciseres i Forbindelse med de Modaliteter man vilde knytte dertil, men hvorfor der ikke fandtes Plads i hiin Skrivelse. Hermed har

s. 53Baron Mohrenheim formeentlig sigtet til Udtalelser om Garantifordringerne, og maaskee ogsaa til Tilbud, som maatte være fornødne forat imødegaae den factiske Vanskelighed for Preussen ved ubetinget at opgive de saakaldte militaire Stillinger. Men dette sidste maa jeg dog lade henstaae uafgjort; thi en Udtalelse herom har jeg ikke villet foranledige fra bemeldte Gesandts Side paa Sagens nærværende Standpunkt.

Jeg skal her tillade mig at bemærke, at naar jeg ved i min fortrolige Skrivelse af 10de d. M. at omtale et Tilbud om ikke at ville befæste de militaire Stillinger har tilføiet Ordet »idetmindste«, saa har jeg ikke havt Tilbud om militaire Enclaver, men derimod et Tilbud om Neutralitet for Øie. Jeg frygter for at Modsigelsen i General Moltkes Yttringer til mig i den Samtale jeg har omtalt i min fortrolige Skrivelse af 3die d. M., 1) nærmest finder sin Løsning ved at han har tænkt sig, at Preussen ved Tilbagegivelsen af Als og Sundeved skulde betinge sig at beholde Befæstningerne ved Sønderborg og paa Dybbøl. Denne Combination, som i den senere Tid atter er kommen paa Bane, begynder iøvrigt at vige Pladsen for en anden, som gaaer ud paa, at Preussen skulde opgive Als og Sundeved, men forbeholde sig Broagerland for at befæste dette Punkt. —

Det er vistnok overflødigt for mig at fremhæve, at det i enkelte Blade omtalte Spørgsmaal om at Danmark skulde indtræde i det nordtydske Forbund aldrig er kommet mig for Øre.

Herr von Thile er nu vendt tilbage fra sin Reise.

Grev Bismarck har ikke været fraværende fra Berlin i denne Tid.

Quaade.

Modtaget 19. April 1868.