Quaade, George Joachim BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind FRA: Quaade, George Joachim (1868-04-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Berlin, 17. April 1868.

Deres Excellence,

Den herværende østerrigske Gesandt har allerede i Begyndelsen af forrige Uge gjort mig bekjendt med en Depesche han havde modtaget i Anledning af den Meddelelse den kongelige Gesandt i Wien i den anden Halvdeel af forrige Maaned har gjort den østerrigske Rigskantsler om det slesvigske Anliggendes Stilling. —

I denne Depesche udtaler Baron Beust, at dersom den preussiske Regjering var sindet at tilbagegive Danmark en mere udstrakt Deel af Slesvig, som indeholdt et større Antal tydske Indvaanere, saa vilde man fra østerrigsk Side kunne forstaae, at der forlangtes Garantier; men dersom ikkun en ringere Deel af Landet tilbagegaves, vilde man ikke kunne billige, at saadanne Betingelser stilledes. Det paalægges derhos Grev Wimpffen at bringe den saaledes udtalte Anskuelse i en venskabelig Form til den preussiske Udenrigsministers Kundskab, men dog ikkun eventuelt, idet Baron Beust, paa Grund af at jeg havde yttret, at en Intercession i nærværende Øieblik formeentlig ikke vilde kunne virke til den slesvigske Underhandlings Fremme, overlader Gesandten ganske at afholde sig fra at omtale Depeschen, i Tilfælde af at jeg maatte ansee dette for tjenligere for den omhandlede Sag.

Som Følge heraf har jeg af Grev Wimpffen været opfordret til at yttre mig om hvorledes han bedst maatte kunne handle i Overeensstemmelse med den kongelige Regjerings Ønsker, og da der ikke var Tid for mig til i saa Henseende at indhente nærmere udtrykkelig Anviisning, har jeg, med Hensyn til det tidligere i Sagen Forefaldne og navnlig til hvad der af den telegraphiske Depesche af 29de f. M. 1) var s. 55mig bekjendt om Deres Excellences Anskuelser, ikke taget i Betænkning strax at anmode ham om for Tiden at afholde sig fra ethvert Skridt hos den preussiske Regjering i det slesvigske Anliggende. . . .

Quaade

Depeche Nr. 20, modtaget 19. April 1868.